Arhivă 2019

 

Hotărârea nr. 1/29.01.2019 –  privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Consiliului Local Moldova Nouă, prin actualizarea componenței, modificarea organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare ale acestuia.

Hotărârea nr. 2/29.01.2019 – privind aprobarea programului Unitar de Acțiune de Combatere a Vectorilor prin dezinsecție, dezinfecție și deratizare pe raza orașului Moldova Nouă pentru anul 2019.

Hotărârea nr. 3/29.01.2019  – privind aprobarea planului de acțiuni pentru repartizarea orelor de muncă, prevăzut de Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2019.

Hotărârea nr. 4/29.01.2019 – privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe teritoriul orașului Moldova Nouă pentru anul școlar 2019-2020.

Hotărârea nr. 5/29.01.2019 – privind aprobarea inițierii procedurilor de achiziții necesare în vederea deschiderii în regim internațional a Punctului de Trecere a Frontierei Moldova Nouă-Golubac.

Hotărârea nr. 6/29.01.2019 – privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Moldova Nouă și aprobarea contului de execuție al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.06.2018.

Hotărârea nr. 7/29.01.2019 – privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Moldova Nouă și aprobarea contului de execuție al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.09.2018.

Hotărârea nr. 8/29.01.2019  – privind aprobarea dezmembrării unui teren aparținând domeniului privat al orașului Moldova Nouă.

Hotărârea nr. 9/29.01.2019 – privind aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă a suprafeței de teren de 1887 mp cu clădire atelier în suprafața de 225 nr.cad.32981, înscrisă in CF nr.32981 Moldova Nouă, aparținând domeniului privat al orașului Moldova Nouă aflat în proprietatea Comunei Moldova Veche.

Hotărârea nr. 10/29.01.2019  – privind aprobarea dezmembrării unui teren aparținând domeniului privat al orașului Moldova Nouă.

Hotărârea nr. 11/29.01.2019 – privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe nr.11, 12 și 13, Strada Liliacului, Moldova Nouă”- Componenta Bloc nr.11.

Hotărârea nr. 12/29.01.2019 – privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe nr.11, 12 și 13, Strada Liliacului, Moldova Nouă”- Componenta Bloc nr.12.

Hotărârea nr. 13/29.01.2019 – privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe nr.11, 12 și 13, Strada Liliacului, Moldova Nouă”- Componenta Bloc nr.13.

Hotărârea nr. 14/29.01.2019 – privind aprobarea Cererii de Finațare pentru proiectul “ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe nr.11, 12 și 13, Strada Liliacului, Moldova Nouă” și a cheltuielilor aferente. 

Hotărârea nr. 15/29.01.2019 – privind aprobarea inițierii procedurii de achiziție a serviciilor de elaborare a documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “ Reabilitarea și modernizarea străzilor din orașul Moldova Nouă”. 

Hotărârea nr. 16/06.02.2019 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Moldova Nouă nr. 277/03.12.2018 privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al orașului Moldova Nouă nr. 78/09.08.1999 cu modificările și completările ulterioare privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Moldova Nouă

Hotărârea nr. 17/15.02.2019 – privind aprobarea proiectului ” Tehnologii moderne de monitorizare a terenurilor acoperite cu deșeuri pentru a restabili utilizarea lor inițială “( Programul Interreg – IPA CBC România- Serbia, Axa prioritară 2, Obiectiv 2.1).

Hotărârea nr. 18/ 15.02.2019 – privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Înființarea Centrului Cultural pentru Tineret în cadrul clădirii existente a Bibliotecii prin schimbarea funcțiunii acesteia, modernizarea și dotarea Centrului Cultural de Tineret cât și îmbunătățirea spațiilor publice aderente.”

Hotărârea nr. 19/28.02.2019 –  privind aprobarea modificării contractului de concesiune nr. 264/05.03.2015 încheiat cu S.C. EMPRESSPROD SRL.

Hotărârea nr. 20/28.02.2019 – privind acordarea de scutire de la plata impozitului pe clădiri pentru Casa de Ajutor Reciproc IM Moldova Nouă..

Hotărârea nr. 21/28.02.2019 – privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al orașului Moldova Nouă nr. 78/09.08.1999 privind includerea elementelor componente ale Sistemului de Iluminat Public în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Moldova Nouă, la care Anexa aferentă noii hotărâri să conțină toate modificările realizate la HCL 199/2018, prin HCL 277/2018 și respectiv HCL 16/2019.

Hotărârea nr. 22/28.02.2019 – privind aprobarea alocării, din bugetul local al orașului Moldova Nouă  pe anul 2019, a unor sume de bani în vederea organizării de către Primăria orașului Moldova Nouă a Zilei Internaționale a Femeii

Hotărârea nr. 23/28.02.2019 – privind modificarea statului de funcții al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă.

Hotărârea nr. 24/28.02.2019 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Nr. 29/28.02.2018 privind acordarea unor stimulente financiare medicilor din cadrul Spitalului Orășenesc Moldova Nouă, din bugetul local al orașului Moldova Nouă.

Hotărârea nr. 25/28.02.2019 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Moldova Nouă nr. 96/30.09.2016 privind componenţei şi atribuţiilor Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe pentru tineri construite din fondurile ANL aflate în administrarea Serviciului Taxe, Impozite și Administrarea Piețelor.

Hotărârea nr. 26/28.02.2019 – privind aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ de stat domnului Bubuiescu Jiva,domiciliat în Moldova Nouă, Ale. Liliacului, bl. 17, Sc. 1, ap. 10, et. 2, Centru Civic, jud. Caraș-Severin.

Hotărârea nr. 27/28.02.2019 – privind aprobarea alocării din bugetul local al orașului Moldova Nouă a sumei de 6.000 lei în vederea organizării de către Primăria orașului Moldova Nouă a sărbătorii ”FĂȘANCULUI” la Moldova Nouă, în perioada 09 -10.03.2019.

Hotărârea nr. 28/28.02.2019 – pentru  modificarea  Hotărârii  Consiliului Local al Orașului Moldova Nouă nr.74/25.08.2016  privind constituirea la nivelul orașului Moldova Nouă a Comisiei Locale de ordine publică

Hotărârea nr. 29/28.02.2019 – pentru  modificarea  Hotărârii  Consiliului Local al Orașului Moldova Nouă nr.126/31.10.2016  privind aprobarea componenței Comisiei de Sistematizare a Circulației în orașul Moldova Nouă și a Regulamentului de funcționare al acesteia

Hotărârea nr. 30/28.02.2019 – privind  aprobarea închirierii pășunilor din proprietatea privată a orașului Moldova Nouă

Hotărârea nr. 31/28.02.2019 – privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru semestrul II al anului 2018 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activiăți în anul 2019

Hotărârea nr. 32/28.02.2019 – privind aprobarea taxelor speciale de eliberare a atestatului de producător, a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol .

Hotărârea nr. 33/28.02.2019 – privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Moldova Nouă ce vor face parte din Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii de pe raza orașului Moldova Nouă constituita în baza Legii 550/2002.

Hotărârea nr. 34/28.02.2019 – privind aprobarea vânzării  prin licitație publică cu strigare a unui imobil teren în suprafață de 9.315 mp, nr. cad. 33019, înscris în C.F. 33019 a orașului Moldova Nouă,  proprietatea privată a orașului Moldova Nouă, jud. Caraș-Severin.

Hotărârea nr. 35/28.02.2019 – privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al bugetului local al orașului Moldova Nouă aferent exercițiului financiar al anului 2018 , ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare , în anul 2019

Hotărârea nr. 36/28.02.2019 – privind aprobarea alocării sumei  de  5060 lei Liceului Tehologic ”Clisura Dunării” Moldova Nouă, în vederea sprijinirii echipei LTCDMNrobotics pentru participarea la concursul DESIGN AWARD ,etapa națională

Hotărârea nr. 37/28.02.2019 – privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Înființarea Centrului Cultural pentru Tineret în cadrul clădirii existente a Bibliotecii prin schimbarea funcțiunii acesteia, modernizarea și dotarea Centrului Cultural de Tineret cât și îmbunătățirea spațiilor publice adiacente.”

38/19.03.2019 – Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, Modernizarea, extinderea și creșterea eficienței energetice a rețelei de iluminat public în orașul Moldova Nouă, județ Caraș-Severin.”

39/19.03.2019 – Hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Modernizarea, extinderea și creșterea eficienței energetice a rețelei de iluminat public în orașul Moldova Nouă, județ Caraș-Severin” și a cheltuielilor aferente.

40/19.03.2019 – Hotărâre privind transformarea funcției contractuale vacante de Inspector de specialitate (ghid de turim), treapta II, din cadrul Compartimentului Cultură și Turism in Inspector de specialitate (ghid de turim) – debutant din cadrul Compartimentului Cultură și Turism.

41/19.03.2019 – Hotărâre pentru abrogarea H.C.L. nr.  259/27.11.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în orașul Moldova Nouă, Str. N. Bălcescu, Nr. 14, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Hotărâre nr. 42/29.03.2019  – privind aprobarea efectuării serviciilor de pază cu personalul Poliției Locale pentru obiectivul-sediul Primăriei orașului Moldova Nouă situat pe strada N. Bălcescu, nr. 26, jud. Caraș-Severin, a bunurilor sau valorilor aparținând acestui obiectiv..

Hotărâre nr. 43/29.03.2019  – privind aprobarea protocolului de colaborare cu Asociația All Life Matters Association, pentru gestionarea populației canine fără stăpân de pe raza orașului Moldova Nouă.

Hotărârea nr. 44/29.03.2019 – privind aprobarea alocării din bugetul local al orașului Moldova Nouă a sumelor necesare pentru organizarea și desfășurarea Nedeilor în Moldova Veche, Moldova Nouă, Măcești și Moldovița.

Hotărârea nr. 45/29.03.2019 – privind  acordarea   de  scutire de  la  plata  impozitului pe teren aflat în proprietatea d-nei IORGA SILVANA-MIHAELA, cu domiciliul în Mun.REȘIȚA, Bl-d.REPUBLICII, NR.23, SC.3, ET.6, AP.21, jud. CARAȘ-SEVERIN

Hotărârea nr. 46/29.03.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I” S.A, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții  Proiect tip – ,,Bazin de înot didactic” oraș Moldova Nouă, localitatea Moldova Veche, strada Orșovei, județul Caraș-Severin.

Hotărârea nr. 47/29.03.2019 – privind  aprobarea propunerii listei de priorități, respectiv de repartizare a unor locuințe în regim de închiriere pentru tineri construite prin ANL în orașul Moldova Nouă, care sunt sau vor deveni  disponibile în cursul anului 2019.

Hotărârea nr. 48/29.03.2019 – privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului orasului Moldova Nouă și ale Serviciilor Publice cu personalitate juridică.

Hotărârea nr. 49/04.04.2019 – Hotărâre  privind aprobarea alocării sumei de 6.000 lei din bugetul local al orașului Moldova Nouă în vederea celebrării evenimentului ”ZIUA INTERNAȚIONALĂ A ROMILOR” din data de 08.04.2019.

Hotărârea nr. 50/04.04.2019 – Hotărâre  privind  aprobarea utilizării excedentului bugetar al bugetului local al orașu

lui Moldova Nouă aferent exercițiului financiar al anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, în anul 2019.

Hotărâre nr. 51/15.04.2019  – privind  aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al unității administrativ-teritoriale-orașul Moldova Nouă pentru anul 2019

Hotărâre nr. 52/15.04.2019- privind  aprobarea notei conceptuale pentru obiectivul de investiții „Revitalizarea și dezvoltarea zonelor marginalizate din Moldova Nouă”

Hotărârea nr. 53/15.04.2019- privind  aprobarea proiectului ” Modernizarea, extinderea și creșterea eficienței enegetice a rețelei de iluminat public în orașul Moldova Nouă, Județul Caraș-Severin” și a cheltuielilor aferente

Hotărârea nr. 54/15.04.2019- privind  aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție  ” Modernizarea, extinderea și creșterea eficienței enegetice a rețelei de iluminat public din orașul Moldova Nouă, Județul Caraș-Severin”

Hotărârea nr. 55/15.04.2019 privind  aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție  “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe nr.11,12 și 13, Strada Liliacului, Moldova Nouă”- Componenta Bloc nr.11

Hotărârea nr. 56/15.04.2019 – privind  aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție  “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe nr.11,12 și 13, Strada Liliacului, Moldova Nouă”- Componenta Bloc nr.12.

Hotărârea nr. 57/15.04.2019- privind  aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție  “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe nr.11,12 și 13, Strada Liliacului, Moldova Nouă”- Componenta Bloc nr.13

Hotărârea nr. 58/15.04.2019- privind  aprobarea Cererii de Finațare pentru proiectul “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe nr.11,12 și 13, Strada Liliacului, Moldova Nouă” și a cheltuielilor aferente.

59/16.04.2019 – Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren aparținând domeniului public al orașului Moldova Nouă.

60/16.04.2019 –  Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – ,, Bazin de înot didactic oraș Moldova Nouă, localitatea Moldova Veche, strada Orșovei, județul Caraș-Severin.”

61/16.04.2019 – Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ,,Reorganizare funcțiuni, reparații capitale, extindere și dotare cu mobilier și echipamente medicale în cadrul Spitalului Orășenesc Moldova Nouă.”

Hotărâre nr. 62/24.04.2019- privind  aprobarea contului de execuție al bugetului local al Orașului Moldova Nouă și aprobarea contului de execuție al Instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 31.12.2018

Hotărâre nr. 63/24.04.2019- privind aprobarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2019 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019

Hotărârea nr. 64/24.04.2019- privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2018 ca măsură de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare aferente bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2019

Hotărârea nr. 65/24.04.2019- privind  indexarea impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, pentru anul fiscal 2020 în orașul Moldova Nouă

Hotărârea nr. 66/24.04.2019 privind aprobarea alocării unei sume de 2.000 de lei în vederea achiziționării unor cadouri care să fie distribuite persoanelor nedeplasabile, încadrate în grad de handicap grav, cu ocazia Sf. Paști

Hotărârea nr. 67/24.04.2019- privind aprobarea organizării „ Târgului agricol de  primăvară la Moldova Nouă” – ediţia I – anul 2019

Hotărârea nr. 68/24.04.2019- privind constatarea apartenenței la domeniul privat al  Oraşului Moldova Nouă a unui teren aflat în proprietatea Statului Român

Hotărârea nr. 69/24.04.2019- privind aprobarea acordării unui drept de superficie, cu titlu oneros, asupra unui terenului din domeniul privat al în orașul Moldova Nouă în suprafața de 22 m.p.situat în orașul Moldova Nouă, str. F.Griselini , către domnul Mălureanu Marin

Hotărârea nr. 70/24.04.2019- privind aprobarea acordării unui drept de superficie, cu titlu oneros, asupra unui terenului din domeniul privat al în orașul Moldova Nouă în suprafața de 33 m.p. situat în orașul Moldova Nouă, str. F.Griselini , către domnul Micanovici Nicolae

otărârea nr. 71/24.04.2019- privind aprobarea acordării unui drept de superficie, cu titlu oneros, asupra unui terenului din domeniul privat al în orașul Moldova Nouă în suprafața de 27 m.p.situat în orașul Moldova Nouă, str. F.Griselini , către domnul Oancea Petru

Hotărârea nr. 72/24.04.2019- privind aprobarea acordării unui drept de superficie, cu titlu oneros, asupra unui terenului din domeniul privat al în orașul Moldova Nouă în suprafața de 24 m.p.situat în orașul Moldova Nouă, str. F.Griselini , către domnul Bida Costel Dan

Hotărârea nr. 73/24.04.2019- privind aprobarea acordării unui drept de superficie, cu titlu oneros, asupra unui terenului din domeniul privat al în orașul Moldova Nouă în suprafața de 24 m.p.situat în orașul Moldova Nouă, str. F.Griselini , către doamna Arbănaș Natalea

Hotărârea nr. 74/24.04.2019- privind aprobarea acordării unui drept de superficie, cu titlu oneros, asupra unui terenului din domeniul privat al în orașul Moldova Nouă în suprafața de 25 m.p.situat în orașul Moldova Nouă, str. F.Griselini , către domnul Teiu Ion

Hotărârea nr. 75/24.04.2019- privind aprobarea  protocolului de colaborare pentru implementarea unui sistem integrat de colectare si valorificare a deseurilor de ambalaje din fluxul menajer cu Organizatia de Transfer de Responsabilitate GREENPOINT MANAGEMENT S.A.

Hotărârea nr. 76/24.04.2019- privind acordul pentru convocarea Comitetului creditorilor SC MOLDOMIN SA, având ca ordine de zi ”Înlocuirea lichidatorului judiciar și desemnarea altui practican în insolvență, agreat de ANAF, care să își desfășoare atribuțiile în cadrul acestei proceduri”Hotărârea nr. 77/24.04.2019- privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului orasului Moldova Nouă și ale Serviciilor Publice cu personalitate juridică.

Hotărârea nr. 77/24.04.2019-  privind trecerea în proprietatea privată a orașului Moldova Nouă și în administrarea Primăriei orașului Moldova Nouă a imobilelor constructii agrozootehnice în suprafață de 786 mp și teren aferent  în suprafață totală de 19.684 mp ce au apartinut Cooperativei agricole de productie desfiintate

Hotărârea nr. 78/24.04.2019- privind aprobarea cooptării de către organizația gazdă , persoană juridică de drept public-UAT Moldova Nouă a unor voluntari persoane fizice care să participe la activități de interes public în domeniul protecției mediului organizate de Primăria orașului Moldova Nouă.

Hotărârea nr. 79/24.04.2019- privind aprobarea închirierii unui teren în  suprafaţă  de 145 mp    pentru  extindere, fără licitaţie publică către  SC ALI. NIK.DOROS.SRL

Hotărârea nr. 80/24.04.2019- privind aprobarea închirierii unui teren în  suprafaţă  de 42 mp   pentru  extindere, fără licitaţie publică  către Bodea Teodor-Persoana Fizica Autorizată

Hotărârea nr. 81/24.04.2019- privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică   a unui  teren, aparținând domeniului public al orașului Moldova Nouă, în vederea închirierii acestora pentru amenajare unei  spalatorii auto

Hotărârea nr. 82/24.04.2019- privind abrogare H.C.L nr.48/29.03.2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Moldova Nouă și a Serviciilor Publice cu personalitate juridică.

Hotărârea nr. 83/24.04.2019- privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prelungire și atribuire a contractelor de închiriere la boxele de lemne pe raza orașului Moldova Nouă

Hotărârea nr. 84/24.04.2019- privind aprobarea delegării de gestiune a transportului public local de călători din orașul Moldova Nouă , precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de transport public local în orașul Moldova Nouă, Studiului de oportunitate, Caiet de sarcini, instrucțiunilor pentru ofertanți, Contractului – cadru de concesiune a transportului public local de călători.

Hotărârea nr. 85/24.04.2019- privind modificarea statului de funcții al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă.

Hotărârea nr.86 / 06.05.2019 – privind achiziționarea serviciilor de elaborare a Documentațiilor tehnico-economice pentru investiția cu titlul ,,Reabilitare și modernizare străzi în localitatea Moldova Nouă.”

Hotărârea nr.87/23.05.2019- privind aprobarea valorii actualizate a contractului de lucrări derulat în cadrul proiectului ,,Amenajare drumuri agricole în Moldova Nouă, județul Caraș-Severin” și plata din bugetul local al orașului Moldova Nouă a diferențelor rezultate în urma aplicării OUG nr. 114/2018.

Hotărârea nr.88/23.05.2019 – privind alocarea sumei de 5000  lei din bugetul local al orașului Moldova Nouă pe anul 2019 în vederea achiziționării serviciilor de întocmire a dosarului tehnic pentru depunerea cererii de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat – Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor, aferentă Măsurii 15 – Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor – sesiunea 2 – 2019 – Pachetul 1 – asigurarea de zone de liniște, pentru care beneficiarul primește 38 euro/an/ha pentru întreaga suprafață inclusă în angajament.

Hotărârea nr.89/23.05.2019- privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2019.

Hotărârea nr.90/31.05.2019- privind aprobarea alocării sumei de 15.000 lei din bugetul local al orașului Moldova Nouă  pe anul 2019 pentru premierea unor elevi din cadrul Liceului Tehnologic” Clisura Dunării Moldova Nouă”.

Hotărârea nr.91/31.05.2019 – privind aprobarea alocării unei sume de bani  din bugetul local al orașului Moldova Nouă  pentru desfășurarea manifestațiilor specifice ”ZILEI COPILULUI” de către copiii care aparțin unităților școlare și preșcolare de pe raza orașului Moldova Nouă

Hotărârea nr.92/31.05.2019- privind organizarea manifestărilor dedicate ,,Zilelor orașului Moldova Nouă – 2019”.

Hotărârea nr.93/31.05.2019- privind modificarea Actului Constitutiv și a Statului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ Valea Carașului – Valea Almăjului-Clisura Dunării”.

Hotărârea nr.94/31.05.2019 – privind contractul de parteneriat pentru implementarea obligațiilor legale, privind gestionarea deșeurilor de ambalaje cu Organizația de Transfer de Responsabilitate FEPRA INTERNAȚIONAL SA.

Hotărârea nr.95/31.05.2019- privind modificarea art. 11 alin. (2) din HCL. Nr. 65/24.04.2019 privind indexarea taxelor și impozitelor locale pentru anul fiscal 2020 pe raza orașului Moldova Nouă

Hotărârea nr.96/31.05.2019- privind gestionarea deșeurilor reciclabile în cadrul unui singur contract al serviciului de salubrizare.

Hotărârea nr.97/31.05.2019 – privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele achiziționate în urma proiectului ,,Sistems for emergency preparedness” – cod sms RORS 38, finanțat prin Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră CBC România – Serbia 2014-2020.

Hotărârea nr.98/31.05.2019- privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al orașului Moldova Nouă în scopul sterilizării câinilor de pe teritoriul UAT Moldova Nouă.

Hotărârea nr.99/31.05.2019- privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Moldova Nouă al domnului DOLICI IOȚA

Hotărârea nr.100/31.05.2019- privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Moldova Nouă al domnului MIHĂILESCU MIHAIL

Hotărârea nr. 101/07.06.2019 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ” Reparații străzi în Moldova Veche”.

Hotărârea nr. 102/07.06.2019 – privind mandatarea domnului Bratu Liviu Mihăiță – Șef Seviciu Investiții și Proiecte Europene în cadrul Primăriei orașului Moldova Nouă pentru depunerea cererii de finanțare nerambursabilă prin PNDR, sub-măsura 15.1-  „Plăți pentru angajamente de silvo-mediu.

Hotărârea nr. 103/07.06.2019 –    privind aprobarea delegării de gestiune a Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în orașul Moldova Nouă, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului de transport public local de persoane, Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini, a Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, a cerințelor privind eligibilitatea criteriilor de calificare și selecție, criteriile de atribuire și informațiile pentru ofertanți în vederea delegării  de gestiune a transportului public local de persoane prin curse regulate și a Comisiei de licitație.

Hotărârea nr. 104/07.06.2019 –  privind aprobarea alocării  sumei de 7.000 lei din bugetul local al orașului Moldova Nouă  pe anul 2019 pentru aniversarea evenimentului ”Ziua Internațională a Dunării” la Moldova Nouă, în data de 29.06.2019.

Hotărâre nr. 105/19.06.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc
Moldova Nouă pe anul 2019.

Hotărâre nr. 106/19.06.2019 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al orașului Moldova Nouă
pe anul 2019.

Hotărâre nr. 107/27.06.2019  privind aprobarea utilizării excedentului pe anul 2018 a Spitalului Orășenesc Moldova Nouă

Hotărâre  nr. 108/27.06.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Moldova Nouă nr.106/19.06.2019 privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local al orașului Moldova Nouă pe anul 2019

109/28.06.2019 – Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Moldova Nouă a d-lui MILIVOIEVICI STOCA din partea Partidului Verde.

110/28.06.2019 – Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Moldova Nouă a d-lui POPESCU FLORENTIN din partea Partidului Verde.

111/28.06.2019 – hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 5.000 lei, din bugetul local al orașului Moldova Nouă  pe anul 2019, către Organizația Locală a Uniunii Sârbilor din Măcești, în vederea organizării evenimentului ”Macovcanski Petrovdan”, în data de 12.07.2019.

112/28.06.2019 – hotărâre privind aprobarea sumei de 10.000 lei  în vederea organizării manifestării cu caracter gastronomic, cultural  și sportiv “CEAUNUL DE AUR” Ediţia a-XVIII-a în localitatea Moldova Veche în data de 10 august 2019.

113/28.06.2019 – hotărâre privind  aprobarea susținerii financiare a CLUBULUI SPORTIV MOLDOVA NOUĂ în anul 2019.

114/28.06.2019 – hotărâre privind aprobarea organizării de către Consiliul Local al orașului Moldova Nouă a unui turneu de minifotbal în localitatea Moldova Nouă, intitulat „Cupa de vară” – 2019

115/28.06.2019 – Hotărâre privind  aprobarea executării lucrărilor de înlocuire a tâmplăriei de lemn cu tâmplărie PVC la obiectivul ,,Cămin Cultural Moldova Veche”.

116/28.06.2019-hotărâre privind aprobarea alocării unei sume de bani  din bugetul local al orașului Moldova Nouă  pe anul 2019

117/28.06.2019-hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ de stat d-lui. Chică-Roș Constantin, domiciliat în Moldova Nouă, Str. Alexandru Ioan Cuza, bl.13 A, sc.1, ap.3, et.p, jud. Caraș-Severin

118/28.06.2019- hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate și a caietului de sarcini, în vederea concesionării unui teren , aparținând domeniului public al orașului Moldova Nouă situat în orașul Moldova Nouă, str.N.Bălcescu, în suprafață de 2889 mp. cu nr.cad.32740 din C.F.nr.30728,aparținând domeniului public al orașului Moldova Nouă, jud. Caraș-Severin pentru depozitare și prelucrare a materialului lemnos.

119/28.06.2019 -hotărâre privind aprobarea acordării unui drept de superficie, cu titlu oneros, asupra unui teren din domeniul privat în orașul Moldova Nouă în suprafață de 21 mp situat în orașul Moldova Nouă, str. F. Griselini, către domnul Belovici Emil Laza.

120/28.06.2019 -hotărâre privind aprobarea acordării unui drept de superficie, cu titlu oneros, asupra unui teren din domeniul privat în orașul Moldova Nouă în suprafață de 32 mp situat în orașul Moldova Nouă, str. F. Griselini, către domnul Andronic Costică Doru.

121/28.06.2019 -hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită imobilul spațiu, situat în Centrul de afaceri Moldova Nouă, camera P 10, în suprafață de 10,58 mp, către Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură  din Galați.

122/28.06.2019- hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui teren aparținând domeniului privat al orașului Moldova Nouă.

123/28.06.2019 -hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a imobilului-teren împrejmuit în suprafață de 6374 mp, nr. cad. 33011, înscris în C.F. 33011 a orașului Moldova Nouă, proprietatea privată a orașului Moldova Nouă, jud. Caraș-Severin

124/28.06.2019 -hotărâre privind dării în folosință gratuită imobilul spațiu, situat în orașul Moldova Nouă, str. 1Decembrie 1918 nr.2, anexa la Casa de Cultură, în suprafață de 60 mp, către ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE A ACTIVITĂȚILOR DE ECONOMIE SOCIALĂ A ROMILOR DIN BANAT.

125/28.06.2019 -hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație publică a unui teren, aparținând domeniului public al orașului Moldova Nouă, în vederea închirierii acestuia pentru amenajarea unei zone de picnic și a unei zone de recreere.

126/28.06.2019 -hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație publică a 7 loturi de teren, aparținănd domeniului public al orașului Moldova Nouă, în vederea închirierii acestora pentru amenajarea de spații comerciale.

127/28.06.2019 -hotărâre privind aprobarea închirierii unui teren în suprafață de 120 mp pentru extindere, fără licitație publică către SC MCY AUTO MESSI SRL.

128/28.06.2019-hotărâre privind aprobarea închirierii unui teren în suprafață de 45 mp pentru extindere, fără licitație publică către SC ALI NIK DOROS SRL.

129/28.06.2019 -hotărâre privind constatarea apartenenței la domeniul privat al  Oraşului Moldova Nouă a unui imobil  aflat în proprietatea Statului Român

130/28.06.2019 -hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orașului Moldova Nouă  care să reprezinte operatorul în relația cu Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara – Serviciul Inspecție Economico-Financiară

131/11.07.2019 – hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții:  ,,Lucrări de reparații a suprafețelor carosabile din domeniul public al orașului Moldova Nouă”.

132/11.07.2019 – hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: ,,Lucrări de reparații și renovare sala de sport Moldova Nouă”.

133/11.07.2019- hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare și modernizare străzi în orașul Moldova Nouă”.

134/11.07.2019 – hotărâre privind solicitarea prelungirii până la data de 19.12.2019 a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr.439/04.12.2015 în sumă de 1.804.948,20 lei în vederea garantării în procent de 110% a obligațiilor de plată a avansului de 1.640.862,00 din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului privind „Amenajare drumuri agricole în Moldova Nouă, jud. Caraș-Severin”  , în localitatea Orașul Moldova Nouă, jud.Caraș-Severin , în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr.C125a011151100022/19.11.2015 (cod PNDR 2007-2014) respectiv nr. C0430A00T211151100022/19.11.2015 (cod PNDR 2014-2020) și actele adiționale ulterioare în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

135/11.07.2019 hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren aparținând domeniului privat al orașului Moldova Nouă.

136/31.07.2019 – hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a imobilului –teren împrejmuit în suprafață de 255 mp, nr. cad. 32984, înscris în C.F. 32984 a orașului Moldova Nouă,  proprietatea privată a orașului Moldova Nouă, jud. Caraș-Severin

137/31.07.2019 hotărâre privind aprobarea vanzarii prin licitație publică deschisă a suprafeței de teren de 1135 mp  cu clădiri C1  în suprafață de 318 mp , C2 în suprafață de 85 mp și C3 în suprafață de 23 mp, nr.cad.33111, înscrisă în C.F. nr.33111  Moldova Noua, aparținând domeniului privat al orașului Moldova Nouă.

138/31.07.2019  –  hotărâre privind constatarea apartenenței la domeniul privat al  Oraşului Moldova Nouă a unui imobil  aflat în proprietatea Statului Român.

139/31.07.2019  – hotărâre privind aprobarea dezmembrării  unui teren  aparţinând domeniului privat al oraşului Moldova Nouă.

140/31.07.2019 hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru semestrul I al anului 2019 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activiăți pentru semestrul II.

141/31.07.2019  hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ de stat doamnei Horciag Camelia, domiciliată în Moldova Nouă, aleea Vasile Alecsandri, bl. 40, sc. 3, et. 4, ap. 29, jud. Caraș-Severin.

142/31.07.2019 hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului orașului Moldova Noua.

143/31.07.2019 hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activitățile de salubrizare din orașul Moldova Nouă.

144/31.07.2019 hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de cooperare și încheierii unui contract de comodat.

145/31.07.2019 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de salubrizare a orasului Moldova Noua, conform O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

146/31.07.2019 – Hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al orașului Moldova Nouă în scopul sterilizarii  câinilor de pe teritoriul UAT Moldova Nouă.

147/31.07.2019 – Hotărâre privind aprobarea delegării de gestiune a Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în orașul Moldova Nouă, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului de transport public local de persoane, Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini, a Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, a cerințelor privind eligibilitatea criteriilor de calificare și selecție, criteriile de atribuire și informațiile pentru ofertanți în vederea delegării  de gestiune a transportului public local de persoane prin curse regulate și a Comisiei de licitație

148/07.08.2019 – hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2019.

149/13.08.2019 – hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al orașului Moldova Nouă nr. 78/09.08.1999 prin includerea celor 9 puncte de aprindere din cadrul cartierului Orașul Nou (M.V-uri + aleea Francesco Griselini) ca elemente componente ale Sistemului de Iluminat Public în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Moldova Nouă.

150/14.08.2019 -hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al orașului Moldova Nouă nr. 78/09.08.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Moldova Nouă, cu modificările și completările ulterioare.

151/26.08.2019 – Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă pe anul 2019.

152/26.08.2019 – privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2019.

153/ 28.08.2019 – hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2019

154/30.08.2019 – Hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ de stat d-nei Crăciun Ana, domiciliată în Moldova Nouă, Ale.A.I.Cuza, bl.15, sc.1, et.p, ap.2. jud. Caraș-Severin

155/30.08.2019 – Hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitație publică, a unui spațiu Filialei USR Moldova Nouă – ca sediu de partid.

156/30.08.2019 – Hotărâre privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local al orașului Moldova  Nouă pe anul 2019 .

157/30.08.2019 – Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare a unui imobil teren în suprafață de 3500 mp, nr. cad.33145, înscris în C.F. 33145a orașului Moldova Nouă, proprietatea privată a orașului Moldova Nouă, jud. Caraș-Severin.

158/30.08.2019- Hotărâre  privind însușirea raportului de audit financiar nr. 8896/31.07.2019 și a Deciziei nr. 18/2019 emise de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Caraș-Severin în urma acțiunii de audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale UAT orașul Moldova Nouă

159/16.09.2019 -Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2019.

160/16.09.2019 Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și a Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ,, Reorganizare funcțiuni, reparații capitale, extindere și dotare cu mobilier și echipamente medicale în cadrul Spitalului Orășenesc Moldova Nouă.”

161/23.09.2019 -Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă pe anul  2019.

162/30.09.2019 – Hotărâre privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local în cadrul consiliului Local al orașului Moldova Nouă a doamnei Almăjan Lavinia Gabriela.

163/30.09.2019 – Hotărâre privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local în cadrul consiliului Local al orașului Moldova Nouă al domnului  Mîndru Ștefan Alexandru.

164/30.09.2019 – Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Moldova Nouă a d-lui Bălășoiu Narcis- Marian , din partea Partidului Social Democrat

165/30.09.2019 – Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Moldova Nouă a d-lui Bându Ionel , din partea Partidului Social Democrat

166/30.09.2019 – Hotărâre privind aprobarea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică pe raza orașului Moldova Nouă.

167/30.09.2019 – Hotărâre privind aprobarea susținerii financiare a Clubului Sportiv Moldova Nouă pentru perioada pana la data de 31 decembrie 2019 – secția de fotbal.

168/30.09.2019 – Hotărâre privind aprobarea alocării unor sume de bani din bugetul local al orașului Moldova  Nouă pe anul 2019.

169/30.09.2019 – Hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al orașului Moldova Nouă a sumei de 5.000 lei Liceului Tehologic ”Clisura Dunării” Moldova Nouă, în vederea organizării evenimentului ”Balul Bobocilor”-2019.

170/30.09.2019 – Hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 15.000 lei din bugetul local al orașului Moldova  Nouă pe anul 2019 în vederea achiziționării unor pătuțuri pentru nivelul preșcolar (de la 2 la 6 ani) în cadrul Grădiniței cu Progam Prelungit ”Sf. Stelian” Moldova Nouă.

171/30.09.2019 – Hotărâre privind  desemnarea reprezenților  Consiliului Local al orașului Moldova Nouă în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic ,,Clisura Dunării” Moldova Nouă, Grădiniței cu Program Prelungit ,,Sf. Stelian” Moldova Nouă, Școlii Postliceale ,,Henri Coandă” Moldova Nouă, pe anul școlar 2019-2020 și desemnarea reprezenților  Consiliului Local al orașului Moldova Nouă în Comisia de evaluare și asigurare a calității (CEAC) a Liceului Tehnologic ,,Clisura Dunării” Moldova Nouă și Grădiniței cu Program Prelungit ,,Sf. Stelian” Moldova Nouă, pe anul școlar 2019-2020.

172/30.09.2019 – Hotărâre privind interzicerea traficului rutier al vehiculelor rutiere cu capacitate mai mare de 3,5 tone în punctual de traversare a Dunării cu bacul între localitățil Moldova Nouă și Golubac.

173/30.09.2019 – Hotărâre privind îndreptarea erorii material survenite la art. 30 și art. 31 din Hotărâra Consiliului Local nr. 65/24.04.2019 privind indexarea impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor special precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, pentru anul fiscal 2020 în orașul Moldova Nouă.

174/30.09.2019 –  Hotărâre privind instituirea unor facilitați fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a orașului Moldova Nouă.

175/30.09.2019 – Hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de personal și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primăriei orașului Moldova Nouă.

176/30.09.2019 – Hotărâre privind constatarea apartenenței la domeniul privat al orașului Moldova Nouă a unui imobil aflat în proprietatea Statului Român.

177/30.09.2019 – Hotărâre privind aprobarea acordării unui drept de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului din domeniul privat în orașul Moldova Nouă în suprafață de 51 mp. situat în orașul Moldova Nouă, str. N. Titulescu, către doamna Căzăcuțu Nicoleta Iuliana.

178/30.09.2019 – Hotărâre privind aprobarea închirierii apartamentului din fondul locative de stat al orașului Moldova Nouă, situate în orașul Moldova Nouă, aleea Ștefan cel Mare, bl. 8, sc. 5, ap. 2, către medicii cu domiciliul în altă localitate, care îți desfășoară activitatea medicală în cadrul Spitalului Orășenesc Moldova Nouă.

179/30.09.2019 – Hotărâre privind aprobarea alipirii unor terenuri aparținând domeniului public al orașului Moldova Nouă.

180/30.09.2019 – Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren aparținând domeniului privat al orașului Moldova Nouă.

181/30.09.2019 – Hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui teren aparținând domeniului privat al orașului Moldova Nouă.

182/30.09.2019 – Hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui teren aparținând domeniului public al orașului Moldova Nouă.

183/30.09.2019 – Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil teren în suprafață de 2889 mp., nr. cad. 32740, înscris în C.F. 32740 a orașului Moldova Nouă, proprietate private a orașului Moldova Nouă, jud. Caraș-Severin.

184/30.09.2019 – Hotărâre privind aprobarea modificării contractului de concesiune nr. 13/06.11.2006.

185/30.09.2019 – Hotărâre privind contractul tripartit de parteneriat pentru implementarea obligațiilor legale, privind acoperirea cossturilor de gestionare a deseurilor de ambalaje și pentru implementarea obligațiilor de informare cu Organizația de Transfer de Responsabilitate      ECO-X S.A., și BEST MULTIPET SRL.

186/30.09.2019 – Hotărâre privind aprobarea modificării Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Moldova Nouă

187/30.09.2019 – Hotărâre privind aprobarea propunerii listei de priorități, respectiv de repartizare a unor locuințe în regim de închiriere pentru tineri construite prin ANL în orașul Moldova Nouă, care sunt sau vor deveni disponibile în cursul anului 2019

188/30.09.2019 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reparații străzi Moldovița”

189/04.10.2019 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2019.

190/04.10.2019 – Hotărâre privind aprobarea limitării accesului pe o rază de cel puțin 100m în zona adiacentă punctului internațional de trecere  a frontierei de stat româno-sârbe pentru pasageri și transportul de mărfuri  cu vehicule, în regim de bac și pietonal, între localitățile Moldova Nouă (România) și Golubac (Republica Serbia), în vederea realizării unui spațiu de protecție pentru desfășurarea controlului la frontiera.

191/04.10.2019 – Hotărâre privind stabilirea preţului de pornire la licitaţie pentru valorificare „ca ”masă lemnoasă pe picior” pentru un volum brut de 568 mc.

192/24.10.2019 – hotărâre privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local al orașului Moldova Nouă pe anul 2019.
193/24.10.2019 – hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă  pe anul 2019.

194/24.10.2019 – hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Orășenesc  Moldova Nouă.

195/28/10.2019- hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 23.346.283 lei.

196/31.10.2019 – Hotărâre privind aprobarea unui protocol de colaborare privind comunicarea actelor de procedură în format electronic.

197/31.10.2019  Hotărâre privind aprobarea modificării categoriei de încadrare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al orașului Moldova Nouă din serviciu de categoria C1 în serviciu tip V1, prin actualizarea componenței, modificarea organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare ale acestuia .

198/31.10.2019  – Hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe din fondul lotiv de stat d-nei. Călin Lenuța, domiciliată în Sat Boroaia (Com.Boroaia), Str. Boroaia Vale, Nr.134, jud.Suceava.

199/31.10.2019  – Hotărâre privind aprobarea dezlipirii unor terenuri aparținând domeniului privat al orașului Moldova Nouă.

200/31.10.2019 – Hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui teren aparținând domeniului privat al orașului Moldova Nouă.

201/31.10.2019 – Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al orașului Moldova Nouă, a Punctului Termic nr. 5 situat în Moldova Nouă, str. I. Slavici, lângă bl. 48.

202/31.10.2019 – Hotărâre privind alocarea sumei de 4000 lei din bugetul local al orașului Moldova Nouă pentru organizarea de către Primăria orașului Moldova Nouă a turnelului de fotbal in memoriam prof. Moise Străinescu

203/31.10.2019 – Hotărâre privind alocarea unor sume de bani din bugetul local al orașului Moldova Nouă pe anul 2019 cu ocazia Zilei Naționale a României și a  sărbătorilor de iarnă.

204/31.10.2019 – Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al orașului Moldova Nouă, Lot 1 din C.F. nr. 31448, nr. cad. 31448 în suprafață de 10.764 mp

205/31.10.2019 – Hotărâre privind aprobarea cu drept de preemțiune a imobilului-teren împrejmuit în suprafață de 12766 mp., nr. cad. 33063, înscris în C.F. 33063 a orașului Moldova Nouă, proprietatea privată a orașului Moldova Nouă, jud. Caraș-Severin.

206/31.10.2019 – Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil teren în suprafață de 80 mp., proprietatea publică a orașului Moldova Nouă, jud. Caraș-Severin.

207/31.10.2019 – Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil teren în suprafață de 140 mp., proprietatea publică a orașului Moldova Nouă, jud. Caraș-Severin.

208/31.10.2019 – Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil teren în suprafață de 150 mp., proprietatea publică a orașului Moldova Nouă, jud. Caraș-Severin.

209/31.10.2019 Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă pe anul 2019.

210/31.10.2019 – Hotărâre privind  modificarea Statului de funcții  al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă

211/11.11.2019 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul  2019

212/11.11.2019 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii  “Amenajare parcare bloc 12”

213/11.11.2019 -Hotărâre privind  aprobarea dării în folosință gratuită a imobilului spațiu, birou, situat în sediul Primăriei orașului Moldova Nouă, str. Nicolae Bălcescu, nr. 26, jud. Caraș-Severin, în suprafață de 16,9 mp., către COMPANIA NAȚIONALĂ POȘTA ROMÂNA S.A., SUCURSALA REGIONALĂ TIMIȘOARA.

214/11.11.2019 – Hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță în domeniul achizițiilor pentru proiectul  “Reabilitare și modernizare străzi în orașul Moldova Nouă”.

215/15.11.2019 – Hotărâre hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2019

216/19.11.2019 – Hotărâre hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2019

217/27.11.2019 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului și criteriilor pentru repartizarea și închirierea locuințelor sociale din orașul Moldova Nouă.

218/27.11.2019 – Hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului public de Salubrizare  la nivelul orașului Moldova Nouă.

219/27.11.2019 – Hotărâre privind aprobarea transformarii unei  functii publice de executie  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Moldova Noua.

220/27.11.2019 – Hotărâre privind aprobarea achiziționării de produse pentru realizarea corespunzătoare a iluminatului ornamental-festiv cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

221/27.11.2019 – Hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 15000 lei Liceului Tehnologic ,,Clisura Dunării” Moldova Nouă, în vederea sprijinirii echipei LTCDMN robotics.

222/27.11.2019 – Hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al orașului Moldova Nouă pe anul 2019.

223/27.11.2019 – Hotărâre privind  acordarea   de  scutire de  la  plata  impozitului pe clădirea folosită ca  domiciliu, și/sau alte clădiri și terenurile aferente clădirii de  domiciliu  si/sau alte  terenuri aflate  în  proprietatea sau coproprietatea d-lui Busioc Costel, cu domiciliul  în loc. Măcești, nr.157.

224/27.11.2019 – Hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ de stat d-lui Radu Zoran-Cristian, domiciliat în Moldova Nouă, Ale. Lalelelor, bl. 9, ap. 7, jud. Caraș-Severin.

225/27.11.2019 – Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil teren în suprafață de 80 mp, proprietatea publică a orașului Moldova Nouă, jud. Caraș-Severin.

226/27.11.2019 – Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil teren în suprafață de 51 mp, proprietatea publică a orașului Moldova Nouă, jud. Caraș-Severin.

227/27.11.2019 – Hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui teren  aparţinând domeniului public al oraşului Moldova Nouă.

228/27.11.2019 – Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil teren în superafață de 400 mp, în proprietatea publică a orașului Moldova Nouă, jud. Caraș-Severin

229/27.11.2019 –  Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil spațiu,în suprafață de 117,35 mp. situat la parterul sălii de sport din incinta Liceului Thenologic Clisura Dunării, proprietatea publică a orașului Moldova Nouă, jud. Caraș-Severin.

230/27.11.2019 – Hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor de achiziționare a serviciilor de elaborare a lucrării: ,,Studiul de evaluare adecvata pentru  Planul Urbanistic General al orasului  Moldova Noua,judetul Caras-Severin”.

231/27.11.2019 – Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor terenuri aparținând domeniului privat al orașului Moldova Nouă.

232/27.11.2019 – Hotărâre  privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2019.

233/27.11.2019 – Hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al orașului Moldova Nouă a sumei de 6500 lei Liceului Tehologic ”Clisura Dunării” Moldova Nouă, în vederea organizării proiectului caritabil ,,Bucurie și alinare în prag de sărbătoare”.

234/27.11.2019 – Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui  teren aparținând domeniului privat al orașului Moldova Nouă.

235/27.11.2019 – Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui  teren aparținând domeniului privat al orașului Moldova Nouă.

236/03.12.2019 – Hotărâre hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2019.

237/03.12.2019 – Hotărâre hotărâre privind solicitarea prelungirii până la data de 19.03.2020 a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 439/04.12.2015 în sumă de 1.804.948,20 lei în vederea garantării în procent de 110% a obligațiilor de plată a avansului de 1.640.862,00 lei  din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului privind ,,Amenajare drumuri agricole în Moldova Nouă, jud. Caraș-Severin” în localitatea Oraşul  Moldova Nouă, jud. Caraş-Severin, în baza contractului  de finanțare nerambursabilă nr. C125a011151100022/19.11.2015 (cod PNDR 2007-2014) respectiv nr. C0430A00T211151100022/19.11.2015 (cod PNDR 2014-2020) şi actele adiţionale ulterioare în favoarea Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale..

238/09.12.2019 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2019.

239/09.12.2019 – Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă pe anul 2019.

240/20.12.2019 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2019

241/20.12.2019 – Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă pe anul 2019

242/23.12.2019 – Hotărâre privind alocarea unor sume de bani din bugetul local al orașului Moldova Nouă pe anul 2019 în vederea organizării Revelionului pensionarilor.

243/23.12.2019 – Hotărâre privind înființarea  Serviciului public de salubrizare Moldova Nouă – Serviciu cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al orașului Moldova Nouă, în temeiul art.28, alin. (2), litera a), din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare

244/23.12.2019 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii “Reparatii Camin Cultural Moldova Veche”.

245/23.12.2019 – Hotărâre privind aprobarea Programului de conservare și înfrumusețare a spațiilor verzi din orașul Moldova Nouă prin implicarea persoanelor fizice și juridice, a asociațiilor de proprietari, ONG-urilor și instituțiilor publice.

246/23.12.2019 – Hotărâre privind aprobarea trecerii unui teren  din CF nr. 33027, nr, cad. 33207 în suprafață de 67 mp din domeniul public în domeniul privat și concesionarea lui,,pentru extindere construcție, fără licitație publică către Bodea Teodor PFA.

247/23.12.2019 – Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil teren în suprafață de 50 mp., proprietatea publică a orașului Moldova Nouă, jud. Caraș-Severin.

248/23.12.2019 – Hotărâre privind retragerea dreptului de administrare operativă cu titlu gratuit al Intreprinderii Regionale Combustibilul Banat asupra imobilului ,,curte și grădină” în suprafață de 3.329 mp din CF nr. 30469 Moldova Nouă, nr. topo. 213/1/1/a/1.

249/23.12.2019 – Hotărâre privind constatarea apartenței la domeniul privat al Orașului Moldova Nouă a unui imobil aflat în proprietatea Statului Român.

250/23.12.2019 – Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Moldova Nouă nr. 205/31.10.2019.

251/23.12.2019 – Hotărâre privind  renunțarea UAT orașul Moldova Nouă în calitate de proprietar al terenului înscris în CF 33063 Moldova Nouă la dreptul de a invoca accesiunea asupra construcțiilor edificate pe acest teren în favoarea constructorului SC PETRO BANAT TRADE SRL Moldova Nouă.

252/23.12.2019 – Hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor pentru implementarea și dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul unității administrativ teritoriale Moldova Nouă

253/23.12.2019 – Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren aparținând domeniului public al orașului Moldova Nouă.

254/23.12.2019 – Hotărâre pentru aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe teritoriul orașului Moldova Nouă pentru anul școlar 2020-2021.

255/23.12.2019 – Hotărâre privind stabilirea, începând cu data de 01.01.2020 a salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Moldova Noua si a Serviciilor Publice cu personalitate juridica – funcții publice și contractuale.

256/23.12.2019 – Hotărâre privind  aprobarea majorării capitalului social al SC Eoliana Caraș SRL prin aport de numerar în sumă de 50.000 lei.

257/24.12.2019 –  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2019.