Arhivă 2021

Hotărâri 2021

1/20.04.2021 – Hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Moldova Nouă, județul Caraș-Severin

2/20.04.2021 – Hotărâre privind constituirea Comisiei de validare și de numărare a voturilor

3/20.04.2021 – Hotărâre privind alegerea Viceprimarului orașului Moldova Nouă

4/22.04.2021 – Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2020 ca măsură de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare aferente bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2021

5/22.04.2021 – Hotărâre privind aprobarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2021 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021

6/22.04.2021 – Hotărâre privind modificarea statului de functii si al statului de personal ale aparatului de specialitate al primarului orașului Moldova Nouă

7/29.04.2021 – Hotărâre privind aprobarea acordării de scutire de la plata impozitului pe clădiri pentru Casa de Ajutor Reciproc IM Moldova Nouă

8/29.04.2021 – Hotărâre privind aprobarea acordării de  scutire de la plata  impozitului pe clădirea folosită  ca  domiciliu, și/sau alte clădiri si terenurile aferente clădirii de  domiciliu  și/sau alte  terenuri aflate  în  proprietatea sau coproprietatea d-lui Busioc Costel, cu domiciliul  în localitatea Măcești, nr.157

9/29.04.2021 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Bazelor sportive din orașul Moldova Nouă

10/29.04.2021 – Hotărâre privind aprobarea Planului de ordine si siguranta publica al unitatii administrative teritoriale – orasul Moldova Noua pentru anul 2021

11/29.04.2021 – Hotărâre privind constituirea la nivelul orașului Moldova Nouă a Comisiei Locale de ordine publică

12/29.04.2021 – Hotărâre pentru aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe teritoriul orașului Moldova Nouă pentru anul școlar 2021-2022

13/29.04.2021 – Hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE NR. 11, 12 ȘI 13. STRADA LILIACULUI, MOLDOVA NOUĂ” COMPONENTA BL. 11

14/29.04.2021 – Hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE NR. 11, 12 ȘI 13. STRADA LILIACULUI, MOLDOVA NOUĂ” COMPONENTA BL. 12

15/29.04.2021 – Hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE NR. 11, 12 ȘI 13. STRADA LILIACULUI, MOLDOVA NOUĂ” COMPONENTA BL. 13

16/29.04.2021 – Hotărâre privind achiziționarea serviciilor de proiectare și execuție a lucrărilor de racordare la rețeaua electrică a locului de consum ,, Bazin de înot și Cartier locuințe tineret” din orașul Moldova Nouă, strada Orșovei, FN

17/29.04.2021 – Hotărâre privind aprobarea efectuării lucrarilor de amenajare a padurilor ce fac parte din fondul forestier – prorietatea publica a orasului Moldova Nouă

18/29.04.2021 – Hotărâre privind desemnarea reprezenților  Consiliului Local al orașului Moldova Nouă în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic ,,Clisura Dunării” Moldova Nouă, Grădiniței cu Program Prelungit ,,Sf. Stelian” Moldova Nouă, Școlii Postliceale ,,Henri Coandă” Moldova Nouă, pe anul școlar 2020-2021 și desemnarea reprezenților  Consiliului Local al orașului Moldova Nouă în Comisia de evaluare și asigurare a calității (CEAC) a Liceului Tehnologic ,,Clisura Dunării” Moldova Nouă și Grădiniței cu Program Prelungit ,,Sf. Stelian” Moldova Nouă, pe anul școlar 2020-2021. 19/29.04.2021 – Hotărâre   privind  desemnarea Directorului executiv si Directorului adjunct sportiv care vor face parte din Comitetul Director al Clubului Sportiv Moldova Noua

19/29.04.2021 – Hotărâre   privind  desemnarea Directorului executiv si Directorului adjunct sportiv care vor face parte din Comitetul Director al Clubului Sportiv Moldova Noua.

20/13.05.2021 – Hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Achiziționarea de echipamente IT în vederea desfășurării activităților școlare în contextul SARS-COV-2” și a cheltuielilor legate de proiect

21/13.05.2021 – Hotărâre privind aprobarea actualizării documentațiilor tehnico-economice – faza DALI pentru obiectivele de investiții ”Extindere teatru de vară prin înființarea și dotarea Centrului Multicultural, oraș Moldova Nouă”, ”Înființare spații verzi adiacente Centrului Multicultural, orașul Moldova Nouă” și  ”Îmbunătățirea infrastructurii de transport rutier intermodal în zona de frontieră în localitatea Moldova Nouă”  din cadrul proiectului ”Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România din cadrul POR 2014 – 2020

22/13.05.2021 – Hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor pentru Rezilierea Contractului de Finanțare nr. 3972/01.03.2019 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest și UAT Oraș Moldova Nouă pentru proiectul ”Eficientizarea energetică a liceului Tehnologic Clisura Dunării Moldova Nouă – corpul A cu sala de sport si atelierul scoala si centrala termica”, cod SMIS 118586, finanţat prin POR 2014 – 2020

23/13.05.2021 – Hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor pentru Rezilierea Contractului de Finanțare nr. 4068/15.03.2019 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest și UAT Oraș Moldova Nouă pentru proiectul ”Eficientizarea energetică a Liceului Tehnologic Clisura Dunării Moldova Nouă – corpul B”, cod SMIS 118585, finanţat prin POR 2014 – 2020

24/13.05.2021 – Hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini si a aplicarii procedurii de achizitie directa in vederea in vederea incheierii unui Contract de prestari servicii pentru efectuarea activitatilor serviciului de dezinsectie, deratizare si dezinfectie pentru imobilele si spatiile publice din orasului Moldova Noua

25/13.05.2021 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reparații la Monumentul Eroului Miner și la aleile de legătură”

26/13.05.2021 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Construire învelitoare la anexele sediului Primăriei”

27/13.05.2021 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reparații drumuri prin metoda stropiri succesive”

28/13.05.2021 – Hotărâre privind alocarea sumei de 30.000,00 lei în vederea achiziționării de pubele din plastic de 120 litri

29/13.05.2021 – Hotărâre privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Orășenesc Moldova Nouă

30/13.05.2021 – Hotărâre privind modificarea statului de funcții și a statului de personal ale aparatului de specialitate al primarului orașului Moldova Nouă

31/31.05.2021 – Hotărâre privind aprobarea  regulamentulului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al orașului Moldova Nouă

32/31.05.2021 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2021

33/31.05.2021 – Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă pe anul 2021

34/31.05.2021 – Hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare pentru participarea consilierilor locali la sedintele Consiliului Local al orasului Moldova Nouă si ale comisiilor de specialitate ale acestuia

35/31.05.2021 – Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al orașului Moldova Nouă în Adunarea Generală  a Asociaților SC Eoliana Caraș SRL

36/31.05.2021 –  Hotărâre privind aprobarea componenţei şi atribuţiile Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale și de locuințe pentru tineri construite din fondurile ANL aflate în administrarea Serviciului Patrimoniu, Taxe, Impozite și Administrarea Piețelor

37/31.05.2021 – Hotărâre privind indexarea impozitelor si taxelor  locale care  constau intr-o anumita suma in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei , a taxelor speciale  precum si limitele amenzilor care  se  fac  venit  la  bugetul local , pentru anul  fiscal 2022 in orasul Moldova Noua

38/31.05.2021 – Hotărâre  privind aprobarea dării în folosință gratuită a echipamentelor pentru situații de urgență către INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ,,SEMENIC” AL JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN

39/31.05.2021- Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC EOLIANA CARAȘ SRL pe anul 2021

40/31.05.2021 – Hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor imobile-spații în suprafață de 86,40 mp și imobil teren în suprafață de 21 mp din CF. nr. 30359, situate în Spitalul Orășenesc Moldova Nouă, str. Sf. Varvara, nr. 1, jud. Caraș-Severin, către INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGNEȚĂ ”SEMENIC” AL JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN

41/15.06.2021- Hotărâre privind constatarea încetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului LAZAROVICI IOSIF-FLORIN, prin demisie și vacantarea locului deținut de acesta

42/15.06.2021 – Hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitie “MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE, A RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC DIN ORASUL MOLDOVA NOUA“

43/15.06.2021 – Hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitie “Infiintarea Centrului Cultural pentru Tineret in cadrul cladirii existente a Bibliotecii prin schimbarea functiunii acesteia, modernizarea si dotarea Centrului Cultural de Tineret cat si imbunatatirea spatiilor publice adiacente“ Cod SMIS 125796.

44/30.06.2021 – Hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcții si a statului de personal ale aparatului de specialitate al primarului orasului Moldova Nouă

45/30.06.2021 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2021

46/30.06.2021 – Hotărâre privind aprobarea alocarii din bugetul local al orasului Moldova Noua,  a sumei de 5.000 lei, în vederea acordării unui premiu aniversar domnului BURTESCU EMIL, veteran de război, domiciliat pe raza orasului Moldova Noua, cu prilejul împlinirii vârstei de 100 de ani

47/30.06.2021 – Hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 6.000 lei din bugetul local al orașului Moldova Nouă  pe anul 2021 pentru premierea unor elevi din cadrul Liceului Tehnologic” Clisura Dunării Moldova Nouă”, cu ocazia finalizării anului școlar 2020-2021

48/30.06.2021 – Hotărâre privind modificarea organigramei si a Statului de funcții ale  Spitalului Orășenesc Moldova Nouă

49/30.06.2021 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă

50/30.06.2021  – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului Intern al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă

51/30.06.2021 – Hotărâre privind aprobarea planului de actiuni pentru repartizarea orelor de muncă, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare, pentru anul 2021

52/30.06.2021 – Hotărâre privind aprobarea darii  în folosinţă gratuită a unui spațiu E08, în suprafață de 10,75 mp, situat la Centru de Afaceri din orașul  Moldova Nouă, al. Mihai Viteazu nr. 36A , jud. Caraș Severin, către Asociația Pensionarilor din Banat Clisura Dunării – 2014

53/30.06.2021  – Hotărâre privind atribuirea la cerere, in mod gratuit si cu prioritate a locurilor de parcare aparținând domeniului public al orașului Moldova Nouă, pentru anumite categorii de persoane încadrate în grad de handicap

54/30.06.2021 – Hotărâre privind aprobarea propunerii listei de prioritatăți, respectiv de repartizare a unor locuințe în regim de închiriere pentru tineri construite prin ANL în orașul Moldova Nouă, care sunt sau vor deveni disponibile în cursul anului 2021

55/08.07.2021 – Hotărâre privind aprobarea Documentatiilor faza SF/DALI si a indicatorilor tehnico – economici aferenti obiectivelor de investitii din cadrul proiectului  “Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania, din cadrul Programului Operational Regional 2014 – 2020“

56/08.07.2021 – Hotărâre privind desemnarea directorului adjunct administrativ care va    face parte din Comitetul Director al Clubului Sportiv Moldova Noua

57/08.07.2021 – Hotărâre privind aprobarea unui act aditional la contractul de prestari servicii nr. 882/13.02.2003, cu modificarile si completarile ulterioare

58/08.07.2021 – Hotărâre privind organizarea manifestărilor dedicate ,,Zilelor orașului Moldova Nouă” – 2021

59/08.07.2021 – Hotărâre privind aprobarea unor taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice aparținând domeniului public sau privat al orașului Moldova Nouă, jud. Caraș-Severin

60/08.07.2021 – Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al orașului Moldova Nouă în Adunarea Generală  a Asociaților SC Eoliana Caraș SRL

61/15.07.2021 – Hotărâre privind constatarea încetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului BALEANU EUGEN, prin demisie și vacantarea locului deținut de acesta. 

62/15.07.2021 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2021.

63/29.07.2021 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2021.

64/29.07.2021 – Hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a imobilului –teren în suprafață de 550 mp, nr. cad. 33492, înscris în C.F. 33492 a orașului Moldova Nouă,  proprietatea privată a orașului Moldova Nouă, jud. Caraș-Severin.

65/29.07.2021 – Hotărâre  privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a imobilului –teren în suprafață de 267 mp, nr. cad. 33489, înscris în C.F. 33489 a orașului Moldova Nouă,  proprietatea privată a orașului Moldova Nouă, jud. Caraș-Severin.

66/29.07.2021 – Hotărâre  privind aprobarea dezlipirii unui teren aparţinând domeniului privat al oraşului Moldova Nouă.

67/29.07.2021 – Hotărâre privind aprobarea dezlipirii unor terenuri aparţinând domeniului privat al oraşului Moldova Nouă.

68/29.07.2021 – Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor terenuri aparţinând domeniului privat al oraşului Moldova Nouă.

69/29.07.2021 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Extinderea si modernizarea adăpostului pentru câini comunitari Moldova Nouă, inclusiv lucrări de instalatii sanitare.”

70/29.07.2021 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”reparatie hidroizolație terasă la corpul fostului Internat al Liceului Tehnologic Clisura Dunării”.

71/29.07.2021 – Hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al orașului Moldova Nouă.

72/29.07.2021 – Hotărâre  privind repartizarea, în vederea  închirierii fără licitație publică, a unui spațiu, Alianței pentru Unirea Românilor filiala Caraș Severin – ca sediu de partid.

73/29.07.2021 – Hotărâre privind privind trecerea in proprietatea privată a orașului Moldova Nouă și în administrarea Primăriei orașului Moldova Nouă a imobilelor construcții agrozootehnice în suprafață de 786 mp și teren aferent în suprafață totală de 18.362 mp, curti construcții, ce au aparținut Cooperativei agricole de producție desființate.

74/29.07.2021 – Hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 25.000 lei din bugetul local al orașului Moldova Nouă pe anul 2021 pentru achiziționarea materialelor necesare efectuării de reparații în cadrul Liceului Tehnologic” Clisura Dunării Moldova Nouă”.

75/29.07.2021 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Lucrări de reparații, completări alei și delimitare parc Biserica Ortodoxă”

76/29.07.2021 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Lucrări de reparații la trotuarul de acces, scări și împrejmuire la Grădinița Nikola Gavrilovici Moldova Veche”.

77/29.07.2021 – Hotărâre privind aprobarea transformării unor functii publice de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Moldova Nouă.

78/31.08.2021 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2021.

79/31.08.2021 – Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă pe anul 2021.

80/31.08.2021 – Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Moldova Nouă si a Serviciilor Publice cu personalitate juridică – functii publice si contractuale.

81/31.08.2021 – Hotărâre privind modificarea  Organigramei, a Statului de personal si a Statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Moldova Nouă.

82/31.08.2021 – Hotărâre privind achiziționarea unui autoturism nou necesar pentru buna desfășurare a activității instituției Primăriei orașului Moldova Nouă, județul Caraș-Severin.

83/31.08.2021 – Hotărâre privind aprobarea modalității de gestiune pentru activitățile de măturat,spălat, stropit și întreținere a căilor publice în orașul Moldova Nouă din cadrul Serviciului de salubrizare.

84/31.08.2021 – Hotărâre privind constituirea Comisiei de dare în plată și aprobarea documentației care însoțește cererea debitelor, conform art. 263 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

85/31.08.2021 – Hotărâre privind modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 126/31.10.2016 privind  aprobarea componentei Comisiei de Sistematizare a Circulatiei in orasul Moldova Noua si a Regulamentului de functionare al acesteia.

86/31.08.2021 – Hotărâre privind modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 66/21.04.2017  privind aprobarea deschiderii unui cont curent în RON, la Banca de Export-Import a României EximBank S.A. – Agenția Timișoara.

87/31.08.2021 – Hotărâre privind modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 11/29.04.2021 privind  constituirea la nivelul orașului Moldova Nouă a Comisiei Locale de ordine publică.

88/31.08.2021 – Hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru semestrul I al anului 2021 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activiăți în anul 2021.

89/31.08.2021 – Hotărâre privind aprobarea  Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de asistență socială Moldova Nouă.

90/31.08.2021 – Hotărâre privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul orașului Moldova Nouă.

91/31.08.2021 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Execuție foraj cu diametrul de 125 mm necesar alimentării cu apă pentru adăpostul de câini din zona Vărad”.

92/31.08.2021 – Hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA DRUMURILOR PUBLICE, PARCĂRILOR, PARCURILOR ȘI SPAȚIILOR VERZI DIN ZONA ADIACENTĂ ȘCOLII GIMNAZIALE SOFIA ARCAN”.

93/31.08.2021 – Hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ de stat doamnei PERA GEORGINA, domiciliată în Moldova Nouă, Ale. Francesco Griselini, bl. 43, sc. 6, ap. 18, jud. Caraș-Severin.

94/31.08.2021 – Hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Imbunătățitrea calitatii vietii populatiei in orașele mici si mijlocii din România, din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020” si a cheltuielilor legate de proiect.

95/09.09.2021 – Hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de actualizare a documentațiilor tehnico-economice faza DALI pentru obiectivele de investiții ”Revitalizarea și dezvoltarea zonelor marginalizate din Moldova Nouă” și ”Reabilitare si modernizare strazi in orasul Moldova Noua”.

96/09.09.2021 –  Hotărâre  privind aprobarea achiziționării serviciilor de actualizare a documentațiilor tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții ”Înființare rețea alimentare cu apă în localitatea Moldovița”.

97/09.09.2021 – Hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de actualizare a documentațiilor tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții ”Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Moldovița, oraș Moldova Nouă, județul Caraș-Severin”.

98/09.09.2021 – Hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de actualizare a documentațiilor tehnico-economice faza PT pentru obiectivul de investiții ”Eficientizarea energetică a Liceului Tehnologic Clisura Dunării Moldova Nouă – corpul A cu sală de sport și atelierul școală și centrală termică”.                                                                                                          

99/09.09.2021 – Hotărâre privind aprobarea Documentaţiilor faza SF/DALI şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiţii din cadrul proiectului ,,Îmbunatățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020”.

100/09.09.2021 – Hotărâre privind achiziţionarea serviciilor de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice faza SF pentru investiția ,,Extindere Spital Orășenesc Moldova Nouă prin Construire și amenajare corp nou cu destinația bloc operator și terapie intensivă”.

101/09.09.2021 – Hotărâre privind acodarea pentru anul 2021 a unor facilități la transportul public local pentru elevii cu domiciliul în orașul Moldova Nouă.

102/13.09.2021 – Hotărâre pentru aprobarea completării HCL nr. 94/31.08.2021 privind aprobarea proiectului ”Îmbunatățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020” și a cheltuielilor legate de proiect.

103/22.09.2021- Hotărâre  privind aprobarea modificării HCL. nr. 102/13.09.2021 pentru aprobarea completării HCL nr. 94/31.08.2021 privind aprobarea proiectului ”Îmbunatățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020” și a cheltuielilor legate de proiect.

104/28.09.2021 – Hotărâre privind desemnarea reprezentantilor  Consiliului Local al orașului Moldova Nouă în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic ,,Clisura Dunării” Moldova Nouă, Grădiniței cu Program Prelungit ,,Sf. Stelian” Moldova Nouă, Școlii Postliceale ,,Henri Coandă” Moldova Nouă, pe anul școlar 2021-2022 și desemnarea reprezentantilor  Consiliului Local al orașului Moldova Nouă în Comisia de evaluare și asigurare a calității (CEAC) a Liceului Tehnologic ,,Clisura Dunării” Moldova Nouă și Grădiniței cu Program Prelungit ,,Sf. Stelian” Moldova Nouă, pe anul școlar 2021-2022.

105/28.09.2021 – Hotărâre privind arondarea creșei de pe raza orașului Moldova Nouă la Unitatea de Invățământ cu personalitate juridică – Grădinița cu Program Prelungit ,,Sf. Stelian” Moldova Nouă.

106/28.09.2021 – Hotărâre privind  aprobarea susținerii financiare a CLUBULUI SPORTIV MOLDOVA NOUĂ în anul 2021.

107/28.09.2021 – Hotărâre privind modificarea Organigramei, a statului de personal si a Statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Moldova Nouă.

108/28.09.2021 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2021.

109/28.09.2021 – Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă pe anul 2021.

110/28.09.2021 – Hotărâre privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local al orașului Moldova  Nouă pe anul 2021.

111/28.09.2021 – Hotărâre privind aprobarea propunerii listei de priorități, respectiv de repartizare a unor locuințe în regim de închiriere pentru tineri construite prin ANL, în orașul Moldova Nouă, care sunt sau vor deveni disponibile în cursul anului 2021.

112/28.09.2021 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea și administrarea locuințelor sociale, a locuințelor din fondul locativ de stat aflate în proprietatea orașului Moldova Nouă și a altor locuințe, aprobarea Criteriilor de ierarhizare în vederea repartizării locuințelor și aprobarea modificării modelului de contract de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuință.

113/28.09.2021 – Hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al orașului Moldova Nouă, județul Caraș-Severin.

114/28.09.2021 – Hotărâre privind aprobarea alipirii a două imobile – teren în suprafață de 813 mp., înscris în Cartea Funciară nr. 32899 Moldova Nouă și teren în suprafață de 500 mp., înscris în Cartea Funciară nr. 30392 Moldova Nouă.

115/28.09.2021 – Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor terenuri aparținând domeniului public al orașului Moldova Nouă.

116/28.09.2021 – Hotărâre privind stabilirea unor suprafețe de teren în vederea depozitării temporare a deșeurilor biodegradabile de pe raza orașului Moldova Nouă.

117/28.09.2021 – Hotărâre privind stabilirea unor suprafețe de teren în vederea depozitării temporare a deșeurilor inerte provenite din activitățile de construcții și demolări de pe raza orașului Moldova Nouă.

118/28.09.2021 – Hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local Nr. 97 /30.09.2010 pentru aprobarea tarifului de inchiriere a nacelei tractate cu brat articulat din cadrul Primariei orasului Moldova Noua.

119/28.09.2021 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare teren baschet din incinta Liceului Tehnologic Clisura Dunării  Moldova Nouă”.

120/28.09.2021 – Hotărâre  privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare teren de sport, parcare si drum de acces în zona Valea Mare,  Moldova Nouă”.

121/28.09.2021 – Hotărâre  privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare teren de sport si parcare pe strada 1 Decembrie 1918,  Moldova Nouă”.

122/28.09.2021 – Hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Evacuare ape pluviale strada Iagodăriei, Moldova Nouă”.

123/28.09.2021 – Hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Dirijarea apelor meteorice la intersecția străzii Tudor Vladimirescu cu strazile 8 Martie si 9 Mai din Moldova Nouă”.

124/28.09.2021 –  Hotărâre privind  modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 138/30.06.2020 privind concesionarea serviciului public local pentru gestionarea câinilor fără stăpân al orasului Moldova Nouă.

125/04.10.2021 – Hotărâre privind aprobarea ajustării valorii restului de executat în cadrul contractului de lucrări nr. 11544/22.10.2020 încheiat între Orașul Moldova Nouă și SC IPD IMEX SRL pentru execuția lucrărilor în cadrul proiectului ,,Reabilitare energetică Gradiniţa cu program prelungit “Sf Stelian” Moldova Nouă” – Cod SMIS 114685.

126/04.10.2021 – Hotărâre privind probarea ajustării valorii restului de executat în cadrul contractului de lucrări nr. 5308/07.06.2021 încheiat între Orașul Moldova Nouă și SC PAVAJ GRUP SRL pentru execuția lucrărilor în cadrul proiectului ,,Reabilitare, modernizare Școala Gimnazială Alexandru Moisi Moldova Nouă, sala de sport și dependințe” – Cod SMIS 118446.

127/29.10.2021 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2021

128/29.10.2021 – Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă pe anul 2021.

129/29.10.2021 – Hotărâre privind transformarea unor funcții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Moldova Nouă

130/29.10.2021 – Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind colectarea și transportul deșeurilor vegetale biodegradabile din orașul Moldova Nouă

131/29.10.2021 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de gestionare a deșeurilor provenite din activitățile de construcții și demolări de pe raza orașului Moldova Nouă

132/29.10.2021 – Hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de arhivare pentru documentele deținute de Primăria orașului Moldova Nouă

133/29.10.2021 – Hotărâre privind aprobarea achiziționării directe a unui container monobloc cu grup sanitar în vederea dotării adăpostului pentru câinii fără stăpân din Moldova Nouă

134/29.10.2021 – Hotărâre privind aprobarea tarifului pentru închirierea aparatului GPS RTK Stonex S850 A

135/29.10.2021 – Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ a obiectivului de investiție „Reabilitare și modernizare străzi în orașul Moldova Nouă” – Obiect nr. 1 „Reabilitare carosabil și trotuare la străzi betonate Lot 1”

136/29.10.2021 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reparații locuri de parcare în zona Bisericii Ortodoxe Sf. Mare Mucenic Gheorghe din Moldova Nouă”

137/29.10.2021 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reparații la calea de acces a Liceului Tehnologic Clisura Dunării”

138/29.10.2021 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucări de reparații la parcarea din fața blocului nr. 42 Aleea Eftimie Murgu, Localitatea Moldova Nouă”

139/02.11.2021 – Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al orașului Moldova Nouă, în vederea constituirii comisiei de evaluare a probei de interviu în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, pentru unitățile de îvățământ de pe raza unității administrativ teritoriale, orașul Moldova Nouă – „Liceul Tehnologic Clisura Dunării Moldova Nouă” și „Grădinița cu Program Prelungit Sf. Stelian Moldova Nouă”

140/26.11.2021 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2021

141/26.11.2021 – Hotărâre privind alocarea unor sume de bani din bugetul local al orașului Moldova Nouă pe anul 2021

142/26.11.2021 – Hotărâre privind desemnarea Directorului executiv și a Directorului adjunct administrativ care vor face parte din Comitetul Director al Clubului Sportiv Moldova Nouă

143/26.11.2021 – Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al orașului Moldova Nouă, a terenului în suprafață de 100 mp înscris în C.F. nr. 32945 Moldova Nouă, nr. cad. 32945

144/26.11.2021 – Hotărâre privind aprobarea concesionării directe a terenului în suprafață de 100 mp, înscris în CF 32945 Moldova Nouă, proprietate privată a orașului Moldova Nouă, către Tismănaru Alina Gabriela, în vederea extinderii construcțiilor de pe terenul alăturat

145/26.11.2021 – Hotărâre privind aprobarea demarării lucrărilor de proiectare și execuție de către Ocolul Silvic Moldova Nouă a unui drum forestier punct de început – intersecție DJ 571B (lângă podul Radimna) și punct de terminare – borna 231, cu o suprafață de 0,96 ha. Proprietatea orașului Moldova Nouă

146/26.11.2021 – Hotărâre privind constatarea apartenenței la domeniul privat al orașului Moldova Nouă a unui imobil aflat în proprietatea Statului Român

147/26.11.2021 – Hotărâre privind constatarea apartenenței la domeniul privat al orașului Moldova Nouă a unui imobil aflat în proprietatea Statului Român înscris în CF 32540 Moldova Nouă, nr. top. 859, în suprafață de 881 mp, situat în orașul Moldova Nouă, localitatea Moldova Veche nr. 176, jud. Caraș-Severin

148/26.11.2021 – Hotărâre privind modificarea tarifelor la abonamentele pentru transportul public local de călători din orașul Moldova Nouă, acordarea unor facilități la transportul public local pentru anumite categorii de persoane și modificarea unui traseu pentru transportul public local de călători

149/26.11.2021 – Hotărâre privind aprobarea dării în folosință a unui spațiu M08,în suprafață de 10,75 mp, situat la Centrul de Afaceri din orașul Moldova Nouă, al. Mihai Viteazu nr. 36A, jud. Caraș-Severin, către Asociația Dunărea Moldova Nouă

150/26.11.2021 – Hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe nr. 11,12,13, strada Liliacului, Moldova Nouă” componenta BL. 11

151/26.11.2021 – Hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe nr. 11,12,13, strada Liliacului, Moldova Nouă” componenta BL. 12

152/26.11.2021 – Hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe nr. 11,12,13, strada Liliacului, Moldova Nouă” componenta BL. 13

153/26.11.2021 – Hotărâre pentru acordul de principiu privind participarea Liceului Tehnologic „Clisura Dunării” Moldova Nouă, în calitate de partener al Societății Naționale de Cruce Roșie din România – Filiala Caraș-Severin, în scopul accesării unei finanțări nerambursabile în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2021, Axa prioritară nr. 6 – Educație și competențe, și aprobarea susținerii din bugetul local a contribuției de 2℅ din valoarea bugetului ce va fi alocat în cadrul proiectului aferent Liceului Tehnologic „Clisura Dunării” Moldova Nouă

154/06.12.2021 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2021

155/10.12.2021- Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2021

156/10.12.2021 – Hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al orașului Moldova Nouă pe anul 2021

157/15.12.2021 – Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă pe anul 2021

158/15.12.2021 – Hotărâre privind aprobarea „Planului anual de evoluție a tarifelor” conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin, în perioada 2014-2020”

159/15.12.2021 – Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice „Studiu de fezabilitate” și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin, în perioada 2014-2020”

160/15.12.2021 – Hotărâre privind aprobarea valorii investițiilor aferente Consiliului Local al orașului Moldova Nouă și a participării Consiliului Local al orașului Moldova Nouă la cofinanțarea „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin, în perioada 2014-2020”

161/23.12.2021 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2021

162/23.12.2021 – Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă pe anul 2021

163/23.12.2021 – Hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.6 la Contractul nr.2124/28.06.2018 privind administrarea fondului forestier de către Direcția Silvică Caraș-Severin prin Ocolul Silvic Moldova Nouă

164/28.12.2021 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2021

165/28.12.2021 – Hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L.nr. 37/31.05.2021 privind indexarea impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, pentru anul fiscal 2022 în orașul Moldova Nouă

166/28.12.2021 – Hotărâre privind acordarea de scutire de la plata impozitului pe clădirea folosită ca domiciliu, terenurile aferente clădirii de domiciliu, alte terenuri aflate în proprietate sau coproprietate și pentru un singur mijloc de transport la alegerea contribuabilului Busioc Costel, cu domiciliul în loc. Măcești, nr.157

167/28.12.2021 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de personal și a Statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Moldova Nouă

168/28.12.2021 – Hotărâre pentru aprobarea oraganizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe teritoriul orașului Moldova Nouă pentru anul școlar 2022-2023

169/28.12.2021 – Hotărâre privind aprobarea realizării și amplasării unui monument închinat memoriei celor care au fost deportați în Bărăgan de pe raza localității Moldova Nouă, Moldova Veche, Măcești și Moldovița

170/28.12.2021 – Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public sau privat al orașului Moldova Nouă

171/28.12.2021 – Hotărâre pentru aprobarea Listei de priorități pentru anul 2022, în vederea repartizării locuințelor din fondul locativ de stat aflate în proprietatea orașului Moldova Nouă 172/28.12.2021 – Hotărâre privind constatarea apartenenței la domeniul privat al orașului Moldova Nouă a unui număr de șase imobile tern cu destinația drum situate în orașul Moldova Nouă, localitatea Moldovița și localitatea Măcești