Arhivă 2023

1/09.01.2023 – Hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Petco Radoslav, prin demisie şi vacantarea locului deţinut de acesta.

2/09.01.2023 – Hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe teritoriul oraşului Moldova Nouă pentru anul şcolar 2023-2024.

3/16.01.2023 – Hotărâre privind aprobarea valorii investițiilor aferente Consiliului Local al orașului Moldova Nouă la cofinanțarea „Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin, în perioada 2014-2022”.

4/31.01.2023 – Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Moldova Nouă și aprobarea contului de  execuție al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 31.03.2022.

5/31.01.2023 – Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Moldova Nouă și aprobarea contului de  execuție al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.06.2022.

6/31.01.2023 – Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Moldova Nouă și aprobarea contului de  execuție al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.09.2022.

7/31.01.2023 – Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2022 ca măsură de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare aferente bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2023.

8/31.01.2023 – Hotărâre privind aprobarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2023 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023.

9/31.01.2023 – Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului  Orăşenesc  Moldova  Nouă.

10/31.01.2023 – Hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni pentru repartizarea orelor de muncă, prevazut de Legea nr.416/2001  privind  venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2023.

11/31.31.01.2023 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 97/30.09.2010 pentru aprobarea tarifului de închiriere a nacelei tractate cu braț articulat din cadrul Primăriei orașului Moldova Nouă, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Moldova Nouă nr. 118/28.09.2021.

12/31.01.2023 – Hotărâre privind  abrogarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Moldova Nouă nr. 210/24.10.2017 privind aprobarea achitării din bugetul local al orașului Moldova Nouă a tarifelor de salubrizare practicate de operator pentru activitatea de precolectare, colectare transport, depozitare a deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special si sortarea deseurilor municipale, generate de Spitalul Orășenesc Moldova Nouă, Liceul Tehnologic „Clisura Dunării” Moldova Nouă și Grădinița cu Program Prelungit „Sf. Stelian” Moldova Nouă, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Moldova Nouă nr.195/29.08.2018.

13/31.01.2023 – Hotărâre privind  aprobarea măsurilor organizatorice ale S.V.S.U. Moldova Nouă şi acordarea unor drepturi şi indemnizaţii pentru voluntarii din cadrul S.V.S.U. Moldova Nouă.

14/31.01.2023 – Hotărâre privind  desemnarea celui de-al treilea reprezentant al Consiliului Local al oraşului Moldova Nouă şi a supleantului acestuia în Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Moldova Nouă.

15/31.01.2023 – Hotărâre privind  aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții,  a indicatorilor tehnico-economici inițiali și actualizați și a devizului general inițial și actualizat pentru obiectivul de investiție: „REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAȘUL MOLDOVA NOUĂ – OBIECT NR. 1 ,,REABILITARE CAROSABIL ȘI TROTUARE LA STRĂZI BETONATE LOT 1”.

16/31.01.2023 – Hotărâre privind  aprobarea finanțării de la bugetul local al UAT Moldova Nouă a sumei de 303.450,00 lei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru obiectivul de investiție: „REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAȘUL MOLDOVA NOUĂ – OBIECT NR. 1 ,,REABILITARE CAROSABIL ȘI TROTUARE LA STRĂZI BETONATE LOT 1”.

17/31.01.2023 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de învestiții: „Construire boxe pentru depozitare lemne – tronson 2, la blocurile din zona Stadion Moise Străinescu, Loc. Moldova Nouă, Jud. Caraș-Severin”.

18/31.01.2023 – Hotărâre privind achiziţionarea serviciilor de proiectare pentru investiția: ,,Construire refugiu pentru adăpostire pe timp de iarnă a bacului Baziaș 4 și a pontonului Baziaș 3”.

19/31.01.2023 – Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Moldova Nouă în Comisia de evaluare a ofertelor depuse pentru închiriere, prin procedura licitației, a bunurilor proprietatea UAT Moldova Nouă.

20/31.01.2023 – Hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru semestrul II al anului 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități pentru trimestrul I în anul 2023.

21/31.01.2023 – Hotărâre privind aprobarea situației de lucrări și decontarea acesteia din Fondul de Înlocuire, Întreținere și Dezvoltare (IID) pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare rețea alimentare cu apă – Str. 1 Decembrie 1918, Loc. Moldova Nouă, Jud. Caraş-Severin”.

22/13.02.2023 – Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2022 ca măsură de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare aferente bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2023.

23/13.02.2023 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2023.

24/13.02.2023 – Hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului „Reabilitare energetică Grădiniţa cu program prelungit Sf. Stelian Moldova Nouă” şi a cheltuielilor legate de proiect.

25/13.02.2023 – Hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe teritoriul orașului Moldova Nouă pentru anul școlar 2023-2024.

26/21.02.2023 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2023.

27/21.02.2023 – Hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al orașului Moldova Nouă a sumei de 11.000 lei în vederea organizării „Fășancului” la Moldova Nouă și Moldova Veche.

28/27.02.2023 – Hotărâre privind aprobarea proiectului „Investiţii în viitor – Eforturi comune pentru îmbunătăţirea sănătăţii copiilor şi adulţilor din regiunea de graniţă” (Programul Interreg – IPA România-Serbia 2021-2027, Prioritatea 2, Obiectiv specific 2.2).

29/27.02.2023 – Hotărâre privind aprobarea proiectului „Provocări comune, soluţii comune” (Programul Interreg – IPA România-Serbia 2021-2027, Prioritatea 1, Obiectiv specific 1.1).

30/27.02.2023 – Hotărâre privind aprobarea proiectului „CENTRU SUPORT PENTRU PERSOANE AFLATE ÎN RISC SOCIAL” (Programul Interreg – IPA România-Serbia 2021-2027, Prioritatea 2, Obiectiv specific 2.1).

31/27.02.2023 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie: „CENTRU SUPORT PENTRU PERSOANE AFLATE ÎN RISC SOCIAL”.

32/27.02.2023 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie: „Înfiinţare şi dotare cabinet medical stomatologic în cadrul Liceului Tehnologic ‹‹Clisura Dunării››”.

33/27.02.2023 – Hotărâre privind aprobarea proiectului „Punţile prieteniei” (Programul Interreg – IPA România-Serbia 2021-2027, Prioritatea 2, Obiectiv specific 2.1) şi asigurarea sumelor reprezentând cofinanţarea de 2% şi a sumelor necesare pentru implementarea proiectului de către Liceul Tehnologic „Clisura Dunării” Moldova Nouă.

34/27.02.2023 – Hotărâre privind aprobarea proiectului „Punţile prieteniei” (Programul Interreg – IPA România-Serbia 2021-2027, Prioritatea 2) şi asigurarea sumelor reprezentând cofinanţarea de 2% şi a sumelor necesare pentru implementarea proiectului de către Grădiniţa cu Program Prelungit „Sf. Stelian” Moldova Nouă.

35/28.02.2023 – Hotărâre privind modificarea Organigramei,  a Statului de personal şi a Statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Moldova Nouă.

36/28.02.2023 – Hotărâre privind  modificarea Statului de funcții și Organigramei Spitalului Orășenesc Moldova Nouă.

37/28.02.2023 – Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă pe anul 2023.

38/28.02.2023 – Hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini si a aplicarii procedurii de achizitie directa in vederea incheierii unor Contracte de prestari servicii pentru efectuarea activitatilor serviciului de dezinsectie, deratizare si dezinfectie pentru imobilele si spatiile publice din orasul Moldova Noua.

39/28.02.2023 – Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de extindere reţea electrică pentru zona Pîrva Reca, către E-Distribuţie S.A.

40/28.02.2023 – Hotărâre privind acordarea de scutire de la plata impozitului pe clădiri pentru Casa de Ajutor Reciproc IM Moldova Nouă.

41/28.02.2023 – Hotărâre privind acordarea de scutire de la plata impozitului pe clădirea folosită ca domiciliu, terenurile aferente clădirii de domiciliu, alte terenuri aflate în proprietate sau coproprietate şi pentru un singur mijloc de transport la alegerea contribuabilului Costescu Ion, cu domiciliul în localitatea Moldova Nouă. Str. Nicolae Bălcescu, nr. 67, Jud. Caraş-Severin.

42/28.02.2023 – Hotărâre privind aprobarea rezilierii  Contractului de Administrare Nr.2124/28.06.2018, încheiat între Direcția Silvică Caraș-Severin, Ocolul Silvic Moldova Nouă, pe de o parte, și U.A.T. Moldova Nouă, pe de altă parte.

43/28.02.2023 – Hotărâre privind achiziţionarea serviciilor de elaborare a Registrului Local al Spaţiilor Verzi pentru suprafaţa de 150.000 mp din intravilanul oraşului Moldova Nouă, în sistem GIS.

44/28.02.2023 – Hotărâre privind aprobarea  propunerii listei de prioritatăți, respectiv de repartizare a unor locuințe în regim de închiriere pentru tineri construite prin ANL în orașul Moldova Nouă, care sunt sau vor deveni disponibile în cursul anului 2023.

45/28.02.2023 – Hotărâre privind aprobarea dezlipirii unor terenuri  aparţinând domeniului privat al oraşului Moldova Nouă.

46/28.02.2023 – Hotărâre privind aprobarea aderării UAT Oraşul Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Local al oraşului Moldova Nouă, la Parteneriatul LEADER cu denumirea Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Clisura Dunării, în vederea depunerii sprijinului pregătitor şi implementării Strategiei de Dezvoltare Locală prin accesarea Planului Naţional Strategic PAC 2023-2027.

47/28.02.2023 – Hotărâre privind aprobarea închirierii unui teren în suprafaţă de 6,6 mp pentru extindere, fără licitaţie publică, către PATISPAN PROD SRL.

48/28.02.2023 – Hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 15 mp, situat în oraşul Moldova Nouă, localitatea Moldova Veche, nr. 447, din curtea Căminului Cultural Moldova Veche, jud. Caraş-Severin, către Uniunea Sârbilor din România.

49/09.03.2023 –  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2023.

50/09.03.2023 –  Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2022 ca măsură de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare aferente bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2023.

51/09.03.2023 –  Hotărâre privind aprobarea Acordului de delegare între UAT Moldova Nouă şi UAT Municipiul Reşiţa privind includerea Liceului Teologic Baptist Reşiţa – nivel de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial, locaţia Moldova Nouă în Analiza de nevoi şi în cererea de finanţare formulată de Municipiul Reşiţa în cadrul finanţării prin PNRR, Componenta C15 – Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a unităţilor conexe.

52/27.03.2023 –  Hotărâre privind participarea Orașului Moldova Nouă în cadrul proiectului “LA PAS CU VIITORUL” în vederea finanțării acestuia prin Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15 – EDUCATIE, Apelul de proiecte PNRR/2022/C15/MEDU/I9./I11./I13./I14./”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe” și a aprobarea cheltuielilor legate de proiect.

53/31.03.2023 –  Hotărâre privind validare a dispozitiei primarului orasului Moldova Noua nr.116/15.03.2023 privind rectificarea bugetului local al orasului Moldova Noua pe anul 2023.

54/31.03.2023 – Hotărâre privind  rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2023.

55/31.03.2023 – Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2022 ca măsură de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare aferente bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2023.

56/31.03.2023 – Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă pe anul 2023.

57/31.03.2023 – Hotărâre privind aprobarea  scutirii  de  majorari  de  intarziere  datorate  bugetului  local  al  orasului  Moldova Noua (impozite si taxe locale)  de catre persoanele  fizice.

58/31.03.2023 – Hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al oraşului Moldova Nouă a sumelor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea Nedeilor în Moldova Veche, Moldova Nouă, Măceşti şi Moldoviţa în anul 2023.

59/31.03.2023 – Hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: ,,REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT ,,LICURICII” MOLDOVA NOUĂ ȘI AMENAJAREA SPAȚIILOR PUBLICE ADIACENTE”.

60/31.03.2023 – Hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Extindere teatru de vară prin înființarea și dotarea Centrului Multicultural, oraș Moldova Nouă” în cadrul proiectului „Îmbunatățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020”.

61/31.03.2023 – Hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Îmbunătățirea infrastructurii de transport rutier intermodal în zona de frontieră în localitatea Moldova Nouă” din cadrul proiectului ,,Îmbunatățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020”.

62/31.03.2023 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „Marcaje rutiere în oraşul Moldova Nouă”.

63/31.03.2023 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Reparații parcări în zona blocului nr. 13, Complex Vechi, Bloc nr. 19  (spate), Blocurile nr. 18-19 și Bloc nr. 19 (în față langă postul de transformare) în localitatea Moldova Nouă”.

64/31.03.2023 – Hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului înscris în CF 33015 Moldova Nouă aparţinând domeniului public al oraşului Moldova Nouă în două loturi.

65/31.03.2023 – Hotărâre  privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii administrativ-teritoriale –  oraşul Moldova Nouă pe anul 2023.

66/31.03.2023 – Hotărâre  privind punerea la dispozitia „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin, in perioada 2014-2020” a terenurilor necesare pentru construirea/extinderea/reabilitarea obiectivelor de investitii.

67/31.03.2023 – Hotărâre  privind aprobarea atribuirii denumirii „Parcul Minerilor”, parcului situat în zona Bisericii Ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului” din oraşul Moldova Nouă.

68/31.03.2023 – Hotărâre  pentru  completarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Moldova Nouă nr. 43/30.03.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bazelor sportive din oraşul Moldova Nouă.

69/31.03.2023 – Hotărâre  privind  achiziţionarea serviciilor de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice pentru investiția ,,Asigurarea infrastructurii pentru transport verde în Orașul Moldova Nouă- Realizarea de piste pentru biciclete la nivel local pe Traseul Str. Dunării- PTF Moldova Nouă”.

70/31.03.2023 – Hotărâre  privind achiziţionarea serviciilor de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice pentru investiția ,,Asigurarea infrastructurii pentru transport verde în Orașul Moldova Nouă- Realizarea de piste pentru biciclete la nivel local pe Traseul Str. Nicolae Titulescu- Piața de cereale și animale Moldova Nouă”.

71/31.03.2023 – Hotărâre privind achiziţionarea serviciilor de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice pentru investiția ,,Construirea de locuințe locuințe nZEB plus – pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ în localitatea Moldova Nouă, Județul Caraș-Severin.”

72/31.03.2023 – Hotărâre privind achiziţionarea serviciilor de elaborare P.U.Z. pentru terenul identificat conform CF nr. 34065.

73/31.03.2023 – Hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Infiintare spatii verzi adiacente Centrului Multicultural, orasul Moldova Noua, in cadrul proiectului: Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania din cadrul POR 2014-2020”.

74/04.04.2023  –  Hotărâre privind aprobarea dării în administrare, în regim silvic, a suprafeței de 1.463,7 ha fond forestier al orașului Moldova Nouă către Ocolul Silvic Banatul Montan R.A.

75/28.04.2023 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2023.  

76/28.04.2023 – Hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă pe anul 2023.

77/28.04.2023 – Hotărâre privind aprobarea  regulamentulului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al orașului Moldova Nouă.

78/28.04.2023 – Hotărâre privind organizarea manifestărilor dedicate ,,Zilelor orașului Moldova Nouă” – 2023.

79/28.04.2023 – Hotărâre privind aprobarea actualizării cuantumului chiriilor anuale şi indexarea acestora cu rata inflatiei pe anul 2022, pentru locuinţele situate în blocurile ANL din oraşul Moldova Nouă, aplicabile cu 01.05.2023.

80/28.04.2023 – Hotărâre privind aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor de interes local, neclasificate și neînregistrate în sistemul integrat de Cadastru și Carte funciară, pentru suprafețele din extravilan de 31345 mp și 10428 mp, înscrierea acestora în evidențele de Carte Funciară și introducerea  în Inventarul domeniului public al UAT Moldova Nouă ca drumuri de exploatare.

81/28.04.2023 – Hotărâre privind aprobarea dezlipirii unor terenuri aparţinând domeniului privat al oraşului Moldova Nouă.

82/28.04.2023 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii  „Lucrări suplimentare  la  terenul de tenis din  strada Sfânta Varvara, Localitatea Moldova Nouă, Județul Caraş-Severin”.

83/28.04.2023 – Hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru trimestrul I al anului 2023 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi pentru trimestrul II al anului 2023.

84/28.04.2023 – Hotărâre privind achiziţionarea serviciilor de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice faza PT, DDE și DTAC pentru investiția ,,Înființare sistem de alimentare cu apă, captare, tratare, distribuție și rețea canalizare ape uzate în localitatea Moldovița, UAT Moldova Nouă”.

85/28.04.2023 – Hotărâre privind achiziţionarea serviciilor de elaborare a documentaţiilor pentru obținere avize, acorduri, autorizații  pentru obiectivul de investiții ,,Extindere rețea de colectare a apelor uzate în cartierul Măcești, UAT Moldova Nouă”.

86/28.04.2023 – Hotărâre privind aprobarea formei, conţinutului, locului de amplasare a Monumentului închinat memoriei celor care au fost deportaţi în Bărăgan de pe raza localităţilor Moldova Nouă, Moldova Veche, Măceşti şi Moldoviţa şi a sumelor necesare edificării acestui monument.

87/08.05.2023 – Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2022 ca măsură de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare aferente bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2023.

88/08.05.2023 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2023.

89/09.05.2023 –  Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat al oraşului Moldova Nouă în domeniul public al oraşului Moldova Nouă a unor terenuri, în vederea înscrierii acestora în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară.

90/09.05.2023 –  Hotărâre privind aprobarea depunerii şi implementării proiectului pentru investiţia „Înfiinţare reţea alimentare cu apă în localitatea Moldoviţa, judeţul Caraş-Severin” prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, PNRR/2022/C1/2.

91/09.05.2023 –  Hotărâre privind aprobarea depunerii şi implementării proiectului pentru investiţia „Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de pompare în localitatea Moldoviţa, oraş Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin” prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, PNRR/2022/C1/2.

92/09.05.2023 –  Hotărâre privind aprobarea analizei situaţiei la nivel local cu privire la stabilirea zonelor unde se prestează serviciul public de canalizare, serviciul public inteligent, respectiv zonele în care vor fi sistemele individuale adecvate.

93/18.05.2023 –  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2023.

94/18.05.2023 –  Hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al oraşului Moldova Nouă a unor sume de bani în vederea susținerii acțiunilor din cadrul procotocolului de colaborare încheiat între Primăria orașului Moldova Nouă și Primăriile Golubăț și Veliko Gradiște din Serbia