Arhivă 2022

1/31.01.2022 –  Hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului local al orașului Moldova Nouă și aprobarea contului de  execuție al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 31.03.2021

2/31.01.2022 –  Hotărâre  privind aprobarea contului de executie al bugetului local al orașului Moldova Nouă și aprobarea contului de  execuție al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.06.2021

3/31.01.2022 – Hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului local al orașului Moldova Nouă și aprobarea contului de  execuție al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.09.2021

4/31.01.2022 – Hotărâre privind  aprobarea planului de acțiuni pentru repartizarea orelor de muncă, prevazut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare, pentru anul 2022

5/31.01.2022 – Hotărâre  privind  analiza stadiului de înscriere  a datelor în Registrul Agricol pentru semestrul II al anului 2021 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități pentru semestrul I în anul 2022

6/31.01.2022 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ” ÎMBUNĂTĂȚIREA  INFRASTRUCTURII  EDUCAȚIONALE  PRIN  REABILITAREA  ȘI MODERNIZAREA  ȘCOLII  GIMNAZIALE  DIN CADRUL  LICEULUI  TEHNOLOGIC  ” CLISURA DUNĂRII”  DIN ORAȘUL MOLDOVA  NOUĂ”

7/31.01.2022 – Hotărâre  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Moldova Nouă nr. 243/23.12.2019, privind înființarea Serviciului public de salubrizare Moldova Nouă – Serviciu cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al orașului Moldova Nouă

8/31.01.2022 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Moldova Nouă nr. 4/31.01.2020 , privind darea în administrare a Serviciului de Salubrizare și infrastructurii tehnico-edilitare la nivelul orașului Moldova Nouă

9/31.01.2022 – Hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui spațiu E010a, în suprafața de 10,75 mp, situat la Centrul de Afaceri din orașul Moldova Nouă , Al. Mihai Viteazu nr. 36A, Jud. Caraș Severin, către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Caraș Severin

10/31.01.2022 – Hotărâre privind declararea ca locuință de necesitate , locuință liberă din fondul de stat situată în orașul Moldova Nouă, Al. Francesco Griselini, bl. 32, sc. 1, ap.1 și repartizarea nominală a familiei din Moldova Nouă care va primi o locuință de necesitate

11/09.02.2022 – Hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Cioloca Pavel Gheorghe, prin demisie și vacantarea locului deținut de acesta

12/09.02.2022 – Hotărâre  privind aprobarea contului de executie al bugetului local al orașului Moldova Nouă și aprobarea contului de  execuție al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 31.12.2021

13/09.02.2022 – Hotărâre privind modificarea Statului de personal și a Statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Moldova Noua

14/09.02.2022 – Hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Lucrări de reparații locuință de necesitate, Bl. 32, Sc. 1, Ap.  1, Moldova Nouă

15/09.02.2022 – Hotărâre privind  aprobarea darii în folosință gratuită a unui spațiu C9, în suprafață de 90 mp, situat în orașul Moldova Nouă, Al. G. Coșbuc, nr. 2,  jud. Caraș Severin, către Serviciul Public de Salubrizare Public de Salubrizare al orașului Moldova Nouă

16/09.02.2022 – Hotărâre privind achiziționarea serviciilor de elaborare Registrul Local al Spațiilor Verzi din intravilanul Orașului Moldova Nouă

17/09.02.2022 – Hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a activitatilor privind gestionarea câinilor fără stapan al orasului Moldova Noua catre Serviciul Public Local de gestionare a câinilor fara stapan din orasul  Moldova Nouă, judetul Caraș Severin

18/24.02.2022 – Hotărâre privind constatarea apartenenței la domeniul privat al orașului Moldova Nouă a unui număr de șase imobile de teren situate în orașul Moldova Nouă, localitatea Moldovița și localitatea Măcești

19/24.02.2022 – Hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului „Reabilitare energetică Grădinița cu program prelungit Sf. Stelian Moldova Nouă” și a cheltuielilor legate de proiect

20/28.02.2022 – Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2021 ca măsură de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare aferente bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2022

21/28.02.2022 – Hotărâre privind aprobarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2022 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022

22/04.03.2022 – Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.12/29.04.2021 pentru aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe teritoriul orașului Moldova Nouă pentru anul școlar 2021-2022

23/04.03.2022 – Hotărâre privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al orașului Moldova Nouă

24/04.03.2022 – Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al orașului Moldova Nouă și a unui membru supleant, în vederea constituirii comisiei de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director adjunct din cadrul Liceului Tehnologic „Clisura Dunării” Moldova Nouă

25/04.03.2022 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de demolare, reparații și vopsire gard ornamental din elemente de beton în Moldova Nouă”

26/17.03.2022 – Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2021 ca măsură de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare aferente bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2022 în suma de 300 mii lei pentru proiectul „Reabilitare, modernizare Școala Gimnazială Al. Moisi Moldova Nouă”

27/17.03.2022 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2021

28/22.03.2022 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2021

29/22.03.2022 – Hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului „Reabilitare, modernizare Școala Gimnazială ‹‹Alexandru Moisi››”, Sala de sport și dependințe și a cheltuielilor legate de proiect

30/30.03.2022 – Hotărâre privind aprobarea alocarii din bugetul local al orașului Moldova Nouă a sumelor necesare pentru organizarea și desfașurarea Nedeilor în Moldova Veche, Moldova Nouă, Măcești și Moldovița

31/30.03.2022 – Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții proiect tip” Construire creșă medie, Localitatea Moldova Veche, Str. Sfânta Varvara, Orașul Moldova Nouă, Județul Caraș-Severin”

32/30.03.2022 – Hotărâre privind aprobarea închirierii a unui spațiu în suprafața de 9 mp, către Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Filiala Moldova Nouă

33/30.03.2022 – Hotărâre privind aprobarea acordării de scutire de la plata impozitului pe clădiri pentru Casa de Ajutor Reciproc IM Moldova Nouă

34/30.03.2022 – Hotărâre privind constatarea apartenenței la domeniul privat al Orașului Moldova Nouă a unui imobil aflat în proprietatea Statului Român înscris în CF 34156 Moldova Nouă, nr. cad. 34156, la poziția B2 în suprafața de 250 mp, cota de 3,5, situat în orașul Moldova Nouă, localitatea Moldova Veche nr. 77A, jud. Caraș Severin

35/30.03.2022 – Hotărâre privind constatarea apartenenței la domeniul privat al Orașului Moldova Nouă a unui imobil aflat în proprietatea Statului Român înscris în CF 34073 Moldova Nouă, nr. cad. 34073, în suprafața de 142 mp, situat în orașul Moldova Nouă, localitatea Moldova Nouă, str. Nicolae Balcescu, nr. 87, jud. Caraș Severin

36/30.03.2022 – Hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui teren aparținând domeniului privat al orașului Moldova Nouă

37/30.03.2022 – Hotărâre privind aprobarea darii în folosință a unui spațiu C1, în suprafață de 12 mp, situat în orașul Moldova Nouă, str. 1 Decembrie 1918, lângă casa cu nr. 252A, jud. Caraș Severin, către S. C AQUACARAȘ S.A

38/30.03.2022 – Hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ de stat d-lui Holic Ionuț Marian, domiciliat în Moldova Nouă, str. Minerilor, Nr. 147B, jud. Caraș Severin

39/30.03.2022 – Hotărâre privind amenajarea, întreținerea și salubrizarea spațiilor verzi aferente blocurilor de locuințe, terenurilor aparținând domeniului public sau privat și aprobarea Regulamentului de întreținere și salubrizare a terenurilor de pe raza administrativ – teritorială a orașului Moldova Nouă

40/30.03.2022 – Hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranța publică al unității administrativ – teritoriale – orașul Moldova Nouă pentru anul 2022

41/30.03.2022 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind utilizarea parcărilor aparținând domeniului public și privat al orașului Moldova Nouă

42/30.03.2022 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al stadionului „ Prof. Moise Străinescu” din orașul Moldova Nouă

43/30.03.2022 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Bazelor sportive din orașul Moldova Nouă

44/30.03.2022 – Hotărâre privind aprobarea închirierii pășunilor din proprietatea privată a orașului Moldova Nouă

45/30.03.2022 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind modul de acces cu pasarelă la pontoanele plutitoare amplasate în scopul efectuării activității de transport pasageri pe căi navigabile interioare atât în scop comercial cât și necomercial, pe Dunăre și a obligațiilor care revin proprietarilor acestora, după obținerea Acordului de Ocupare temporară a domeniului public primit de la Primăria orașului Moldova Nouă

46/30.03.2022 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Salubrizare al județului Caraș-Severin, a actului adițional la contractual de concesiune a serviciului de colectare și transport nr. 251/29.06.2018 și respingerea tarifelor /taxelor de salubrizare

47/30.03.2022 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2022

48/30.03.2022 – Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza „Studiu de fezabilitate” și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin, în perioada 2014 – 2020”

49/30.03.2022 – Hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor pentru Rezilierea Contractului de Finanțare nr. 4402/19.06.2019  încheiat într aprobarea inițierii demersurilor pentru Rezilierea Contractului de Finanțare nr. 4402/19.06.2019  încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest și UAT Oraș Moldova Nouă pentru proiectul  ” Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe  nr. 11, 12 și 13, Strada Liliacului, Moldova Nouă”, cod SMIS 121435, finanţat prin POR 2014 – 2020 de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest și UAT Oraș Moldova Nouă pentru proiectul ” Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe  nr. 11, 12 și 13, Strada Liliacului, Moldova Nouă”, cod SMIS 121435, finanţat prin POR 2014 – 2020

50/30.03.2022 – Hotărâre privind constatarea apartenenței la domeniul privat al  Oraşului Moldova Nouă a unui imobil  aflat în proprietatea Statului Român înscris în  CF 10 Moldova Nouă, nr. top. 1073, în suprafață  de 21390 mp, situat în orașul Moldova Nouă, localitatea Moldova Nouă, str. Uzinelor, jud. Caraș Severin

51/30.03.2022 – Hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui teren  aparţinând domeniului privat al oraşului Moldova Nouă

52/30.03.2022 – Hotărâre privind înființarea unei secții de canotaj în cadrul Clubului Sportiv Moldova Nouă

53/02.04.2022 – Hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe nr. 11, 12, 13, Strada Liliacului, Moldova Nouă” în baza acordului asociațiilor de proprietari în cadrul apelului nde proiecte PNRR/2022/C5/1A.3.1/1

54/18.04.2022 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2021

55/18.04.2022 – Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă pe anul 2022

56/18.04.2022 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reparație stradă secundară Măcești”

57/29.04.2022 – Hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării în anul școlar 2022-2023 din bugetul local al orașului Moldova Nouă a Programului „Școală după școală” la Liceul Tehnologic „Clisura Dunării”, clasele P-IV cu predare în limba maternă sârbă

58/29.04.2022 – Hotărâre privind aprobarea taxelor de parcare pe anul 2022 pentru utilizarea parcărilor aparținând domeniului public și privat al orașului Moldova Nouă

59/29.04.2022 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de amenajare și separație spațiu de producție din strada N. Bălcescu nr. 118”

60/29.04.2022 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe aqnul 2022

61/29.04.2022 – Hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 80/31.08.2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Moldova Nouă și a Serviciilor Publice cu personalitate juridică

62/29.04.2022 – Hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini și a aplicării procedurii de achiziție directă în vederea încheierii unui Contract de prestări servicii pentru efectuarea activităților serviciului de dezinsecție, deratizare și dezinfecție pentru imobilele și spațiile publice din orașul Moldova Nouă

63/06.05.2022 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2022

64/06.05.2022 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire boxe pentru depozitare lemne la blocurile din zona Stadion Moise Străinescu, Loc. Moldova Nouă, Jud. Caraș-Severin”

65/06.05.2022 – Hotărâre privind încheierea unui contract de închiriere între SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE MOLDOVA NOUĂ și S.C. FINANCIAR URBAN SRL