Arhivă 2022

1/31.01.2022 –  Hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului local al orașului Moldova Nouă și aprobarea contului de  execuție al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 31.03.2021

2/31.01.2022 –  Hotărâre  privind aprobarea contului de executie al bugetului local al orașului Moldova Nouă și aprobarea contului de  execuție al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.06.2021

3/31.01.2022 – Hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului local al orașului Moldova Nouă și aprobarea contului de  execuție al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.09.2021

4/31.01.2022 – Hotărâre privind  aprobarea planului de acțiuni pentru repartizarea orelor de muncă, prevazut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare, pentru anul 2022

5/31.01.2022 – Hotărâre  privind  analiza stadiului de înscriere  a datelor în Registrul Agricol pentru semestrul II al anului 2021 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități pentru semestrul I în anul 2022

6/31.01.2022 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ” ÎMBUNĂTĂȚIREA  INFRASTRUCTURII  EDUCAȚIONALE  PRIN  REABILITAREA  ȘI MODERNIZAREA  ȘCOLII  GIMNAZIALE  DIN CADRUL  LICEULUI  TEHNOLOGIC  ” CLISURA DUNĂRII”  DIN ORAȘUL MOLDOVA  NOUĂ”

7/31.01.2022 – Hotărâre  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Moldova Nouă nr. 243/23.12.2019, privind înființarea Serviciului public de salubrizare Moldova Nouă – Serviciu cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al orașului Moldova Nouă

8/31.01.2022 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Moldova Nouă nr. 4/31.01.2020 , privind darea în administrare a Serviciului de Salubrizare și infrastructurii tehnico-edilitare la nivelul orașului Moldova Nouă

9/31.01.2022 – Hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui spațiu E010a, în suprafața de 10,75 mp, situat la Centrul de Afaceri din orașul Moldova Nouă , Al. Mihai Viteazu nr. 36A, Jud. Caraș Severin, către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Caraș Severin

10/31.01.2022 – Hotărâre privind declararea ca locuință de necesitate , locuință liberă din fondul de stat situată în orașul Moldova Nouă, Al. Francesco Griselini, bl. 32, sc. 1, ap.1 și repartizarea nominală a familiei din Moldova Nouă care va primi o locuință de necesitate

11/09.02.2022 – Hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Cioloca Pavel Gheorghe, prin demisie și vacantarea locului deținut de acesta

12/09.02.2022 – Hotărâre  privind aprobarea contului de executie al bugetului local al orașului Moldova Nouă și aprobarea contului de  execuție al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 31.12.2021

13/09.02.2022 – Hotărâre privind modificarea Statului de personal și a Statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Moldova Noua

14/09.02.2022 – Hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Lucrări de reparații locuință de necesitate, Bl. 32, Sc. 1, Ap.  1, Moldova Nouă

15/09.02.2022 – Hotărâre privind  aprobarea darii în folosință gratuită a unui spațiu C9, în suprafață de 90 mp, situat în orașul Moldova Nouă, Al. G. Coșbuc, nr. 2,  jud. Caraș Severin, către Serviciul Public de Salubrizare Public de Salubrizare al orașului Moldova Nouă

16/09.02.2022 – Hotărâre privind achiziționarea serviciilor de elaborare Registrul Local al Spațiilor Verzi din intravilanul Orașului Moldova Nouă

17/09.02.2022 – Hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a activitatilor privind gestionarea câinilor fără stapan al orasului Moldova Noua catre Serviciul Public Local de gestionare a câinilor fara stapan din orasul  Moldova Nouă, judetul Caraș Severin

18/24.02.2022 – Hotărâre privind constatarea apartenenței la domeniul privat al orașului Moldova Nouă a unui număr de șase imobile de teren situate în orașul Moldova Nouă, localitatea Moldovița și localitatea Măcești

19/24.02.2022 – Hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului „Reabilitare energetică Grădinița cu program prelungit Sf. Stelian Moldova Nouă” și a cheltuielilor legate de proiect

20/28.02.2022 – Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2021 ca măsură de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare aferente bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2022

21/28.02.2022 – Hotărâre privind aprobarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2022 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022

22/04.03.2022 – Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.12/29.04.2021 pentru aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe teritoriul orașului Moldova Nouă pentru anul școlar 2021-2022

23/04.03.2022 – Hotărâre privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al orașului Moldova Nouă

24/04.03.2022 – Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al orașului Moldova Nouă și a unui membru supleant, în vederea constituirii comisiei de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director adjunct din cadrul Liceului Tehnologic „Clisura Dunării” Moldova Nouă

25/04.03.2022 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de demolare, reparații și vopsire gard ornamental din elemente de beton în Moldova Nouă”

26/17.03.2022 – Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2021 ca măsură de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare aferente bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2022 în suma de 300 mii lei pentru proiectul „Reabilitare, modernizare Școala Gimnazială Al. Moisi Moldova Nouă”

27/17.03.2022 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2021

28/22.03.2022 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2021

29/22.03.2022 – Hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului „Reabilitare, modernizare Școala Gimnazială ‹‹Alexandru Moisi››”, Sala de sport și dependințe și a cheltuielilor legate de proiect

30/30.03.2022 – Hotărâre privind aprobarea alocarii din bugetul local al orașului Moldova Nouă a sumelor necesare pentru organizarea și desfașurarea Nedeilor în Moldova Veche, Moldova Nouă, Măcești și Moldovița

31/30.03.2022 – Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții proiect tip” Construire creșă medie, Localitatea Moldova Veche, Str. Sfânta Varvara, Orașul Moldova Nouă, Județul Caraș-Severin”

32/30.03.2022 – Hotărâre privind aprobarea închirierii a unui spațiu în suprafața de 9 mp, către Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Filiala Moldova Nouă

33/30.03.2022 – Hotărâre privind aprobarea acordării de scutire de la plata impozitului pe clădiri pentru Casa de Ajutor Reciproc IM Moldova Nouă

34/30.03.2022 – Hotărâre privind constatarea apartenenței la domeniul privat al Orașului Moldova Nouă a unui imobil aflat în proprietatea Statului Român înscris în CF 34156 Moldova Nouă, nr. cad. 34156, la poziția B2 în suprafața de 250 mp, cota de 3,5, situat în orașul Moldova Nouă, localitatea Moldova Veche nr. 77A, jud. Caraș Severin

35/30.03.2022 – Hotărâre privind constatarea apartenenței la domeniul privat al Orașului Moldova Nouă a unui imobil aflat în proprietatea Statului Român înscris în CF 34073 Moldova Nouă, nr. cad. 34073, în suprafața de 142 mp, situat în orașul Moldova Nouă, localitatea Moldova Nouă, str. Nicolae Balcescu, nr. 87, jud. Caraș Severin

36/30.03.2022 – Hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui teren aparținând domeniului privat al orașului Moldova Nouă

37/30.03.2022 – Hotărâre privind aprobarea darii în folosință a unui spațiu C1, în suprafață de 12 mp, situat în orașul Moldova Nouă, str. 1 Decembrie 1918, lângă casa cu nr. 252A, jud. Caraș Severin, către S. C AQUACARAȘ S.A

38/30.03.2022 – Hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ de stat d-lui Holic Ionuț Marian, domiciliat în Moldova Nouă, str. Minerilor, Nr. 147B, jud. Caraș Severin

39/30.03.2022 – Hotărâre privind amenajarea, întreținerea și salubrizarea spațiilor verzi aferente blocurilor de locuințe, terenurilor aparținând domeniului public sau privat și aprobarea Regulamentului de întreținere și salubrizare a terenurilor de pe raza administrativ – teritorială a orașului Moldova Nouă

40/30.03.2022 – Hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranța publică al unității administrativ – teritoriale – orașul Moldova Nouă pentru anul 2022

41/30.03.2022 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind utilizarea parcărilor aparținând domeniului public și privat al orașului Moldova Nouă

42/30.03.2022 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al stadionului „ Prof. Moise Străinescu” din orașul Moldova Nouă

43/30.03.2022 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Bazelor sportive din orașul Moldova Nouă

44/30.03.2022 – Hotărâre privind aprobarea închirierii pășunilor din proprietatea privată a orașului Moldova Nouă

45/30.03.2022 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind modul de acces cu pasarelă la pontoanele plutitoare amplasate în scopul efectuării activității de transport pasageri pe căi navigabile interioare atât în scop comercial cât și necomercial, pe Dunăre și a obligațiilor care revin proprietarilor acestora, după obținerea Acordului de Ocupare temporară a domeniului public primit de la Primăria orașului Moldova Nouă

46/30.03.2022 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Salubrizare al județului Caraș-Severin, a actului adițional la contractual de concesiune a serviciului de colectare și transport nr. 251/29.06.2018 și respingerea tarifelor /taxelor de salubrizare

47/30.03.2022 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2022

48/30.03.2022 – Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza „Studiu de fezabilitate” și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin, în perioada 2014 – 2020”

49/30.03.2022 – Hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor pentru Rezilierea Contractului de Finanțare nr. 4402/19.06.2019  încheiat într aprobarea inițierii demersurilor pentru Rezilierea Contractului de Finanțare nr. 4402/19.06.2019  încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest și UAT Oraș Moldova Nouă pentru proiectul  ” Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe  nr. 11, 12 și 13, Strada Liliacului, Moldova Nouă”, cod SMIS 121435, finanţat prin POR 2014 – 2020 de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest și UAT Oraș Moldova Nouă pentru proiectul ” Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe  nr. 11, 12 și 13, Strada Liliacului, Moldova Nouă”, cod SMIS 121435, finanţat prin POR 2014 – 2020

50/30.03.2022 – Hotărâre privind constatarea apartenenței la domeniul privat al  Oraşului Moldova Nouă a unui imobil  aflat în proprietatea Statului Român înscris în  CF 10 Moldova Nouă, nr. top. 1073, în suprafață  de 21390 mp, situat în orașul Moldova Nouă, localitatea Moldova Nouă, str. Uzinelor, jud. Caraș Severin

51/30.03.2022 – Hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui teren  aparţinând domeniului privat al oraşului Moldova Nouă

52/30.03.2022 – Hotărâre privind înființarea unei secții de canotaj în cadrul Clubului Sportiv Moldova Nouă

53/02.04.2022 – Hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe nr. 11, 12, 13, Strada Liliacului, Moldova Nouă” în baza acordului asociațiilor de proprietari în cadrul apelului nde proiecte PNRR/2022/C5/1A.3.1/1

54/18.04.2022 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2021

55/18.04.2022 – Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă pe anul 2022

56/18.04.2022 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reparație stradă secundară Măcești”

57/29.04.2022 – Hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării în anul școlar 2022-2023 din bugetul local al orașului Moldova Nouă a Programului „Școală după școală” la Liceul Tehnologic „Clisura Dunării”, clasele P-IV cu predare în limba maternă sârbă

58/29.04.2022 – Hotărâre privind aprobarea taxelor de parcare pe anul 2022 pentru utilizarea parcărilor aparținând domeniului public și privat al orașului Moldova Nouă

59/29.04.2022 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de amenajare și separație spațiu de producție din strada N. Bălcescu nr. 118”

60/29.04.2022 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe aqnul 2022

61/29.04.2022 – Hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 80/31.08.2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Moldova Nouă și a Serviciilor Publice cu personalitate juridică

62/29.04.2022 – Hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini și a aplicării procedurii de achiziție directă în vederea încheierii unui Contract de prestări servicii pentru efectuarea activităților serviciului de dezinsecție, deratizare și dezinfecție pentru imobilele și spațiile publice din orașul Moldova Nouă

63/06.05.2022 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2022

64/06.05.2022 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire boxe pentru depozitare lemne la blocurile din zona Stadion Moise Străinescu, Loc. Moldova Nouă, Jud. Caraș-Severin”

65/06.05.2022 – Hotărâre privind încheierea unui contract de închiriere între SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE MOLDOVA NOUĂ și S.C. FINANCIAR URBAN SRL

66/13.05.2022 – Hotărâre privind aprobarea participării orașului Moldova Nouă în cadrul proiectului „Elaborarea în format GIS a Planului Urbanistic General al orașului Moldova Nouă, județul Caraș-Severin” în vederea finanțării achttps://primariamoldovanoua.ro/wp-content/uploads/2022/06/66.13.05.2022.pdfestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul Local, Obiectul de investiții I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană.

67/13.05.2022 –  Hotărâre privind aprobarea participării orașului Moldova Nouă în cadrul proiectului „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde în orașul Moldova Nouă – Realizarea de piste pentru biciclete la nivel local pe traseul Str. Dunării-PTF Moldova Nouă”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul Local, Obiectul de investiții I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete la nivel local/metropolitan

68/13.05.2022 – Hotărâre privind aprobarea participării orașului Moldova Nouă în cadrul proiectului „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde în orașul Moldova Nouă – Realizarea de piste pentru biciclete la nivel local pe traseul Str. Nicolae Titulescu-Piața de cereale și animale Moldova Nouă”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul Local, Obiectul de investiții I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete la nivel local/metropolitan

69/13.05.2022 – Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza „Studiu de fezabilitate” și a pricipalilor indicatori tehnico-economici pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin, în perioada 2014-2020”

70/13.05.2022 – Hotărâre privind aprobarea participării orașului Moldova Nouă în cadrul proiectului „Construirea de locuințe nZEB plus – pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiștii din sănătate și învățământ în localitatea Moldova Nouă, Județul Caraș-Severin”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul Local, Obiectul de investiții I.2 – Construirea de locuințe nZEB plus – pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ

71/17.05.2022 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2021

72/17.05.2022 – Hotărâre privind aprobarea participării orașului Moldova Nouă în cadrul proiectului „Asigurarea de sisteme TIC – stații de transport public în comun SMART în orașul Moldova Nouă, Județul Caraș-Severin”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul Local, Obiectivul de investiții I.2 – I.1.2. – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC

73/17.05.2022 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reparații drumuri prin metoda stropiri succesive”

74/17.05.2022 – Hotărâre privind însușirea și aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului de interes local, neclasificat și neînregistrat în sistemul integrat de Cadastru și Carte funciară, precum și inscrierea acestuia în evidențele de Carte Funciară și introducerea acestuia în Inventarul domeniului privat al UAT Moldova Nouă a suprafeței de 4333 mp teren intravilan neîmprejmuit proprietate privată a orașului Moldova Nouă.

75/31.05.2022 – Hotărâre privind scoaterea din funcție și casarea unor obiecte de inventar și mijloace fixe din evidențele Spitalului orășenesc Moldova Nouă

76/31.05.2022 – Hotărâre privind modificarea Statului de funcții și Organigramei Spitalului orășenesc Moldova Nouă

77/31.05.2022 – Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului orășenesc Moldova Nouă pe anul 2022

78/31.05.2022 – Hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ de stat d-lui Dumitru Florea, domiciliat în Moldova Nouă, Ale. Slavici Ioan, bl. 48, sc. 3, ap. 1, et. p, jud. Caraș-Severin

79/31.05.2022 – Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului orășenesc Moldova Nouă

80/31.05.2022 – Hotărâre privind organizarea manifestărilor dedicate „Zilelor orașului Moldova Nouă” – 2022

81/31.05.2022 – Hotărâre privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora, acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate pe teritoriul UAT Moldova Nouă, pe Semestru II al anului școlar 2021-2022

82/31.05.2022 – Hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 10.000 lei din bugetul local al orașului Moldova Nouă pe anul 2022 pentru premierea unor elevi din cadrul Liceului Tehnologic „Clisura Dunării” Moldova Nouă, cu ocazia finalizării anului școlar 2021-2022

 83/31.05.2022 – Hotărâre privind aprobarea achiziționării „Serviciilor de întreținere spații verzi în localitatea Moldova Nouă”

84/31.05.2022 – Hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor pentru rezilierea Contractului de Finanțare 6115/21.09.2020, încheiat între Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,  Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest și UAT Oraș Moldova Nouă, pentru proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale din cadrul Liceului Tehnologic ‹‹Clisura Dunării›› din orașul Moldova Nouă ”, cod SMIS 123792, finanțat prin POR 2014-2020

85/31.05.2022 – Hotărâre privind aprobarea vânzării din fondul locativ de stat dnei. Cîrniceanu Cătălina-Florentina, domiciliată în Moldova Nouă, Ale. Vasile Alecsandri, bl. 40, sc. 1, ap. 22, jud. Caraș-Severin

86/31.05.2022 – Hotărâre privind scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a unui teren care aparține domeniului public al orașului Moldova Nouă, pentru punerea în funhcțiune a unei stații de alimentare a automobilelor electrice

87/31.05.2022 – Hotărâre privind rectificarea buygetului local la orașului Moldova Nouă pe anul 2022

88/31.05.2022 – Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2021 ca măsură de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare aferente bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2022 în suma de 148,1 mii lei pentru proiectul „Reabilitare energetică Grădinița PP Sf. Stelian Moldova Nouă”

89/31.05.2022 – Hotărâre privind scoaterea din funcțiune a unor obiecte de inventar din patrimoniul orașului Moldova Nouă

90/31.05.2022 – Hotărâre privind aprobarea cuantumului sumei care se va achita de proprietari pentru recuperarea câinilor revendicați, a cuantumului sumei care se va achita de către persoane pentru adoptarea la distanță a câinilor fără stăpân reprezentând cheltuielile de întreținere în adăpostul public autorizat din orașul Moldova Nouă și a contractului-cadru de adopție la distanță și găzduire pentru câinii fără stăpân din adăpostul Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân Moldova Nouă

91/31.05.2022 – Hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 80/31.08.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Moldova Nouă și a Serviciilor Publice cu personalitate juridică 92/31.05.2022 – Hotărâre privind aprobarea Strategiei privind implementarea unui sistem de management integrat și strategia de investiții pentru Serviciul Public de Salubrizare

92/31.05.2022 – Hotărâre privind aprobarea Strategiei privind implementarea unui sistem de management integrat și strategia de investiții pentru Serviciul Public de Salubrizare

93/10.06.2022 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2021

94/10.06.2022 – Hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 5000 lei din bugetul local al orașului Moldova Nouă pe anul 2022 pentru premierea Juniorilor U17 din cadrul Clubului Sportiv Moldova Nouă, cu ocazia câștigării Campionatului Județean U17 Fotbal

95/10.06.2022 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de execuție rigole betonate stradă secundară Măcești”

96/10.06.2022 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reparații parcări în zona blocurilor nr. 12-13, Strada Alexandru Ioan Cuza, localitatea Moldova Nouă”

97/10.06.2022 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reparații trotuare aferente blocurilor 13-22, localitatea Moldova Nouă” 98/10.06.2022 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de îmbrăcare a trotuarelor aferente blocurilor nr. 41, 44, 45, 56 și Spital Orășenesc Moldova Nouă”

98/10.06.2022 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de îmbrăcare a trotuarelor aferente blocurilor nr. 41, 44, 45, 56 și Spital Orășenesc Moldova Nouă”

99/27.06.2022 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de execuție loc de adăpostire pentru nava Baziaș 4”

100/27.06.2022 – Hotărâre privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Orașul Moldova Nouă prin Consiliul Local al orașului Moldova Nouă în calitate de asociat, la constituirea Societății Transporturi Navale Moldova Nouă S.R.L.

101/30.06.2022 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2022

102/30.06.2022 – Hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ de stat dlui. Bogdan Ioan, domiciliat în Moldova Nouă, Str. Al. I. Cuza, bl. 14, sc. 1, ap. 1, jud. Caraș-Severin

103/30.06.2022 – Hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru semestrul I al anului 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități pentru semestrul II în anul 2022

104/30.06.2022 – Hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „MODERNIZAREA, REABILITAREA ȘI DOTAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL OBLIGATORIU ÎN CADRUL ȘCOLII GINAZIALE SOFIA ARCAN”

105/30.06.2022 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Montare stâlpi ornamentali pentru delimitarea intrărilor în DN 57”

106/30.06.2022 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reparații teren de tenis, anexe și împrejmuire, strada Sfânta Varvara, Localitatea Moldova Nouă, Județul Caraș-Severin”

107/30.06.2022 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de betonare și evacuare ape pluviale în spatele Pieței Agroalimentare din cartier Orașul Nou, localitatea Moldova Nouă”

108/30.06.2022 – Hotărâre privind aprobarea sumei de 10.000 lei în vederea organizării manifestării cu caracter gastronomic, cultural și sportiv „Ceaunul de Aur” Ediția a XIX-a în localitatea Moldova Veche în data de 6 august 2022

109/28.07.2022 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2022

110/28.07.2022 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Moldova Nouă nr.168/28.12.2021 pentru aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe teritoriul orașului Moldova Nouă pentru anul școlar 2022-2023

111/28.07.2022 – Hotărâre privind acordul de colaborare între A.V.P.S Cetatea Mistreților Gestionarul Fondului Cinegetic nr. 39, respectiv A.J.V.P.S. Caraș-Severin, Gestionarul Fondului Cinegetic nr. 38 și Consiliul Local al orașului Moldova Nouă

112/28.07.2022 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reparații și hidroizolații la clădirea Centrului de afaceri Moldova Nouă”

113/28.07.2022 – Hotărâre privind modificarea tarifelor de călătorie pentru transportul public local de călători din orașul Moldova Nouă

114/28.07.2022 – Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă a suprafeței de teren de 1135 mp cu clădiri C1 în suprafață de 318 mp, C2 în suprafață 85 mp și C3 în suprafață de 23 mp, nr. cad. 33111, înscrisă în CF nr. 33111 Moldova Nouă, aparținând domeniului privat al orașului Moldova Nouă

115/28.07.2022 – Hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a imobilului  – casă și teren în suprafață de 104 mp, nr. cad. 33486, înscris în C.F. 33486 a orașului Moldova Nouă, proprietatea privată a orașului Moldova Nouă, jud. Caraș-Severin

116/28.07.2022 – Hotărâre privind aprobarea propunerii listei de priorități, respectiv de repartizare a unor locuințe în regim de închiriere pentru tineri construite prin ANL în orașul Moldova Nouă, care sunt sau vor deveni disponibile în cursul anului 2022

117/28.07.2022 – Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor terenuri aparținând domeniului public al orașului Moldova Nouă

118/28.07.2022 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Marcaje rutiere în orașul Moldova Nouă”

119/28.07.2022 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de îndepărtare a vegetației pe cursurile pârâurilor Valea Mare și Boșneag din Moldova Nouă”

120/28.07.2022 – Hotărâre privind aprobarea participării orașului Moldova Nouă în cadrul proiectului „Construire creșă medie, localitatea Moldova Nouă, Str. Sf. Varvara, orașul Moldova Nouă, județul Caraș-Severin”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 15 – Educație, investiția 1 – Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe

121/18.08.2022 – Hotărâre privind participarea orașului Moldova Nouă la „Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public”, program finanțat din „Fondulpentru mediu” și aprobarea devizului general al obiectivului de investiții „Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din orașul Moldova Nouă, județul Caraș-Severin”

122/30.08.2022:  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2022

123/30.08.2022:  Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă pe anul 2022

124/30.08.2022: Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Moldova Nouă în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic „Clisura Dunării” Moldova Nouă, Grădiniței cu Program Prelungit „Sf. Stelian” Moldova Nouă , Școlii Postliceale „Henri Coandă” Moldova Nouă, pe anul școlar 2022-2023 și desemnarea  reprezentanților Consiliului Local al orașului Moldova Nouă în Comisia de evaluare și asigurare a calității (CEAC) a  Liceului Tehnologic „Clisura Dunării” Moldova Nouă, Grădiniței cu Program Prelungit „Sf. Stelian” Moldova Nouă și  Școlii Postliceale „Henri Coandă” Moldova Nouă, pe anul școlar 2022-2023

125/30.08.2022:  Hotărâre privind achiziționarea de Servicii privind „Realizarea lucrărilor topografice cu viza OCPI și de înscriere în Cartea funciară în vederea asigurării condițiilor necesare accesării fondurilor nerambursabile și pentru promovarea din bugetul local a lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare menajeră în comunități mici, neeligibile prin fonduri guvernamentale sau europene” aparținând UAT Oraș Moldova Nouă, județul Caraș-Severin”

126/30.08.2022: Hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Turnare platformă betonată acces, reparații și vopsitorii gard de împrejmuire și execuție porți acces la Grădinița cu Program Prelungit Sf Stelian”

127/30.08.2022: Hotărâre  privind  transformarea unei funcții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Moldova Nouă 128/30.08.2022: Hotărâre  privind  aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2021 ca măsură de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare aferente bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2022 în suma de 1098,41 mii lei pentru proiectul „Reabilitare energetică Grădinița PP Sf. Stelian Moldova Nouă”

128/30.08.2022: Hotărâre  privind  aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2021 ca măsură de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare aferente bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2022 în suma de 1098,41 mii lei pentru proiectul „Reabilitare energetică Grădinița PP Sf. Stelian Moldova Nouă”

129/07.09.2022: Hotărâre  privind completarea hotărârii Consiliului Local al orașului Moldova Nouă nr. 66/13.05.2022 privind aprobarea participării Orașului Moldova Nouă în cadrul proiectului „Elaborarea în format GIS a Planului Urbanistic General al orașului Moldova Nouă, județul Caraș-Severin”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul Local, Obiectivul de Investiții I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană

130/07.09.2022: Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2022

131/07.09.2022: Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Moldova Nouă în comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări de servicii constituită în baza Legii nr. 550/2002

132/07.09.2022: Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Moldova Nouă nr. 61/31.03.2020 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între orașul Moldova Nouă și Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara

133/07.09.2022: Hotărâre  privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Moldova Nouă nr. 62/31.03.2020 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între orașul Moldova Nouă și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

134/07.09.2022: Hotărâre  privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Moldova Nouă nr. 63/31.03.2020 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între orașul Moldova Nouă și Direcția Regională Vamală Timișoara

135/21.09.2022 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2022

136/21.09.2022 – Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Orăşenesc Moldova Nouă pe anul 2022

137/21.09.2022 – Hotărâre privind achiziţionarea serviciilor de elaborare a expertizei tehnice pentru investiţia „Refacere şi reabilitare zid de sprijin în strada Banatului, Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin”

138/30.09.2022 – Hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 11000 lei din bugetul local al orașului Moldova Nouă pe anul 2022 pentru organizarea Zilelor Culturii la Moldova Nouă.

139/30.09.2022 – Hotărâre privind aprobarea prelungirii prin încheierea unui act adițional la contractul de comodat nr. 1/28.04.2009 încheiat între UAT Moldova Nouă și Asociația Curcubeul Moldova Nouă.

140/30.09.2022 – Hotărâre privind acodarea pentru anul 2022 a unor facilități la transportul public local pentru elevii cu domiciliul în orașul Moldova Nouă.

141/30.09.2022 – Hotărâre privind modificarea Statului de funcții și Organigramei Spitalului Orășenesc Moldova Nouă.

142/30.09.2022 – Hotărâre privind aprobarea susținerii financiare a CLUBULUI SPORTIV MOLDOVA NOUĂ în anul 2022.

143/30.09.2022 – Hotărâre privind aprobarea preluării în comodat a unei stații de încărcare vehicule electrice PLUG TYPE 2 EJOIN 11 KW de la TECH RB ENGINEERING SRL și a Regulamentului privind funcționarea și exploatarea acesteia.

144/30.09.2022 – Hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a imobilului – teren în suprafață de 142 mp, nr. cad. 34073, înscris în CF 34073 a orașului Moldova Nouă, proprietatea privată a orașului Moldova Nouă, jud. Caraș Severin.

145/30.09.2022 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Moldova Nouă pe anul 2022.

146/30.09.2022 – Hotărâre privind alocarea unor sume de bani din bugetul local al oraşului Moldova Nouă pe anul 2022

147/30.09.2022 – Hotărâre privind achiziţionarea serviciilor de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice pentru investiţia „REABILITARE ŞI MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAŞUL MOLDOVA NOUĂ – OBIECT NR.1 „REABILITARE CAROSABIL ŞI TROTUARE LA STRĂZI BETONATE LOT 1”.

148/30.09.2022 – Hotărâre privind achiziţionarea serviciilor de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice pentru investiţia „REABILITARE ŞI MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAŞUL MOLDOVA NOUĂ – ” REABILITARE CAROSABIL ŞI TROTUARE LOT 2”  .

149/30.09.2022 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiţii „Racordare la reţeaua electrică Bazin de înot didactic oraş Moldova Nouă, localitate Moldova Veche, str. Orşovei, judeţul Caraş-Severin”.

150/30.09.2022 – Hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă pentru elaborarea cererii de finanţare a obiectivului de investiţii „Construirea de insule ecologice digitalizate”.

151/30.09.2022 – Hotărâre privind suportarea cheltuielilor din fondul IID pentru realizarea lucrării „Reabilitare capace cămin apă + canal – localitate Moldova Nouă” executate de către S.C. AQUACARAS S.A.

152/06.10.2022 – Hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul „Eficientizare energetică a Liceului Tehnologic Clisura Dunării Moldova Nouă – corpul A cu sala de sport şi atelierul şcoală şi centrala termică” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1.

153/06.10.2022 – Hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul „Eficientizare energetică a Liceului Tehnologic Clisura Dunării Moldova Nouă – corpul B” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1.

154/06.10.2022 – Hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul „Renovarea energetică bl.12, str. Alexandru Ioan Cuza, Moldova Nouă” în baza acordului asociaţiei de proprietari în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1.

155/06.10.2022 – Hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul „Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe nr. 13, Strada Liliacului, Moldova Nouă, jud. Caraş-Severin” în baza acordului asociaţiei de proprietari în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1A.3.2/1.

156/06.10.2022 – Hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul „Renovare energetică bl. 28F, str. Dunării, Moldova Nouă” în baza acordului asociaţiei de proprietari în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1.

157/06.10.2022 – Hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul „Renovarea anergetică bl. 42, Aleea Eftimie Murgu, Moldova Nouă” în baza acordului asociaţiei de proprietari în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1.

158/13.10.2022 – Hotărâre privind aprobarea participării Oraşului Moldova Nouă în cadrul proiectului cu titlul „Mobilizare urbană verde-infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) în Oraşul Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin” în vederea finanţării acestuia în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Pilonul IV – Coeziune socială şi teritorială, componenta 10 – Fondul local , I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), PNRR/2022/C10.

159/19.10.2022  – Hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului „Reabilitare energetică Grădiniţa cu program prelungit Sf.Stelian Moldova Nouă” şi a cheltuielilor legate de proiect. 160/19.10.2022 – Hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI EXTINDEREA GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT ‹‹LICURICII›› MOLDOVA NOUĂ ŞI AMENAJAREA SPAŢIILOR PUBLICE ADIACENTE.

160/19.10.2022 – Hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI EXTINDEREA GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT ‹‹LICURICII›› MOLDOVA NOUĂ ŞI AMENAJAREA SPAŢIILOR PUBLICE ADIACENTE.

161/31.10.2022 – Hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al anul 2021 ca măsură de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare aferente bugetului local al oraşului Moldova Nouă pe anul 2022.

162/31.10.2022 –Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2022.

163/31.10.2022 – Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă pe anul 2022.

164/31.10.2022 –Hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului Poliției Locale Moldova Nouă.

165/31.10.2022 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind funcționarea și exploatarea sistemului de supraveghere video pe raza orașului Moldova Nouă.

166/31.10.2022 – Hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a orașului Moldova Nouă 2021-2030.

167/31.10.2022 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public pe strada 1 Decembrie 1918 și iluminat arhitectural Casa de Cultură, localitatea Moldova Nouă”.

168/31.10.2022 – Hotărâre privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora, acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar aflate pe teritoriul UAT Moldova Nouă, pentru anul școlar 2022-2023.

169/31.10.2022 – Hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Îmbunătăţirea eficienţei energetice şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru clădiri publice şi iluminat public în cadrul UAT Moldova Nouă prin investiţii în producţia de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu”.

170/31.10.2022 – Hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă în vederea depunerii cererii de finanţare pentru obiectivul de investiţii „Îmbunătăţirea eficienţei energetice şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru clădiri publice şi iluminat public în cadrul UAT Moldova Nouă prin investiţii în producţia de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu” în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020.

171/31.10.2022 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reparaţii parcări în zona blocului nr. 41, localitatea Moldova Nouă”. 172/31.10.2022 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Marcaje rutiere în oraşul Moldova Nouă”.

172/31.10.2022 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Marcaje rutiere în oraşul Moldova Nouă”.

173/07.11.2022  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Moldova Nouă pe anul 2022.

174/07.11.2022 – Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului  de Salubrizare Moldova Nouă pe anul 2022.

175/07.11.2022 – Hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al oraşului Moldova Nouă a sumei de 15.000 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator cu Liceul Tehnologic „Clisura Dunării” al evenimentului „Balul Bobocilor” 2022.176/07.11.2022 – Hotărâre privind participarea UAT Moldova Nouă la „Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional 2020-2024” în vederea achiziţionării unui autoturism.

176/07.11.2022Hotărâre privind participarea UAT Moldova Nouă la „Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional 2020-2024” în vederea achiziţionării unui autoturism.

177/11.11.2022 – Hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2021 ca măsură de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare aferente bugetului local al oraşului Moldova Nouă pe anul 2022.

178/11.11.2022 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Moldova Nouă pe anul 2022.

179/11.11.2022 – Hotărâre privind aprobarea depunerii şi implementării proiectului pentru investiţia „DEZVOLTAREA UNUI MANAGEMENT AL DEŞEURILOR EFICIENT PRIN REALIZAREA DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE ÎN ORAŞUL MOLDOVA NOUĂ, JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN” prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, PNRR/2022/C3/S/I.1.B. 180/11.11.2022 – Hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă în vederea depunerii cererii de finanţare pentru obiectivul de investiţii „Înfiinţare centru de colectare prin aport voluntar în oraşul Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin” în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C3 – Managementul deşeurilor, Investiţia I1 – Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune, Subinvestiţia I1.A. – Înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar.

180/11.11.2022 – Hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă în vederea depunerii cererii de finanţare pentru obiectivul de investiţii „Înfiinţare centru de colectare prin aport voluntar în oraşul Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin” în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C3 – Managementul deşeurilor, Investiţia I1 – Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune, Subinvestiţia I1.A. – Înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar.

181/29.11.2022 – Hotărâre privind alocarea unor sume de bani din bugetul local al oraşului Moldova Nouă pe anul 2022.

182/29.11.2022 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Moldova Nouă pe anul 2022.

183/29.11.2022 – Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Orăşenesc Moldova Nouă pe anul 2022.

184/29.11.2022 – Hotărâre privind transformarea unor funcţii publice de execuţie şi a unor funcţii contractuale de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Moldova Nouă.

185/29.11.2022 – Hotărâre privind aprobarea achiziţionării unei nacele tractabile în vederea dotării Serviciului de Iluminat Public al oraşului Moldova Nouă.

186/29.11.2022 – Hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al oraşului Moldova Nouă.

187/29.11.2022 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Moldova Nouă nr. 115/28.07.2022 privind aprobarea vânzării cu drept de preempţiune a imobilului  – casă şi teren în suprafaţă de 104 mp, nr. cad. 33486, înscris în C.F. 33486 a oraşului Moldova Nouă, proprietatea privată a oraşului Moldova Nouă, jud. Caraş-Severin.

188/29.11.2022 – Hotărâre privind actualizarea indicatorilor economici în vederea implementării obiectivului de investiţii „Reabilitare termică bloc nr. 4, Str. George Enescu, Moldova Nouă”.

189/29.11.2022 – Hotărâre privind actualizarea indicatorilor economici în vederea implementării obiectivului de investiţii „Reabilitare termică bloc nr. 45, Str. C-tin Daicoviciu, Moldova Nouă”.

190/29.11.2022 – Hotărâre privind actualizarea indicatorilor economici în vederea implementării obiectivului de investiţii „Reabilitare termică bloc nr. 49, Str. Ioan Slavici, Moldova Nouă”.

191/29.11.2022 – Hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Extindere reţea de colectare a apelor uzate în cartierul Măceşti, UAT Moldova Nouă”.

192/29.11.2022 – Hotărâre privind aprobarea depunerii şi implementării proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru clădiri publice în cadrul UAT Moldova Nouă prin investiţii în producţia de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu”.

193/29.11.2022 – Hotărâre privind aprobarea dezlipirii unor terenuri aparţinând domeniului public al oraşului Moldova Nouă.

194/29.11.2022 – Hotărâre privind aprobarea achiziţionăriiserviciilor de consultanţă în vederea depunerii unei cereri definanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Investiţia specifică I2.4. Echipamente şi materiale destinate reducerii riscului de infecţii nosocomiale.

195/06.12.2022 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Moldova Nouă pe anul 2022.

196/06.12.2022 – Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Salubrizare Moldova Nouă pe anul 2022.

197/06.12.2022 – Hotărâre privind aprobarea depunerii şi implementării proiectului pentru investiţia „Extindere reţea de colectare ape uzate în cartierul Măceşti, UAT Moldova Nouă”, prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, PNRR/2022/C1/I1.

198/06.12.2022 – Hotărâre privind aprobarea depunerii şi implementării proiectului pentru investiţia „Înfiinţare reţea alimentare cu apă în localitatea Moldoviţa, judeţul Caraş-Severin” prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, PNRR/2022/C1/2.

199/06.12.2022 – Hotărâre privind aprobarea depunerii şi implementării proiectului pentru investiţia „Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de pompare în localitatea Moldoviţa, oraş Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin” prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, PNRR/2022/C1/2.

200/06.12.2022 – Hotărâre privind aprobarea analizei situaţiei la nivel local cu privire la stabilirea zonelor unde se prestează serviciul public de canalizare, serviciul public inteligent, respectiv zonele în care vor fi autorizate sistemele individuale adecvate.

201/08.12.2022 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Moldova Nouă pe anul 2022.

202/08.12.2022 – Hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2021 ca măsură de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare aferente bugetului local al oraşului Moldova Nouă pe anul 2022.

203/08.12.2022 – Hotărâre privind aprobarea participării oraşului Moldova Nouă la implementarea proiectului la Investiţia 1.4 „Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel naţional” finanţat prin PNRR, Componenta 11  – Turism şi cultură.

204/08.12.2022 – Hotărâre privind aprobarea contibuţiei UAT oraş Moldova Nouă din procentul de 2% în vederea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate impuse pentru aprobarea cererii de finanţare a proiectului „Măsuri de digitalizare necesare pentru eficientizarea şi sustenabilitatea investiţiilor realizate de S.C. AquaCaraş S.A.”

205/12.12.2022 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Moldova Nouă nr. 176/07.11.2022 privind participarea UAT Moldova Nouă la „Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional 2020-2024” în vedera achiziţionării unui autoturism. 206/12.12.2022 – Hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „Consolidarea capacităţii instituţionale pentru reducerea riscului de infecţii nosocomiale la Spitalul Orăşenesc Moldova Nouă prin dotarea cu echipamente de ultimă generaţie” în vederea finanţării acestuia în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Pilonul V: Sănătate şi rezilienţă instituţională, Componenta: C12 – Sănătate, Investiţia: 2. Dezvoltarea infrastructurii spitaliceşti publice, Investiţia specifică: I2.4 Echipamente şi material destinate reducerii riscului de infecţii nosocomiale.

206/12.12.2022 – Hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „Consolidarea capacităţii instituţionale pentru reducerea riscului de infecţii nosocomiale la Spitalul Orăşenesc Moldova Nouă prin dotarea cu echipamente de ultimă generaţie” în vederea finanţării acestuia în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Pilonul V: Sănătate şi rezilienţă instituţională, Componenta: C12 – Sănătate, Investiţia: 2. Dezvoltarea infrastructurii spitaliceşti publice, Investiţia specifică: I2.4 Echipamente şi material destinate reducerii riscului de infecţii nosocomiale.

207/21.12.2022 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Moldova Nouă pe anul 2022.

208/21.12.2022 – Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Orăşenesc Moldova Nouă pe anul 2022.

209/21.12.2022 – Hotărâre privind aprobarea acordului de cofinanţare încheiat între UAT Moldova şi Fundaţia Marconi pentru Comunicare, Relaţii Publice şi Educaţie în vederea realizării proiectului „VIOARA LUI ENESCU”.

210/23.12.2022 – Hotărâre privind stabilirea şi indexarea impozitelor şi taxelor locale într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale precum şi limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, pentru anul fiscal 2023 în oraşul Moldova Nouă.

211/23.12.2022 – Hotărâre privind acordarea de scutire de la plata impozitului pe clădirea folosită ca domiciliu, terenurile aferente clădirii de domiciliu, alte terenuri aflate  în proprietate sau coproprietate şi pentru un singur mijloc de transport la alegerea contribuabilului Busioc Costel, cu domiciliul în localitatea Măceşti, nr. 157, jud. Caraş-Severin.

212/28.12.2022 – Hotărâre privind aprobarea înfiinţării unui cabinet medical stomatologic în unitatea de învăţământ – Liceul Tehnologic „Clisura Dunării” de pe raza oraşului Moldova Nouă. 213/28.12.2022 – Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui imobil teren în suprafaţă de 30.000 mp, proprietatea publică a oraşului Moldova Nouă, jud. Caraş-Severin, în vederea realizării unei cariere de piatră.

213/28.12.2022 – Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui imobil teren în suprafaţă de 30.000 mp, proprietatea publică a oraşului Moldova Nouă, jud. Caraş-Severin, în vederea realizării unei cariere de piatră.