Arhivă 2020

Hotărâri 2020

1/17.01.2020 – Hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea exectării obiectivului de investiții Proiect tip – ,,Construire bază sportivă Tip 1, Strada Orșovei, Localitatea Moldova Veche, Oraș Moldova Nouă, Județul Caraș-Severin.”

2/17.01.2020 – Hotărâre privind aprobarea dezlipirii unor terenuri aparținând domeniului privat al orașului Moldova Nouă.

3/31.01.2020 – Hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni pentru repartizarea orelor de muncă, pervăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2020.

4/31.01.2020 – Hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni pentru repartizarea orelor de muncă, pervăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2020.hotărâre privind darea în administrare a Serviciului de Salubrizare și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente la nivelul orașului Moldova Nouă.

5/31.01.2020 – Hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 4 la contractul nr. 882/13.02.2003.

6/31.01.2020 – Hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru semestrul II al anului 2019 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activiăți în anul 2020.

7/31.01.2020  – Hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație publică a unui teren, lot nr. 1 în suprafață de 80 mp. aparținând domeniului public al orașului Moldova Nouă, în vederea închirierii acestora pentru amenajarea unui spațiu comercial.

8/31.01.2020  – Hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație publică a unui teren, lot nr. 7 în suprafață de 80 mp. aparținând domeniului public al orașului Moldova Nouă, în vederea închirierii acestora pentru amenajarea unui spațiu comercial.

9/31.01.2020  – Hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui teren aparținând domeniului privat al orașului Moldova Nouă.

10/31.01.2020  – Hotărâre privind aprobarea închirierii unui teren în suprafață de 30 mp pentru extindere, fără licitație publică către Țurcanu Florin.

11/31.01.2020 – Hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ de stat doamnei Pârvu Cristina, domiciliată în Moldova Nouă, str. Alexandru Ioan Cuza, bl. 13, sc. 1, ap. 8, jud. Caraș-Severin.

12/31.01.2020 – Hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al orașului Moldova Nouă a sumei de 7.000 lei în vederea organizării de către Primăria orașului Moldova Nouă a sărbătorii ”FĂȘANCULUI” la Moldova Nouă, în perioada 28-29.02.2020 și 01.03.2020.

13/31.01.2020 – Hotărâre privind modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 233/27.11.2019 privind aprobarea alocării din bugetul local al orașului Moldova Nouă a sumei de 6500 lei Liceului Tehologic ”Clisura Dunării” Moldova Nouă, în vederea organizării proiectului caritabil ,,Bucurie și alinare în prag de sărbătoare.”

14/31.01.2020 – Hotărâre privind achiziționarea serviciilor de elaborare a documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Amenajare alei  parc zona blocurilor 9, 10, 11, și 12.”

15/31.01.2020 – Hotărâre privind achiziționarea serviciilor de elaborare a documentațiilor tehnico-economice privind reabilitarea unor parcări aparținând domeniului public al orașului Moldova Nouă.

16/31.01.2020 – Hotărâre privind aprobarea propunerii listei de priorități, respectiv de repartizare a unor locuințe în regim de închiriere pentru tineri construite prin ANL în orașul Moldova Nouă, care sunt sau care vor deveni disponibile în cursul anului 2020

17/31.01.2020 – Hotărâre privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local al orașului Moldova  Nouă pe anul 2020.

18/31.01.2020 – Hotărâre privind  modificarea Statului de funcții  al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă.

19/31.01.2020 – Hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 251/23.12.2019 privind  renunțarea UAT orașul Moldova Nouă în calitate de proprietar al terenului înscris în CF 33063 Moldova Nouă la dreptul de a invoca accesiunea asupra construcțiilor edificate pe acest teren în favoarea constructorului SC PETRO BANAT TRADE SRL Moldova Nouă.

20/31.01.2020 – Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil teren în suprafață de  20.199 mp, nr. cad. 33349, înscris în C.F.  33349 a orașului Moldova Nouă, proprietatea privată a orașului Moldova Nouă, jud. Caraș-Severin.

21/31.01.2020 – Hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Înființarea Centrului Cultural pentru Tineret în cadrul clădirii existente a Bibliotecii prin schimbarea funcțiunii acesteia, modernizarea și dotarea Centrului Cultural de Tineret cât și îmbunătățirea spațiilor publice adiacente.”

22/31.01.2020 – Hotărâre privind aprobarea proiectului ”Înființarea Centrului Cultural pentru Tineret în cadrul  clădirii existente a Bibliotecii prin schimbarea funcțiunii acesteia, modernizarea și dotarea  Centrului Cultural de Tineret cât și îmbogătirea spațiilor adiacente” și a cheltuielilor legate de proiect.

23/05.02.2020 – Hotărâre Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Înfiiţarea Centrului Cultural pentru Tineret în cadrul clădirii existente a Bibliotecii prin schimbarea funcţiunii acesteia, modernizarea şi dotarea Centrului Cultural de Tineret cât şi îmbunătăţirea spaţiilor publice adiacente”.

24/05.02.2020 – Hotărâre privind aprobarea proiectului “Înfiinţarea Centrului Cultural pentru Tineret în cadrul clădirii existente a Bibliotecii prin schimbarea funcţiunii acesteia, modernizarea si dotarea Centrului Cultural de Tineret cât şi îmbunătăţirea spaţiilor publice adiacente” şi a cheltuielilor legate de proiect.

25/05.02.2020 – Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție  ”ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA ȘCOLII GIMNAZIALE DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC ”CLISURA DUNĂRII” DIN ORAȘUL MOLDOVA NOUĂ.”

26/05.02.2020 – Hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 231/27.11.2019 privind aprobarea dezmembrării unor terenuri aparținând domeniului privat al orașului Moldova Nouă.

27/05.02.2020 – Hotărâre privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli al României, la nivelul Unității Administrativ Teritoriale a orașului Moldova Nouă.

28/18.02.2020 – Hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2019 rezultat la încheierea exercițiului bugetar ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare aferente bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2020.

29/05.02.2020 – Hotărâre privind aprobarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2020 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020.

30/18.02.2020 – Hotărâre privind achiziționarea serviciilor de elaborare a documentațiilor tehnico-economice privind reabilitarea unor străzi aparținând domeniului public al orașului Moldova Nouă.

31/18.02.2020 – Hotărâre privind achiziționarea serviciilor de elaborare a documentațiilor tehnico-economice privind reabilitarea unor parcări aparținând domeniului public al orașului Moldova Nouă, zona Centrul Civic.

32/18.02.2020 – Hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de administrare operativă al Ministerului Educației și Cercetării asupra imobilului situat în localitatea Moldova Veche, Al. Grădiniță, nr. 1, județul Caraș-Severin, înscris în Cartea Funciară nr. 30006,Moldova Nouă.

33/28.02.2020 – Hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al orașului Moldova Nouă  pe anul 2020, a unor sume de bani în vederea organizării de către Primăria orașului Moldova Nouă a Zilei Internaționale a Femeii.

34/28.02.2020 – Hotărâre     privind aprobarea alocării din bugetul local al orașului Moldova Nouă a sumelor necesare pentru organizarea și desfășurarea Nedeilor în Moldova Veche, Moldova Nouă, Măcești și Moldovița.

35/28.02.2020 – Hotărâre      privind acordarea de scutire la plata impozitului pe clădiri pentru Casa de Ajutor Reciproc IM Moldova Nouă.

36/28.02.2020 – Hotărâre     privind aprobarea scoaterii din funcțiune  a unor obiecte de inventar aflate în evidențele  SPITALULUI ORĂȘENESC MOLDOVA NOUĂ .

37/28.02.2020 – Hotărâre  privind aprobarea dezlipirii unui teren aparținând domeniului privat al orașului Moldova Nouă.

38/28.02.2020 – Hotărâre   privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil teren în suprafață de 5000 mp, nr. cad. 33375, înscris în C.F. 33375 a orașului Moldova Nouă, proprietatea privată a orașului Moldova Nouă, jud. Caraș-Severin.

39/28.02.2020 – Hotărâre  privind aprobarea dării în folosință gratuită a imobilului spațiu, birou, situat în Piața Agroalimentară din orașul Nou, al. Francesco Griselini, jud. Caraș-Severin, în suprafață de 17,5 mp, către DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ CARAȘ-SEVERIN.

40/28.02.2020 – Hotărâre  privind aprobarea Regulamentului de identificare, ridicare, transport, depozitare și eliberarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al orașului Moldova Nouă.

41/28.02.2020 – Hotărâre    privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii 15/2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, și a criteriilor suplimentare de departajare a solicitanților de loturi de teren pentru construirea unui locuințe în baza Legii nr. 15/2003.

42/28.02.2020 – Hotărâre    privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local al orașului Moldova  Nouă pe anul 2020.

43/28.02.2020 – Hotărâre    privind contractul tripartit de parteneriat pentru implementarea obligațiilor legale, privind acoperirea costurilor de gestionare a deseurilor de ambalaje si pentru implementarea obligatiilor de informare cu Organizatia de Transfer de Responsabilitate  ECO-X S.A.,  si  Societatea REȘIȚA CURATĂ S.R.L.

44/28.02.2020 – Hotărâre   privind  aprobarea organigramei, a statului de personal şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primăriei orașului Moldova Nouă.

45/02.03.2020 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2020

46/16.03.2020 – Hotărâre privind aprobarea proiectului “Înfiinţarea Centrului Cultural pentru Tineret în cadrul clădirii existente a Bibliotecii prin schimbarea funcţiunii acesteia, modernizarea si dotarea Centrului Cultural de Tineret cât şi îmbunătăţirea spaţiilor publice adiacente” şi a cheltuielilor legate de proiect.

47/16.03.2020 – Hotărâre privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Înfiiţarea Centrului Cultural pentru Tineret în cadrul clădirii existente a Bibliotecii prin schimbarea funcţiunii acesteia, modernizarea şi dotarea Centrului Cultural de Tineret cât şi îmbunătăţirea spaţiilor publice adiacente”.

48/16.03.2020 – Hotărâre privind completarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 251/23.12.2019 privind  renunțarea UAT orașul Moldova Nouă în calitate de proprietar al terenului înscris în CF 33063 Moldova Nouă la dreptul de a invoca accesiunea asupra construcțiilor edificate pe acest teren în favoarea constructorului SC PETRO BANAT TRADE SRL Moldova Nouă, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 19/31.01.2020.

49/25.03.2020 – hotărâre privind aprobarea completarea Hotararii Consiliului Local al orasului Moldova Noua nr. 253/28.12.2017 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al orașului Moldova Nouă

50/25.03.2020 -Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al SC Eoliana Caraș SRL prin aport de numerar în sumă de 50.000 lei

51/25.03.2020 hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehno – economici la obiectivul de investitii “Reabilitare parcare zona blocurilor 16, 27, 18, 19“

52/25.03.2020 hotărâre privind aprobaarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitie “ Infiintarea Centrului Cultural pentru Tineret in cadrul cladirii existente a Bibliotecii prin schimbarea functiunii acesteia , modernizarea si dotarea Centrului Cultural de Tineret cat si imbunatatirea spatiilor publice adiacente“

53/25.03.2020 -hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini si a aplicarii procedurii de achizitie directa in vederea incheierii unui Contract de prestari servicii pentru efectuarea activitatilor serviciului de dezinsectie, deratizare si dezinfectie pentru imobilele si spatiile publice din orasul Moldova Noua.

54/27.03.2020 -Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2020.

55/31.03.2020 – hotărâre privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Moldova Nouă al domnului Popescu Florentin.

56/31.03.2020 – hotărâre privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Moldova Nouă al domnului Milivoievici Stoca.

57/31.03.2020 – hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Moldova Nouă a d-lui Filip Gheorghe, din partea Partidului Verde.

58/31.03.2020 – hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Moldova Nouă a d-lui Enica Laurentiu, din partea Partidului Verde.

59/31.03.2020 – hotărâre privind aprobarea aprobarea transformarii unor  functii publice de executie  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Moldova Noua.

60/31.03.2020 – hotărâre privind suspendarea obligatiei de plata a chiriei pentru spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta, boxa de lemne, magazie, precum si pentru terenurile inchiriate, pe care au fost edificate astfel de spatii sau terase, aflate in proprietatea orasului Moldova Noua, de catre operatorii economici a caror activitate este suspendata in baza Ordonantei Militare nr. 1/2020 si a Ordonantei Militare nr. 2/2020

61/31.03.2020 – hotărâre privind aprobarea incheierii unui contract de comodat intre orasul Moldova Noua si Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara. 

62/31.03.2020 – hotărâre privind aprobarea aprobarea incheierii unui contract de comodat intre orasul Moldova Noua si COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

63/31.03.2020 – hotărâre privind aprobarea aprobarea incheierii unui contract de comodat intre orasul Moldova Noua si Direcţia Regională Vamală Timişoara.

64/31.03.2020 – hotărâre privind aprobarea insusirii inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al orasului Moldova Noua, judetul Caras – Severin.

65/31.03.2020 – hotărâre privind aprobarea inchirierii unui teren in suprafata de 58 mp pentru extindere, fara licitatie publica, catre Balasoiu Narcis Marian.

66/31.03.2020 – hotărâre privind aprobarea vanzarii cu drept de preemptiune a imobilului – teren imprejmuit in suprafata de 12.766 mp, nr. cad. 33063, inscris in C.F. nr. 33063, a orasului Moldova Noua, proprietatea privata a orasului Moldova Noua, judetul Caras Severin.

67/01.04.2020 – hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2020.

68/01.04.2020 – hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă pe anul 2020

69/03.04.2020 –  hotărâre privind aderarea orașului Moldova Nouă la Societatea Natională de Cruce Rosie din România Filiala Judetului Caras-Severin.

70/03.04.2020 –  hotărâre privind aprobarea majorarii salariului de baza a politistilor locali din cadrul Compartimentului Politia Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Moldova Noua pe intreaga perioada de instituire a starii de urgenta conform Decretului Presedintelui Romaniei  nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României.

71/03.04.2020 –  hotărâre privind  aprobarea asigurării cladirilor care aparțin domeniului public și privat a orașului Moldova Nouă,  împotriva incendiu, trăsnet, explozie, cădere de avioane, cutremur de pământ, inundaţie, alunecare / prăbuşire de teren, furtună, uragan, tornadă, vijelie, grindină, ploaie torenţială, greutatea stratului de zăpadă / gheata, avalanşe de zăpadă, greve, revolte, tulburări civile, vandalism, cădere accidentală de corpuri pe clădirea asigurată, coliziunea cu un vehicul care nu aparţine asiguratului, furt prin efracţie sau acte de tâlhărie – continut, boom sonic, spargere şi crăpare bunuri casabile pentru riscuri specific, daune ca urmare a apei de conductă, refulare, inundaţiei de la vecin, asigurarea suplimentara de avarii accidentale la maşini, utilaje şi instalaţii.

72/07.04.2020   – hotărâre   privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă pe anul 2020.

73/07.04.2020   – Hotărâre  privind aprobarea alocării din bugetul local al orașului Moldova Nouă a sumei de 3345 lei Liceului Tehologic ”Clisura Dunării” Moldova Nouă, pentru plata facturii nr. 97 seria HTW din data de 31.03.2020 privind achiziționarea unei imprimante pentru producerea de viziere cu ocazia pandemiei COVID-19.

74/07.04.2020 – Hotărâre   privind aprobarea virării în contul RO15TREZ18521F330800XXXX a indemnizațiilor consilierilor locali ai orașului Moldova Nouă și a delegatului sătesc aferente lunii martie 2020.

75/08.04.2020   – Hotărâre   privind completarea Anexei 1 la H.C.L. nr. 84/31.08.2016 privind stabilirea situațiilor deosebite care justifica acordarea ajutoarelor de urgență, altele decât cele datorate calamitatilor naturale, incediilor, accidentelor in conformitate cu Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

76/08.04.2020   – hotărâre privind achiziționarea serviciilor de elaborare a documentațiilor tehnico-economice privind reabilitarea parcării din incinta Spitalului Orășenesc Moldova Nouă și a accesului spre Unitatea de Primiri Urgențe.

77/08.04.2020   – hotărâre privind achiziționarea serviciilor de elaborare a documentațiilor tehnico-economice privind reabilitarea parcării Policlinicii Moldova Nouă și extinderea ei până în zona Blocului nr. 50.

78/08.04.2020   – hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Unitații Administrativ Teritoriale – orașul Moldova Nouă pentru anul 2020.

79/08.04.2020   – hotărâre privind aprobarea achitării din bugetul local al orașului Moldova Nouă a sumelor reprezentând cheltuieli de cazare și cheltuieli pentru o masă/zi pentru un număr de  8 jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi care își desfășoară activitatea pe timpul pandemiei COVID-19 pe raza orașului Moldova Nouă și în spirijinul locuitorilor orașului Moldova Nouă.

80/14.04.2020 – Hotărâre    privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Asfaltare parcare bloc 3A din orașul Moldova Nouă”.

81/14.04.2020 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Asfaltare parcare piața agroalimentară din orașul Moldova Nouă”.

82/14.04.2020 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Asfaltare parcare complex comercial din orașul Moldova Nouă”.

83/28.04.2020 – hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de încheiere a contractului de vânzare-cumpărare dintre Unitatea Administrativ Teritoriala Moldova Nouă și dl. Anghel Ion, privind imobilul teren extravilan în suprafață de 20199 mp2 din nr. cadastral 33349,  C.F. nr. 33349, Moldova Nouă.

84/28.04.2020 – hotărâre privind  mandatarea domnului Bratu Liviu Mihăiță – Șef Seviciu Investiții și Proiecte Europene în cadrul Primăriei orașului Moldova Nouă pentru depunerea cererii de plată aferentă măsurii 15  sesiunea 2/2019, anul 2 de angajament.

85/28.04.2020 – hotărâre privind aprobarea închirierii pășunilor din proprietatea privată a orașului Moldova Nouă.

86/28.04.2020 – hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil teren în suprafață de 6.617 mp, nr. cad. 33436, înscris în C.F. 33436 a orașului Moldova Nouă, proprietatea privată a orașului Moldova Nouă, jud. Caraș-Severin.

87/28.04.2020 – hotărâre privind îndreptarea erorii materiale survenite la art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al orașului Moldova Nouă nr. 253/23.12.2019 privind aprobarea dezmembrării unui teren aparținând domeniului public al orașului Moldova Nouă.

88/28.04.2020 – hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare alei parc zona blocurilor nr. 9, 10, 11 și 12 – Oraș Moldova Nouă.”

89/28.04.2020 – hotărâre privind achiziționarea serviciilor de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Demolare bloc 34, F. Grisellini, Oraș Moldova Nouă.”

90/28.04.2020 – hotărâre privind aprobarea sumei de 72.000 lei în vederea inițierii procedurilor de achiziții necesare pentru înlocuirea meselor din Piața Agroalimentară din orașul Nou.

91/28.04.2020 – hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Vopsit structura de rezistență și igienizare învelitoare Piața agroalimentară din orașul Moldova Nouă.”

92/28.04.2020 – hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Placare cu gresie și rigole în Piața Agroalimentară din orașul Moldova Nouă.”

93/28.04.2020 – hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Împrejmuire cu zid a Pieței agroalimentare din orașul Moldova Nouă.”

94/05.05.2020 – hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2020.

95/05.05.2020 – hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă pe anul 2020.

96/13.05.2020 – Hotărâre  privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2020.   

97/13.05.2020 – Hotărâre  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă pe anul 2020.    

98/13.05.2020 – Hotărâre  privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2019 ca măsură de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare aferente bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2020.        

99/13.05.2020 – Hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiție ”Lucrări de reabilitare alee acces Piața agro-alimentară”.            

100/13.05.2020 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiție ”Lucrări de reabilitare a parcării din Piața agro-alimentară”.           

101/13.05.2020 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare străzi în Moldova Veche”.          (16 voturi pentru)           

102/13.05.2020 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiție ”Lucrări de reabilitare drum local ”.          

103/13.05.2020 – Hotărâre privind alocarea sumei de 30.000,00 lei în vederea achiziționării a două containere metalice.  

104/13.05.2020 – Hotărâre privind alocarea sumei de 50.000,00 lei în vederea achiziționării componentelor pentru extinderea sistemului de monitorizare video al localității Moldova Nouă.

105/13.05.2020 – Hotărâre privind aprobarea alocarea sumei de 7.000,00 lei în vederea achiziționării unei fose septice cu capacitate de 5.000,00 litri .

106/13.05.2020 – Hotărâre privind extinderea abonamentului pentru serviciile de comunicații electronice Telekom România Mobile  încheiat între orașul Moldova Nouă și Telekom România Mobile communcations SA  în vederea dotării cu echipamente electronice a Primăriei orașului Moldova Nouă, ca urmare a solicitării Liceului Tehnologic ,,Clisura Dunării” nr.4809/11.05.2020.    

107/13.05.2020 – Hotărâre privind aprobarea dării în administrare Spitalului Orășenesc Moldova Nouă a imobilelor situate în orașul Moldova Nouă, str. Sf. Varvara, nr. 1.  

108/18.05.2020 – Hotărâre privind stabilirea preţului de pornire la licitaţie pentru valorificare ca ”masă lemnoasă pe picior” pentru un volum brut de 576 mc.

109/18.05.2020 – Hotărâre privind aprobarea dezlipirii unor terenuri aparținând domeniului privat al orașului Moldova Nouă.

110/29.05.2020-hotărâre privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local al orașului Moldova Nouă pe anul 2020.

111/29.05.2020-hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil teren în suprafață de 195 mp, proprietatea publică a orașului Moldova Nouă, jud. Caraș-Severin.

112/29.05.2020-privind însușirea documentațiilor topo-cadastrale de Prima înscriere în Cartea Funciară și atribuire număr cadastral pentru imobilele situate în orașul Moldova Nouă.

113/29.05.2020-hotărâre privind aprobarea transformarii unor  functii publice de executie  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Moldova Noua.

114/29.05.2020-hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Moldova Nouă și aprobarea contului de execuție al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 31.03.2019.

115/29.05.2020-hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Moldova Nouă și aprobarea contului de execuție al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.06.2019.

116/29.05.2020-hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Moldova Nouă și aprobarea contului de execuție al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 31.09.2019.

117/29.05.2020-hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Moldova Nouă și aprobarea contului de execuție al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 31.12.2019.

118/29.05.2020-hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Moldova Nouă și aprobarea contului de execuție al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 31.03.2020.

119/29.05.2020-hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă.

120/29.05.2020-hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ”Demolare bloc 34 regim P+4E – 2 tronsoane”.

121/29.05.2020-hotărâre privind aprobarea elaborării Strategiei de dezvoltare durabilă a orașului Moldova Nouă 2021-2027.

122/29.05.2020-hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Reabilitare drum acces stație de epurare”.

123/29.05.2020-hotărâre privind achizitionarea serviciilor de elaborare a documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investitii ”amenajare alei parc zona blocurilor 1,2,3si 4, apartinand domeniului public al orasului Moldova Nouă.

124/29.05.2020-hotărâre privind aprobarea unor taxe pentru utilizarea  temporara a locurilor publice apartinând domeniului public sau privat al orasului Moldova Nouă, jud. Caraș-Severin.

125/29.05.2020-hotărâre privind trecerea din domeniul public al orasului Moldova Nouă în domeniul privat al orasului Moldova Nouă și transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei Ortodoxe ,,Sf. Mare Mucenic Gheorghe a imobilelor înscrise în Cartea Funciară nr. 32312 Moldova Nouă teren intravilan nr. cadastral 32312 în suprafata de 625 mp și a construcției nr cadastral 32312 – C1, casa nr. 54A, constructie cu suprafata construita la sol de 303,00, constructie din caramida și lemn, edificată înainte de anul 1989, fără certificat de performantă energetică, fără lift, în suprafata de 270 mp.

126/29.05.2020-hotărâre privind probarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie MODERNIZAREA, REABILITAREA SI DOTAREA INFRASTRUCTURII  EDUCATIONALE PENTRU INVATAMANTUL GENERAL OBLIGATORIU IN CADRUL SCOLII GIMNAZIALE SOFIA ARCAN”.

127/29.05.2020-hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA DRUMURILOR PUBLICE, PARCĂRILOR, PARCURILOR ȘI SPAȚIILOR VERZI DIN ZONA ADIACENTĂ ȘCOLII GIMNAZIALE SOFIA ARCAN”

128/29.05.2020-hotărâre privind aprobarea proiectului ,,ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII PENTRU LOCUITORII ORAȘULUI MOLDOVA NOUĂ DIN ZONA ADIACENTĂ ȘCOLII GIMNAZIALE SOFIA ARCAN” și a cheltuielilor legate de proiect.

129/05.06.2020 – hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2020.

130/05.06.2020 – hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă pe anul 2020.

131/19.06.2020 – hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2020.

132/19.06.2020 – hotărâre privind achiziționarea serviciilor de consulatnță în vederea scrierii cererii de finanțare ce urmează a se depune în cadrul apelului pentru accesarea fondurilor pentru consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

 133/19.06.2020 – hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie  “MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA DRUMURILOR PUBLICE, PARCĂRILOR, PARCURILOR ȘI SPAȚIILOR VERZI DIN ZONA ADIACENTĂ ȘCOLII GIMNAZIALE SOFIA ARCAN”

134/19.06.2020 – hotărâre privind aprobarea proiectului ,,ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII PENTRU LOCUITORII ORAȘULUI MOLDOVA NOUĂ DIN ZONA ADIACENTĂ ȘCOLII GIMNAZIALE SOFIA ARCAN” și a cheltuielilor legate de proiect.

135/19.06.2020 – hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,îmbunătătirea infrastructurii educationale prin reabilitarea si modernizarea scolii gimnaziale din cadrul Liceului Tehnologic ,, Clisura Dunării” din orasul Moldova Nouă”.

136/19.06.2020 – hotărâre privind aprobarea proiectului ,,îmbunătătirea infrastructurii educationale prin reabilitarea si modernizarea scolii gimnaziale din cadrul Liceului Tehnologic ,, Clisura Dunării” din orasul Moldova Nouă” și a cheltuielilor legate de proiect.”

137/30.06.2020 – hotărâre privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Moldova Nouă al domnului Ilici Angelco.

138/30.06.2020 – hotărâre privind concesionarea serviciului public local pentru gestionarea câinilor fără stăpân al orașului Moldova Nouă.

139/30.06.2020 – hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de folosinta gratuita si radierea din Cartea Funciară nr. 30108 a dreptului de folosinta gratuita al Agentiei Nationale pentru Locuinte Bucuresti .

140/30.06.2020 – hotărâre privind aprobarea Regulamentului Cadru privind funcționarea Pieței Agroalimentare și a Pieței de animale și cereale din orașul Moldova Nouă.

141/30.06.2020 – hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor terenuri aparținând domeniului public al orașului Moldova Nouă.

142/30.06.2020 – hotărâre privind dezmembrării unor terenuri aparținând domeniului privat al orașului Moldova Nouă –  nr. cadastral 33434

143/30.06.2020 – hotărâre privind dezmembrării unor terenuri aparținând domeniului privat al orașului Moldova Nouă. nr. cadastral 33380

144/30.06.2020 – hotărâre privind achiziționarea serviciilor de realizare a unui material de promovare a orașului Moldova Nouă.

145/30.06.2020 – hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții“Lucrări de întreținere și amenajare a terenului de tenis de lângă Spitalul Orășenesc Moldova Nouă”.

146/30.06.2020 – hotărâre privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții“Lucrări de întreținere și amenajare a terenului de sport de la Blocul nr. 8, Moldova Nouă”.

147/30.06.2020 – hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Lucrări de întreținere și amenajare a terenului de sport din Centrul Civic, Moldova Nouă”.

148/30.06.2020 – hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție,,Lucrari de protectie impotriva torentilor str. N Balcescu.

149/30.06.2020 – hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Lucrari de protectie impotriva torentilor str. 1 Decembrie 1918”.

150/30.06.2020 – hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Lucrari de amenajare spațiu nr. 1 cantina Liceul Tehnologic Clisura Dunării”.

151/30.06.2020 – hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Lucrari de amenajare spațiu nr. 2 cantina Liceul Tehnologic Clisura Dunării”.

152/30.06.2020 – hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum acces bloc 32 si platforme parcări auto bl. 4, 5 și 6”.

153/30.06.2020 – hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum acces Piața Agroalimentară”.

154/30.06.2020 – hotărâre privind aprobarea sumei de 10.000 lei în vederea amenajării unui loc de joacă în parcul ce deservește blocurile 5, 6, 7 și 8.

155/30.06.2020 – hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor imobile care apartin domeniului privat al orasului Moldova Nouă, județul Caraș-Severin.

156/30.06.2020 – hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a imoibilului spațiu, situat în Centru de afaceri din orașul Nou, al. Mihai Viteazu, nr. 36A, jud. Caraș-Severin, camera M03 și M03a, în suprafață de 80 mp, către Asociația ”S.T.C.D – SURÂDE TRĂIEȘTE CREEAZĂ DONEAZĂ.”

157/30.06.2020 – hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.76/30.07.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare precum și avizul programului de funcționare pentru activitatile comerciale și de prestări servicii în orașul Moldova Nouă.

158/30.06.2020 – hotărâre privind anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al Orasului Moldova Noua  prin aplicarea prevederilor Capitolului II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea procedurii de acordare a acestora.

159/30.06.2020 – hotărâre privindaprobarea închirierii prin licitatie publică a unui imobil teren în suprafata de 24 mp, proprietate publică a orașului Moldova Nouă, județul Caraș-Severin.

160/30.06.2020 – hotărâre privind achiziționarea serviciilor de consultanță în vederea scrierii cererii de finanțare ce urmează a se depune în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

161/30.06.2020 – hotărâre  privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie“REABILITARE ENERGETICĂ GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT SF. STELIAN MOLDOVA NOUĂ“.

162/30.06.2020 – hotărâre privind vanzarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 5000 mp nr. cad 33375, inscris in CF 33375 Moldova Nouă, aflat in domeniul privat al orasului Moldova Nouî in vederea infiintării de noi capacitati de producere a energiei regenerabile.

163/30.06.2020 – hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum acces si parcări in zona blocurilor nr. 14 – 29 Centrul Civic”.

164/30.06.2020 – hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare strada V. Alecsandri si parcari adiacente in zona blocurilor 23 si 39.”

165/30.06.2020 – hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,, Extindere si reabilitare parcare Policlinică Moldova Nouă până în zona blocului nr. 50.”

166/24.07.2020 – hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2020.

167/07.08.2020- hotărâre privind modificarea articolului 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 13/29.04.2015 privind aprobarea dării în folosință cu titlu gratuit, către Autoritatea Navală Română, Căpitănia Zonală Drobeta Turnu Severin, Oficiul de Căpitănie Moldova Veche, a terenului cu suprafață de 100 mp, din C.F. nr. 1381, nr. topo. 4946, situat în loc. Moldova Nouă, zona Desecare, pentru realizarea unui turn radar, în vederea supravegherii și dirijării traficului în zona de navigare cuprinsă între km fluviali 1040-1045.

168/07.08.2020- hotărâre privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local al orașului Moldova  Nouă pe anul 2020.

169/07.08.2020 – hotărâre  pentru aprobarea organizării unor evenimente la nivelul orașului Moldova Nouă privind comerzializarea unor produse agricole ale producătorilor locali certificate de Agenția Națională a Zonei Montane și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

170- hotărâre  privind aprobarea achitării din bugetul local al orașului Moldova Nouă pe anul 2020 a sumelor reprezentând cheltuieli de cazare si de organizare a unui eveniment de debut a colaborării pentru proiectul DANUrB + (2020-2022).

171/07.08.2020- privind aprobarea alocării din bugetul local al orașului Moldova Nouă a sumei de 17.780 lei Liceului Tehologic ”Clisura Dunării” Moldova Nouă, în vederea realizării reparațiilor curente și reabilitărilor necesare

172/07.08.2020- hotărâre  privind aprobarea proiectului “ REABILITARE, MODERNIZARE ȘI EXTINDEREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT ”LICURICII ” MOLDOVA NOUĂ ȘI AMENAJAREA SPAȚIILOR PUBLICE ADIACENTE” și a cheltuielilor legate de proiect.

173/07.08.2020- hotarare privind achizitionarea serviciilor de elaborare a documentatiilor tehnico-economice pentru investitia ”Canalizare menajera și statie de epurare in localitatea Măcești, oraș Moldova Nouă, județ Caraș-Severin.

174 /07.08.2020- hotarare privind achizitionarea serviciilor de elaborare a documentatiilor tehnico-economice pentru investitia ,, Înființare rețea alimentare cu apă în localitatea Moldovița”.

175/07.08.2020 – hotarare privind aprobarea descrierii sumare a investiției indicatorilor tehnico-economici și depunerii cererii de finanțare ,, Dotare A.T.I. Spital Orășenesc Moldova Nouă” in cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axei Prioritare (AP) 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific (OS) 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crezei sanitare COVID -19.

176/07.08.2020 – hotarare privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”REABILITARE, MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALĂ ALEXANDRU MOISI MOLDOVA NOUĂ, SALA DE SPORT SI DEPENDINTE.”

177/17.08.2020 – hotarare privind completarea Anexei 1 la H.C.L. nr. 84/31.08.2016 privind stabilirea situatiilor deosebite care justifica acordarea ajutoarelor de urgenta, altele decat cele datorate calamitatilor naturale, incendiilor, accidentelor in conformitate cu Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat,cu modificarile si completarile ulterioare

178/12.08.2020 – hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2020.

179/17.08.2020 – hotărâre    privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru Semestrul I al anului  2020 si stabilirea masurilor pentr eficientizarea acestei activitatii pentru Semestrul II al anului 2020.

180/17.08.2020 – hotărâre   privind trecerea din domeniul public al orasului Moldova Nouă în domeniul privat al orasului Moldova Nouă și transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei Ortodoxe ,,Adormirea Maicii Domnului” a imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 32947 Moldova Nouă teren intravilan nr. cadastral 32947 în suprafata de 4008 mp.

181/17.08.2020 – hotărâre    privind aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ de stat doamnei Fazekas Lina, domiciliată în Moldova Nouă, localitatea Moldova Veche, nr. 475B, jud. Caraș-Severin.

182/17.08.2020 – hotărâre    privind aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ de stat domnului Duminică Valentin, domiciliat în Moldova Nouă, ale. Traian Vuia, bl. 38, sc. 1, ap. 18, et. 4, jud. Caraș-Severin.

183/17.08.2020 – hotărâre    privind aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ de stat domnului Ciocodan Marius-Adrian, domiciliat în Moldova Nouă, ale. George Enescu, bl.6, sc. 2, ap. 2, et. p, jud. Caraș-Severin.

184 /17.08.2020 – hotărâre       privind aprobarea închirierii unui teren în suprafață de 10,4 mp pentru extindere, fără licitație publică către PATISPAN PROD SRL.

186/17.08.2020 – hotărâre    privind abrogarea HCL nr.157/30.06.2020, privind  modificarea  Hotararii  Consiliului Local  nr.76/30.07.2010  privind  stabilirea  unor  masuri  pentru  eliberarea  autorizatiilor  de  functionare  precum  si  avizul  programului de  functionare  pentru  activitatile  comerciale  de  prestari  servicii  in  orasul  Moldova Noua

187/17.08.2020 – hotărâre    privind indexarea impozitelor si taxelor locale care  constau intr-o anumita suma in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei , a taxelor speciale  precum si limitele amenzilor care  se  fac  venit  la  bugetul local , pentru anul  fiscal 2021 in orasul Moldova Noua

188 /17.08.2020 – hotărâre    privind aprobarea vânzării, prin licitație publică, a  imobilelor terenuri , proprietate privată a orașului Moldova Nouă , situate în zona Iagodărie în vederea construirii de case familiale.

189/17.08.2020 – hotărâre    privind validarea inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită tinerilor, potrivit Legii nr. 15/2003 republicată, situate în zona Iagodărie

190 /17.08.2020 – hotărâre    privind aprobarea alocării unei sume de 15.000 lei din bugetul local al orașului Moldova  Nouă pe anul 2020, în vederea achiziționării unei centrale termice pentru Alianța Pensionarilor din România – Filiala Moldova Nouă – Clubul Pensionarilor.

191/02.09.2020 – Hotărâre  privind aprobarea studiului de oportunitate şi a documentației de atribuire, în vederea concesionarii prin licitație publică a bunului imobil, (terenurile din CF nr. 33358, în supafață de 3187 mp; CF nr 33363 în suprafață de 3200 mp; CF nr 33354 în suprafață de 3200 mp; CF nr 33353 în suprafață de 3200 mp; CF nr 33361 în suprafață de 3200 mp, CF nr 33368 în suprafață de 3200 mp, CF nr 33371 în suprafață de 3200 mp și CF nr  33355  în suprafață de 3200 mp Moldova Nouă, în suprafață totală, de 25.587 mp. situate în orașul Moldova Nouă, localitatea Măcești) proprietate privată a orașului Moldova Nouă, extravilan.

192/02.09.2020 – Hotărâre privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Revitalizarea și dezvoltarea zonelor marginalizate din Moldova Nouă”

193/02.09.2020 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de salubrizare al Județului Caraș – Severin.

194/02.09.2020  –  Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă pe anul 2020.

195/10.09.2020 – hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2020.

196/10.09.2020 – hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”lucrări de reparații alee boxe Bloc nr. 6, Moldova Nouă.

197/10.09.2020 – hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”REABILITARE, MODERNIZARE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ ALEXANDRU MOISI MOLDOVA NOUĂ, SALA DE SPORT ȘI DEPENDINȚE.”

198/10.09.2020 – hotărâre privind achiziționarea serviciilor de elaborare a cererilor de finațare în vederea depunerii în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor – TIC, pentru o economie digitală competitivă , acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul E-sănătate și E-Cultură – Secțiunea E-Educație .

199/18.09.2020 – hotărâre    privind atestarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Unitatii Administrativ – teritoriale oraș Moldova Nouă, județul Caraș-Severin.

200/18.09.2020 – hotărâre   privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2020.

201/18.09.2020 –  hotărâre privind aprobarea proiectului ,, Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020” și a cheltuielilor legate de proiect 

202/18.09.2020 –  hotărâre aporbarea Documentațiilor faza SF/DALI  și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții din cadrul proiectului ”Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”

203/07.10.2020-Hotărâre   privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2020.

204/07.10.2020 -Hotărâre privind aprobarea Documentaţiilor faza SF/DALI şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiţii din cadrul proiectului ,,Îmbunatățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020”.

205/07.10.2020 – Hotărâre privind aprobarea proiectului ,, Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, din cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020” și a cheltuielilor legate de proiect.

206/23.10.2020 – hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2020.

207/23.10.2020 – hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă pe anul 2020.

208/23.10.2020 – hotărâre privind aprobarea proiectului ,, Consolidarea capacității Liceului Tehnologic Clisura Dunării ” Moldova Nouă în vederea gestionării situației de pandemie generate de virusul SARS-COV-2” și bugetul acestuia.

209/23.10.2020 – hotărâre privind aprobarea proiectului ,, Achizitionarea de echipamente  IT în vederea desfășurării activităților școlare în contextul SARS-COV-2 ”(Programul Operational Competitivitate, Axa prioritară 2 Tehnologia Informației si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Obiectiv specific 4, cresterea gradului de utilizare a Internetului, Operațiune POC – Creșterea gradului de utilizare a Internetului) și a bugetului acestuia.

210/23.10.2020 – hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Sistem de colectare a apei pluviale în Moldova Veche, str. Dunării, în imediata vecinătate a sediului Uniunii Sârbe din România.

211/28.10.2020 – hotărâre privind aprobarea documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie, a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitie “REABILITAREA, MODERNIZAREA SI EXTINDEREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT LICURICII MOLDOVA NOUA SI AMENAJAREA SPATIILOR PUBLICE ADIACENTE“.