Arhivă 2023

1/09.01.2023 – Hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Petco Radoslav, prin demisie şi vacantarea locului deţinut de acesta.

2/09.01.2023 – Hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe teritoriul oraşului Moldova Nouă pentru anul şcolar 2023-2024.

3/16.01.2023 – Hotărâre privind aprobarea valorii investițiilor aferente Consiliului Local al orașului Moldova Nouă la cofinanțarea „Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin, în perioada 2014-2022”.

4/31.01.2023 – Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Moldova Nouă și aprobarea contului de  execuție al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 31.03.2022.

5/31.01.2023 – Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Moldova Nouă și aprobarea contului de  execuție al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.06.2022.

6/31.01.2023 – Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Moldova Nouă și aprobarea contului de  execuție al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.09.2022.

7/31.01.2023 – Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2022 ca măsură de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare aferente bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2023.

8/31.01.2023 – Hotărâre privind aprobarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2023 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023.

9/31.01.2023 – Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului  Orăşenesc  Moldova  Nouă.

10/31.01.2023 – Hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni pentru repartizarea orelor de muncă, prevazut de Legea nr.416/2001  privind  venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2023.

11/31.31.01.2023 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 97/30.09.2010 pentru aprobarea tarifului de închiriere a nacelei tractate cu braț articulat din cadrul Primăriei orașului Moldova Nouă, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Moldova Nouă nr. 118/28.09.2021.

12/31.01.2023 – Hotărâre privind  abrogarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Moldova Nouă nr. 210/24.10.2017 privind aprobarea achitării din bugetul local al orașului Moldova Nouă a tarifelor de salubrizare practicate de operator pentru activitatea de precolectare, colectare transport, depozitare a deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special si sortarea deseurilor municipale, generate de Spitalul Orășenesc Moldova Nouă, Liceul Tehnologic „Clisura Dunării” Moldova Nouă și Grădinița cu Program Prelungit „Sf. Stelian” Moldova Nouă, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Moldova Nouă nr.195/29.08.2018.

13/31.01.2023 – Hotărâre privind  aprobarea măsurilor organizatorice ale S.V.S.U. Moldova Nouă şi acordarea unor drepturi şi indemnizaţii pentru voluntarii din cadrul S.V.S.U. Moldova Nouă.

14/31.01.2023 – Hotărâre privind  desemnarea celui de-al treilea reprezentant al Consiliului Local al oraşului Moldova Nouă şi a supleantului acestuia în Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Moldova Nouă.

15/31.01.2023 – Hotărâre privind  aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții,  a indicatorilor tehnico-economici inițiali și actualizați și a devizului general inițial și actualizat pentru obiectivul de investiție: „REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAȘUL MOLDOVA NOUĂ – OBIECT NR. 1 ,,REABILITARE CAROSABIL ȘI TROTUARE LA STRĂZI BETONATE LOT 1”.

16/31.01.2023 – Hotărâre privind  aprobarea finanțării de la bugetul local al UAT Moldova Nouă a sumei de 303.450,00 lei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru obiectivul de investiție: „REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAȘUL MOLDOVA NOUĂ – OBIECT NR. 1 ,,REABILITARE CAROSABIL ȘI TROTUARE LA STRĂZI BETONATE LOT 1”.

17/31.01.2023 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de învestiții: „Construire boxe pentru depozitare lemne – tronson 2, la blocurile din zona Stadion Moise Străinescu, Loc. Moldova Nouă, Jud. Caraș-Severin”.

18/31.01.2023 – Hotărâre privind achiziţionarea serviciilor de proiectare pentru investiția: ,,Construire refugiu pentru adăpostire pe timp de iarnă a bacului Baziaș 4 și a pontonului Baziaș 3”.

19/31.01.2023 – Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Moldova Nouă în Comisia de evaluare a ofertelor depuse pentru închiriere, prin procedura licitației, a bunurilor proprietatea UAT Moldova Nouă.

20/31.01.2023 – Hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru semestrul II al anului 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități pentru trimestrul I în anul 2023.

21/31.01.2023 – Hotărâre privind aprobarea situației de lucrări și decontarea acesteia din Fondul de Înlocuire, Întreținere și Dezvoltare (IID) pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare rețea alimentare cu apă – Str. 1 Decembrie 1918, Loc. Moldova Nouă, Jud. Caraş-Severin”.

22/13.02.2023 – Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2022 ca măsură de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare aferente bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2023.

23/13.02.2023 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2023.

24/13.02.2023 – Hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului „Reabilitare energetică Grădiniţa cu program prelungit Sf. Stelian Moldova Nouă” şi a cheltuielilor legate de proiect.

25/13.02.2023 – Hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe teritoriul orașului Moldova Nouă pentru anul școlar 2023-2024.

26/21.02.2023 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2023.

27/21.02.2023 – Hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al orașului Moldova Nouă a sumei de 11.000 lei în vederea organizării „Fășancului” la Moldova Nouă și Moldova Veche.

28/27.02.2023 – Hotărâre privind aprobarea proiectului „Investiţii în viitor – Eforturi comune pentru îmbunătăţirea sănătăţii copiilor şi adulţilor din regiunea de graniţă” (Programul Interreg – IPA România-Serbia 2021-2027, Prioritatea 2, Obiectiv specific 2.2).

29/27.02.2023 – Hotărâre privind aprobarea proiectului „Provocări comune, soluţii comune” (Programul Interreg – IPA România-Serbia 2021-2027, Prioritatea 1, Obiectiv specific 1.1).

30/27.02.2023 – Hotărâre privind aprobarea proiectului „CENTRU SUPORT PENTRU PERSOANE AFLATE ÎN RISC SOCIAL” (Programul Interreg – IPA România-Serbia 2021-2027, Prioritatea 2, Obiectiv specific 2.1).

31/27.02.2023 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie: „CENTRU SUPORT PENTRU PERSOANE AFLATE ÎN RISC SOCIAL”.

32/27.02.2023 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie: „Înfiinţare şi dotare cabinet medical stomatologic în cadrul Liceului Tehnologic ‹‹Clisura Dunării››”.

33/27.02.2023 – Hotărâre privind aprobarea proiectului „Punţile prieteniei” (Programul Interreg – IPA România-Serbia 2021-2027, Prioritatea 2, Obiectiv specific 2.1) şi asigurarea sumelor reprezentând cofinanţarea de 2% şi a sumelor necesare pentru implementarea proiectului de către Liceul Tehnologic „Clisura Dunării” Moldova Nouă.

34/27.02.2023 – Hotărâre privind aprobarea proiectului „Punţile prieteniei” (Programul Interreg – IPA România-Serbia 2021-2027, Prioritatea 2) şi asigurarea sumelor reprezentând cofinanţarea de 2% şi a sumelor necesare pentru implementarea proiectului de către Grădiniţa cu Program Prelungit „Sf. Stelian” Moldova Nouă.

35/28.02.2023 – Hotărâre privind modificarea Organigramei,  a Statului de personal şi a Statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Moldova Nouă.

36/28.02.2023 – Hotărâre privind  modificarea Statului de funcții și Organigramei Spitalului Orășenesc Moldova Nouă.

37/28.02.2023 – Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă pe anul 2023.

38/28.02.2023 – Hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini si a aplicarii procedurii de achizitie directa in vederea incheierii unor Contracte de prestari servicii pentru efectuarea activitatilor serviciului de dezinsectie, deratizare si dezinfectie pentru imobilele si spatiile publice din orasul Moldova Noua.

39/28.02.2023 – Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de extindere reţea electrică pentru zona Pîrva Reca, către E-Distribuţie S.A.

40/28.02.2023 – Hotărâre privind acordarea de scutire de la plata impozitului pe clădiri pentru Casa de Ajutor Reciproc IM Moldova Nouă.

41/28.02.2023 – Hotărâre privind acordarea de scutire de la plata impozitului pe clădirea folosită ca domiciliu, terenurile aferente clădirii de domiciliu, alte terenuri aflate în proprietate sau coproprietate şi pentru un singur mijloc de transport la alegerea contribuabilului Costescu Ion, cu domiciliul în localitatea Moldova Nouă. Str. Nicolae Bălcescu, nr. 67, Jud. Caraş-Severin.

42/28.02.2023 – Hotărâre privind aprobarea rezilierii  Contractului de Administrare Nr.2124/28.06.2018, încheiat între Direcția Silvică Caraș-Severin, Ocolul Silvic Moldova Nouă, pe de o parte, și U.A.T. Moldova Nouă, pe de altă parte.

43/28.02.2023 – Hotărâre privind achiziţionarea serviciilor de elaborare a Registrului Local al Spaţiilor Verzi pentru suprafaţa de 150.000 mp din intravilanul oraşului Moldova Nouă, în sistem GIS.

44/28.02.2023 – Hotărâre privind aprobarea  propunerii listei de prioritatăți, respectiv de repartizare a unor locuințe în regim de închiriere pentru tineri construite prin ANL în orașul Moldova Nouă, care sunt sau vor deveni disponibile în cursul anului 2023.

45/28.02.2023 – Hotărâre privind aprobarea dezlipirii unor terenuri  aparţinând domeniului privat al oraşului Moldova Nouă.

46/28.02.2023 – Hotărâre privind aprobarea aderării UAT Oraşul Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Local al oraşului Moldova Nouă, la Parteneriatul LEADER cu denumirea Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Clisura Dunării, în vederea depunerii sprijinului pregătitor şi implementării Strategiei de Dezvoltare Locală prin accesarea Planului Naţional Strategic PAC 2023-2027.

47/28.02.2023 – Hotărâre privind aprobarea închirierii unui teren în suprafaţă de 6,6 mp pentru extindere, fără licitaţie publică, către PATISPAN PROD SRL.

48/28.02.2023 – Hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 15 mp, situat în oraşul Moldova Nouă, localitatea Moldova Veche, nr. 447, din curtea Căminului Cultural Moldova Veche, jud. Caraş-Severin, către Uniunea Sârbilor din România.

49/09.03.2023 –  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2023.

50/09.03.2023 –  Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2022 ca măsură de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare aferente bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2023.

51/09.03.2023 –  Hotărâre privind aprobarea Acordului de delegare între UAT Moldova Nouă şi UAT Municipiul Reşiţa privind includerea Liceului Teologic Baptist Reşiţa – nivel de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial, locaţia Moldova Nouă în Analiza de nevoi şi în cererea de finanţare formulată de Municipiul Reşiţa în cadrul finanţării prin PNRR, Componenta C15 – Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a unităţilor conexe.

52/27.03.2023 –  Hotărâre privind participarea Orașului Moldova Nouă în cadrul proiectului “LA PAS CU VIITORUL” în vederea finanțării acestuia prin Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15 – EDUCATIE, Apelul de proiecte PNRR/2022/C15/MEDU/I9./I11./I13./I14./”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe” și a aprobarea cheltuielilor legate de proiect.

53/31.03.2023 –  Hotărâre privind validare a dispozitiei primarului orasului Moldova Noua nr.116/15.03.2023 privind rectificarea bugetului local al orasului Moldova Noua pe anul 2023.

54/31.03.2023 – Hotărâre privind  rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2023.

55/31.03.2023 – Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2022 ca măsură de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare aferente bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2023.

56/31.03.2023 – Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă pe anul 2023.

57/31.03.2023 – Hotărâre privind aprobarea  scutirii  de  majorari  de  intarziere  datorate  bugetului  local  al  orasului  Moldova Noua (impozite si taxe locale)  de catre persoanele  fizice.

58/31.03.2023 – Hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al oraşului Moldova Nouă a sumelor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea Nedeilor în Moldova Veche, Moldova Nouă, Măceşti şi Moldoviţa în anul 2023.

59/31.03.2023 – Hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: ,,REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT ,,LICURICII” MOLDOVA NOUĂ ȘI AMENAJAREA SPAȚIILOR PUBLICE ADIACENTE”.

60/31.03.2023 – Hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Extindere teatru de vară prin înființarea și dotarea Centrului Multicultural, oraș Moldova Nouă” în cadrul proiectului „Îmbunatățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020”.

61/31.03.2023 – Hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Îmbunătățirea infrastructurii de transport rutier intermodal în zona de frontieră în localitatea Moldova Nouă” din cadrul proiectului ,,Îmbunatățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020”.

62/31.03.2023 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „Marcaje rutiere în oraşul Moldova Nouă”.

63/31.03.2023 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Reparații parcări în zona blocului nr. 13, Complex Vechi, Bloc nr. 19  (spate), Blocurile nr. 18-19 și Bloc nr. 19 (în față langă postul de transformare) în localitatea Moldova Nouă”.

64/31.03.2023 – Hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului înscris în CF 33015 Moldova Nouă aparţinând domeniului public al oraşului Moldova Nouă în două loturi.

65/31.03.2023 – Hotărâre  privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii administrativ-teritoriale –  oraşul Moldova Nouă pe anul 2023.

66/31.03.2023 – Hotărâre  privind punerea la dispozitia „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin, in perioada 2014-2020” a terenurilor necesare pentru construirea/extinderea/reabilitarea obiectivelor de investitii.

67/31.03.2023 – Hotărâre  privind aprobarea atribuirii denumirii „Parcul Minerilor”, parcului situat în zona Bisericii Ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului” din oraşul Moldova Nouă.

68/31.03.2023 – Hotărâre  pentru  completarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Moldova Nouă nr. 43/30.03.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bazelor sportive din oraşul Moldova Nouă.

69/31.03.2023 – Hotărâre  privind  achiziţionarea serviciilor de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice pentru investiția ,,Asigurarea infrastructurii pentru transport verde în Orașul Moldova Nouă- Realizarea de piste pentru biciclete la nivel local pe Traseul Str. Dunării- PTF Moldova Nouă”.

70/31.03.2023 – Hotărâre  privind achiziţionarea serviciilor de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice pentru investiția ,,Asigurarea infrastructurii pentru transport verde în Orașul Moldova Nouă- Realizarea de piste pentru biciclete la nivel local pe Traseul Str. Nicolae Titulescu- Piața de cereale și animale Moldova Nouă”.

71/31.03.2023 – Hotărâre privind achiziţionarea serviciilor de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice pentru investiția ,,Construirea de locuințe locuințe nZEB plus – pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ în localitatea Moldova Nouă, Județul Caraș-Severin.”

72/31.03.2023 – Hotărâre privind achiziţionarea serviciilor de elaborare P.U.Z. pentru terenul identificat conform CF nr. 34065.

73/31.03.2023 – Hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Infiintare spatii verzi adiacente Centrului Multicultural, orasul Moldova Noua, in cadrul proiectului: Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania din cadrul POR 2014-2020”.

74/04.04.2023  –  Hotărâre privind aprobarea dării în administrare, în regim silvic, a suprafeței de 1.463,7 ha fond forestier al orașului Moldova Nouă către Ocolul Silvic Banatul Montan R.A.

75/28.04.2023 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2023.  

76/28.04.2023 – Hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă pe anul 2023.

77/28.04.2023 – Hotărâre privind aprobarea  regulamentulului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al orașului Moldova Nouă.

78/28.04.2023 – Hotărâre privind organizarea manifestărilor dedicate ,,Zilelor orașului Moldova Nouă” – 2023.

79/28.04.2023 – Hotărâre privind aprobarea actualizării cuantumului chiriilor anuale şi indexarea acestora cu rata inflatiei pe anul 2022, pentru locuinţele situate în blocurile ANL din oraşul Moldova Nouă, aplicabile cu 01.05.2023.

80/28.04.2023 – Hotărâre privind aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor de interes local, neclasificate și neînregistrate în sistemul integrat de Cadastru și Carte funciară, pentru suprafețele din extravilan de 31345 mp și 10428 mp, înscrierea acestora în evidențele de Carte Funciară și introducerea  în Inventarul domeniului public al UAT Moldova Nouă ca drumuri de exploatare.

81/28.04.2023 – Hotărâre privind aprobarea dezlipirii unor terenuri aparţinând domeniului privat al oraşului Moldova Nouă.

82/28.04.2023 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii  „Lucrări suplimentare  la  terenul de tenis din  strada Sfânta Varvara, Localitatea Moldova Nouă, Județul Caraş-Severin”.

83/28.04.2023 – Hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru trimestrul I al anului 2023 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi pentru trimestrul II al anului 2023.

84/28.04.2023 – Hotărâre privind achiziţionarea serviciilor de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice faza PT, DDE și DTAC pentru investiția ,,Înființare sistem de alimentare cu apă, captare, tratare, distribuție și rețea canalizare ape uzate în localitatea Moldovița, UAT Moldova Nouă”.

85/28.04.2023 – Hotărâre privind achiziţionarea serviciilor de elaborare a documentaţiilor pentru obținere avize, acorduri, autorizații  pentru obiectivul de investiții ,,Extindere rețea de colectare a apelor uzate în cartierul Măcești, UAT Moldova Nouă”.

86/28.04.2023 – Hotărâre privind aprobarea formei, conţinutului, locului de amplasare a Monumentului închinat memoriei celor care au fost deportaţi în Bărăgan de pe raza localităţilor Moldova Nouă, Moldova Veche, Măceşti şi Moldoviţa şi a sumelor necesare edificării acestui monument.

87/08.05.2023 – Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2022 ca măsură de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare aferente bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2023.

88/08.05.2023 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2023.

89/09.05.2023 –  Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat al oraşului Moldova Nouă în domeniul public al oraşului Moldova Nouă a unor terenuri, în vederea înscrierii acestora în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară.

90/09.05.2023 –  Hotărâre privind aprobarea depunerii şi implementării proiectului pentru investiţia „Înfiinţare reţea alimentare cu apă în localitatea Moldoviţa, judeţul Caraş-Severin” prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, PNRR/2022/C1/2.

91/09.05.2023 –  Hotărâre privind aprobarea depunerii şi implementării proiectului pentru investiţia „Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de pompare în localitatea Moldoviţa, oraş Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin” prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, PNRR/2022/C1/2.

92/09.05.2023 –  Hotărâre privind aprobarea analizei situaţiei la nivel local cu privire la stabilirea zonelor unde se prestează serviciul public de canalizare, serviciul public inteligent, respectiv zonele în care vor fi sistemele individuale adecvate.

93/18.05.2023 –  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2023.

94/18.05.2023 –  Hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al oraşului Moldova Nouă a unor sume de bani în vederea susținerii acțiunilor din cadrul procotocolului de colaborare încheiat între Primăria orașului Moldova Nouă și Primăriile Golubăț și Veliko Gradiște din Serbia

95/22.05.2023 – Hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 2.000.000 lei , în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului.

96/31.05.2023 Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2022 ca măsură de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare aferente bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2023.

97/31.05.2023 – Hotărâre privind  rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2023.

98/31.05.2023 – Hotărâre privind  aprobarea alocării sumei de 10.000 lei din bugetul local al orașului Moldova Nouă  pe anul 2023 pentru premierea unor elevi din cadrul Liceului Tehnologic „Clisura Dunării” Moldova Nouă”, cu ocazia finalizării anului școlar 2022-2023.

99/31.05.2023 – Hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al oraşului Moldova Nouă a unor sume de bani în vederea susținerii acțiunilor dedicate zilei de 1 iunie – Ziua Internațională a copilului, 29 iunie – Ziua Internațională a Dunării și Protocolului de colaborare încheiat între orașul Moldova Nouă, orașul Golubac și orașul Veliko Gradiște din Republica Serbia.

100/31.05.2023 – Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă pe anul 2023.

101/31.05.2023 – Hotărâre privind  modificarea Statului de functii si Organigramei Spitalului Orasenesc Moldova Noua.

102/31.05.2023 – Hotărâre privind scoaterea din funcțiune și casarea unor obiecte de inventar și mijloace fixe din evidențele Spitalului Orășenesc Moldova Nouă.

103/31.05.2023 – Hotărâre privind  predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării  obiectivului de investiții ,,Refacere și reabilitare zid de sprijin în strada Banatului, Moldova Nouă”.

104/31.05.2023 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare grup sanitar la atelierul școală din cadrul Liceului Tehnologic ,,Clisura Dunării” Moldova Nouă” .

105/31.05.2023 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Construire platformă betonată pentru container combustibil lichid la Bazinul de inot din Str. Orșovei, Moldova Veche și execuție instalație distribuție GPL”.

106/31.05.2023 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Lucrări de canalizare pentru colectare torenți în Str. Minerilor, Localitatea Moldova Nouă” .

107/31.05.2023 – Hotărâre privind aprobarea depunerii şi implementării proiectului pentru investiția „DEZVOLTAREA UNUI MANAGEMENT AL DEȘEURILOR EFICIENT PRIN REALIZAREA DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE IN ORAŞUL MOLDOVA NOUA, JUDEȚUL CARAS-SEVERIN’’ prin  Planului Național de Redresare și Reziliență, PNRR/ 2022/C3/S/I.1.B.  

108/31.05.2023 – Hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea oraşului Moldova Nouă precum şi constatarea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii.

109/31.05.2023 – Hotărâre privind aprobarea participării oraşului Moldova Nouă în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, complementar reformei serviciilor de îngrijire de lungă durată pentru persoanele vârstnice, derulate prin programul de finanţare în vederea creării unei reţele de centre de zi de asistenţă şi recuperare pentru persoanele vârstnice, cu servicii de îngrijire la domiciliu asigurate prin echipe mobile proprii sau prin unităţi de îngrijire la domiciliu în parteneriat cu furnizori publici sau privaţi cu proiectul: „Centrul de zi pentru persoanele vârstnice”- Componenta C13 – Reforme sociale – Investiţia I4.

110/31.05.2023 – Hotărâre privind aprobarea participării oraşului Moldova Nouă în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C13/I1 derulate prin programul de finanţare în vederea creării unei reţele de centre de zi pentru copiii expuşi riscului de a fi separaţi de familie – „Împreună pentru viitor” Componenta C13 – Reforme sociale – Investiţia I1 .

111/31.05.2023 – Hotărâre privind  înfiinţarea „Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă” TIP V1 pentru intervenţia în situaţii de urgenţă la nivelul oraşului Moldova Nouă.

112/31.05.2023 – Hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului „Reabilitare energetică Grădiniţa cu program prelungit Sf. Stelian Moldova Nouă” şi a cheltuielilor legate de proiect.

113/09.06.2023 – Hotărâre privind aprobarea proiectului Centru de zi – „Împreună pentru viitor” în vederea finanţării acestuia în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C13 – Reforme sociale, Investiţia I1 „Crearea unei reţele de centre de zi pentru copiii expuşi riscului de a fi separaţi de familie”, apel de proiecte PNRR/2022/C13/I1.

114/13.06.2023 – Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Asigurarea infrastructurii pentru transport verde în Orașul Moldova Nouă- Realizarea de piste pentru biciclete la nivel local pe Traseul Str. Dunării- PTF Moldova Nouă”.

115/13.06.2023 – Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Asigurarea infrastructurii pentru transport verde în Orașul Moldova Nouă- Realizarea de piste pentru biciclete la nivel local pe Traseul Str. Nicolae Titulescu- Piața de cereale și animale Moldova Nouă”.

116/22.06.2023  – Hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului pentru obiectivul de investiție ,,REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT ,,LICURICII” MOLDOVA NOUĂ ȘI AMENAJAREA SPAȚIILOR PUBLICE ADIACENTE”.

117/22.06.2023 – Hotărâre privind aprobarea delegarii dreptului de depunere a aplicației de finanțare către U.A.T.Județul Caras-Severin si a Acordului de Parteneriat pentru proiectul „MICROBUZE ELECTRICE PENTRU ELEVII JUDEȚULUI CARAS-SEVERIN”, în vederea depunerii acestuia în cadrul Apelului de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi”, ce va fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educație.

118/30.06.2023 – Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2022 ca măsură de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare aferente bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2023.

119/30.06.2023 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2023.

120/30.06.2023 – Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă pe anul 2023.

121/30.06.2023 – Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local al oraşului Moldova Nouă nr. 140/30.06.2020 privind aprobarea Regulamentului Cadru privind funcţionarea Pieţei Agroalimentare şi a Pieţei de animale şi cereale din Oraşul Moldova Nouă.

122/30.06.2023 – Hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ de stat dlui. Holic Ionuț-Marian, domiciliat în Moldova Nouă, Str. Minerilor, Nr. 147B, jud. Caraș-Severin.

123/30.06.2023 – Hotărâre privind  aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ de stat dnei. Varga Garofița, domiciliată în Moldova Nouă, Str. Francesco Griselini, Bl.35, Sc.2, Ap.4, jud. Caraș-Severin.

124/30.06.2023 – Hotărâre privind achiziţionarea serviciilor de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice a proiectului „Centru de Zi de asistenţă şi recuperare pentru persoanele vârstnice”, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C13 – Reforme Sociale, Investiţia I4 „Crearea unei reţele de centre de zi de asistenţă şi recuperare pentru persoanele vârstnice”, apel de proiecte PNRR/2022/C13/I4.

125/30.06.2023 – Hotărâre privind  aprobarea organizarii de catre Consiliul Local al orasului Moldova Noua a unui turneu de minifotbal in localitatea Moldova Noua, intitulat „Cupa de vara” – 2023.

126/30.06.2023 – Hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Fundaţia Comunitară Banatul Montan Reşiţa, Spitalul Orăşenesc Moldova Nouă şi UAT Oraşul Moldova Nouă.

127/13.07.2023 – Hotărâre privind  aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2022 ca măsură de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare aferente bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2023.

128/13.07.2023 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2023.

129/13.07.2023 – Hotărâre privind aprobarea dezmembrarii în două loturi a unor terenuri înscrise în Cărțile Funciare, aparţinând domeniului public sau privat al oraşului Moldova Nouă.

130/13.07.2023 – Hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Înfiinţare parc fotovoltaic în vederea producerii energiei electrice din surse regenerabile de tip solar pentru autoconsum, oraşul Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin şi a serviciilor de consultanţă în vedera depunerii cererii de finanţare pentru obiectivul de mai sus”.

131/31.07.2023 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2023.

132/31.07.2023 – Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Moldova Nouă şi a Serviciilor Publice cu personalitate juridică – funcţii publice şi contractuale.

133/31.07.2023 – Hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al orașului Moldova Nouă a unor sume bani în vederea susținerii evenimentelor programate în luna august: Ceaunul de Aur de la Moldova Veche (ediția XX) și Moldova Nouă International Film Festival (ediția a VI-a).

134/31.07.2023 – Hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul „Implementarea Sistemului Informatic Integrat pentru digitalizarea activității  Spitalului Orășenesc Moldova Nouă” și a cheltuielilor legate de proiect.

135/31.07.2023 – Hotărâre privind acordarea mandatului special pentru aplicare a penalităților/amenzilor și sancțiunilor conform contractul de concesiune nr. 251/29.06.2018  zona 3 Pojejena, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ” INTERCOM DEȘEURI ” Caraș – Severin.

136/31.07.2023 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii  Consiliului Local al orașului Moldova Nouă nr. 117/28.09.2021 privind stabilirea unor suprafete de teren in vederea depozitarii temporare a deseurilor inerte provenite din activitatile de constructii si demolari de pe raza orasului Moldova Noua.  

137/31.07.2023 – Hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru trimestrul II al anului 2023 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități pentru trimestrul III  anul 2023.

138/31.07.2023 – Hotărâre privind participarea U.A.T oraș Moldova Nouă la licitaţiile publice în vederea  achiziţionării  Pachetului de Active imobile format din Atelier şi Sediul Nou, Sediul Vechi şi Cantina Moldova Nouă  aparţinând fostului COMINCO S.A

139/31.07.2023 – Hotărâre privind achiziţionarea serviciilor de elaborare a expertizelor tehnice și auditurilor energetice pentru Bloc nr. 8 – Aleea Ștefan cel Mare,  Bloc nr. 17 – Str. M. Viteazu, Bloc nr. 18 – Str. N. Titulescu și Bloc nr. 19 – Str. T. Vuia  din orașul Moldova Nouă”.

140/31.08.2023 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2023.

141/31.08.2023 – Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă pe anul 2023.

142/31.08.2023 – Hotărâre privind desemnarea reprezentantilor  Consiliului Local al orașului Moldova Nouă în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic ,,Clisura Dunării” Moldova Nouă, Grădiniței cu Program Prelungit ,,Sf. Stelian” Moldova Nouă, Școlii Postliceale ,,Henri Coandă” Moldova Nouă, pe anul școlar 2023-2024 și desemnarea reprezentantilor  Consiliului Local al orașului Moldova Nouă în Comisia de evaluare și asigurare a calității (CEAC) a Liceului Tehnologic ,,Clisura Dunării” Moldova Nouă și Grădiniței cu Program Prelungit ,,Sf. Stelian” Moldova Nouă si Scolii Postliceale Henri Coanda Moldova Nouă, pe anul școlar 2023-2024.

143/31.08.2023 – Hotărâre privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru şcoli al României şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivel local în anul şcolar 2023-2024.

144/31.08.2023 – Hotărâre privind acodarea pentru anul 2023 a unor facilități la transportul public local pentru elevii cu domiciliul în orașul Moldova Nouă.

145/31.08.2023 – Hotărâre privind aprobarea susținerii financiare a CLUBULUI SPORTIV MOLDOVA NOUĂ în anul 2023.  

146/31.08.2023 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Lucrări de amenajare platformă betonată pentru aterizare elicopter în curtea Spitalului Orășenesc Moldova Nouă”.

147/31.08.2023 – Hotărâre privind aprobarea dezlipirii unor terenuri  aparţinând domeniului publical oraşului Moldova Nouă.

148/31.08.2023 – Hotărâre privind aprobarea intrarii  în patrimoniul public al UAT Moldova Nouă a investiției aferente proiectului CS-CL-09 – ”REABILITARE ȘI EXTINDEREA CONDUCTELOR DE ADUCȚIUNE, RETELELOR DE DISTRIBUȚIE ȘI  REȚELELOR DE CANALIZARE DIN MOLDOVA NOUĂ”.

149/31.08.2023 – Hotărâre privind atribuirea gratuită a unei suprafețe de teren în vederea amplasării unei vetre de stupină.

150/31.08.2023 – Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către WINDKRAFT SIMONSFELD RO S.R.L  asupra unor suprafeţe de teren situate în Moldova Nouă.

151/11.09.2023 –  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2023.

152/11.09.2023 – Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului de Salubrizare Moldova Nouă pe anul 2023.

153/11.09.2023 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Reparații trotuar pe strada N. Titulescu între Centrul Civic și intersecția cu str. Unirii localitatea Moldova Nouă”.

154/19.09.2023 –  Hotărâre privind aprobarea achiziționării lucrărilor de  racordare la rețeaua electrică a locului de consum permanent/temporar ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SOFIA ARCAN”.

155/19.09.2023 – Hotărâre privind participarea UAT Orașul Moldova Nouă la proiectul – Dezvoltare Teritorială Integrată „Banatul Montan, ținutul minelor”- și asocierea în vederea depunerii solicitării în cadrul Apelului național de exprimare a interesului pentru dezvoltarea/actualizarea unei strategii de dezvoltare teritorială integrată lansat de Comitetul pentru Coordonarea Investițiilor Teritoriale Integrate.

156/22.09.2023 – Hotărâre privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local al orașului Moldova Nouă pe anul 2023.

157/28.09.2023 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2023.

158/28.09.2023 – Hotărâre privind transformarea unei funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Moldova Nouă.

159/28.09.2023 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Moldova Nouă nr. 132/31.07.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Moldova Nouă şi a Serviciilor Publice cu personalitate juridică – funcţii publice şi contractuale.

160/28.09.2023 – Hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 25.000 lei din bugetul local al orașului Moldova  Nouă pentru organizarea Zilelor Culturii la Moldova Nouă.

161/28.09.2023 – Hotărâre privind aprobarea Protocolului  de colaborare – dotare echipamente în cadrul proiectului ,,HUB DE SERVICII  MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963.

162/28.09.2023 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii „Reparaţii drumuri prin metoda stropiri succesive”.  

163/28.09.2023 – Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniului privat  al orașului Moldova Nouă în domeniul public  al oraşului Moldova Nouă a două terenuri, în vederea înscrierii acestora în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară.

164/28.09.2023 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Evacuare ape pluviale pe Strada Stadionului, localitatea Măcești”.

165/28.09.2023 – Hotărâre privind stabilirea  cuantumului  cheltuielilor de executare silita generate de comunicarea  somatiei  si a adresei  de  infiintare  a  popririi.

166/28.09.2023 – Hotărâre privind modificarea tarifelor la abonamentele privind transportul public local de călători în oraşul Moldova Nouă.

167/28.09.2023 – Hotărâre privind înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată „EXPLOATARE IRIGAŢII MOLDOVA NOUĂ-BOŞNEAG S.R.L.”, având ca asociat unic oraşul Moldova Nouă prin Consiliul Local al oraşului Moldova Nouă.

168/11.10.2023 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe  anul 2023.

169/13.10.2023 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2023.

170/24.10.2023 – Hotărâre privind aprobarea Actului Constitutiv al Societăți Comerciale ,,EXPLOATARE IRIGAȚII MOLDOVA NOUĂ-BOȘNEAG S.R.L”.

171/24.10.2023 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Lucrari de executie  a doua alveole statii transport public  in comun”.

172/24.10.2023 – Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „REABILITARE ŞI MODERNIZARE SPAŢII VERZI ŞI ZONE PIETONALE ÎN ORAŞUL MOLDOVA NOUĂ”

173/27.10.2023 – Hotărâre privind aprobarea bugetului proiectului – Centrul de Zi- „Împreuna pentru viitor” în cadrul  Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C 13/ I1 derulat prin programul de finanțare în vederea creării unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie.

174/27.10.2023 – Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice  şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  „Centrul de Zi – „Împreuna pentru viitor” în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C 13 – Reforme Sociale, Investiția I1 „Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie”, apel de proiecte PNRR/2022/C13/I1.

175/31.10.2023 – Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2022 ca măsură de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare aferente bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2023.

176/31.10.2023 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2023.

177/31.10.2023 – Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului de Salubrizare Moldova Nouă pe anul 2023.

178/31.10.2023 – Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă pe anul 2023.

179/31.10.2023 – Hotărâre privind modificarea statului de funcţii, ca urmare a promovării personalului contractual în grad şi treaptă profesională din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Moldova Nouă. 

180/31.10.2023 – Hotărâre privind aprobarea finanțării cheltuielilor necesare asigurării mentenanței obiectivului din cadrul proiectului tip de investiții ,,Construire bazin de înot didactic, oraș Moldova Nouă, localitate Moldova Veche, str. Orșovei, județ Caraș-Severin”.

181/31.10.2023 – Hotărâre privind aprobarea Planului de Apărare în cazul producerii unui dezastru specific: cutremur sau alunecare de teren din orașul Moldova Nouă.

182/31.10.2023 – Hotărâre privind constatarea apartenenței la domeniul privat al  Oraşului Moldova Nouă a unui imobil  aflat în proprietatea Statului Român înscris în  CF 34949 Moldova Nouă, nr. top. 13/b/2, în suprafață  de 429 mp, sediul CEC cu curte.

183/31.10.2023 – Hotărâre privind constatarea apartenenței la domeniul privat al  Oraşului Moldova Nouă a unui imobil  aflat în proprietatea Statului Român înscris în  CF nr.  3012 Moldova Veche , nr. top. 3652/1/1 , nr. cad. 1742, în suprafață  de 12393 mp, bl.1, bl.2, bl.3, bl.4 din str. N.Balcescu, Moldova Nouă  , jud. Caraș Severin.

184/31.10.2023 – Hotărâre privind aprobarea dobândirii de către orașul Moldova Nouă in domeniul privat a terenurilor ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către doamna CIRICI DUȘIȚA.

185/31.10.2023 – Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil teren în suprafață de 30000 mp, proprietatea privată a orașului Moldova Nouă, jud. Caraș-Severin, în vederea realizării unei cariere de piatră. 

186/31.10.2023 – Hotărâre privind aprobarea radierii din CF 30380, 30395, 30394, 30385, 30393, 30401, 30384, 30383, 30399, 30400, 30382, 30381, 30386, 30387, 30398, 30388, 30402, 30403, 30397, 30404, 30396, 30389, 30390 și 30405 ale UAT Moldova Nouă a contractului de închiriere autentificat prin încheierea de autentificare nr. 104/01.03.20125 de Biroul Notarial Public Stoianovici Mlagea și a dreptului  de superficie constituit în baza contractului autentificat prin încheierea de autentificare nr. 226 /21.05.2012 de Biroul Notarial Public Stoianovici Mlagea înscris în favoarea SC PROVIDEER GREEN S.R.L.

187/31.10.2023 – Hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru trimestrul III al anului 2023 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități pentru trimestrul IV  anul 2023.

188/31.10.2023 – Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Moldova Nouă nr. 170/24.10.2023 privind aprobarea Actului Constitutiv al Societății Comerciale ,,EXPLOATARE IRIGAȚII MOLDOVA NOUĂ-BOȘNEAG S.R.L” .

189/31.10.2023 – Hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de superficie, cu titlu oneros, asupra unui teren din domeniul privat al orașului Moldova Nouă în suprafața de 671 m.p., situat în orașul Moldova Nouă, zona Florimunda, către domnul Guga Ioan.

190/08.11.2023 – Hotărâre privind susţinerea din bugetul local al oraşului Moldova Nouă a diferenţei rezultate ca urmare a actualizării valorii estimate a dotărilor care fac obiectul procedurii de achiziţie Achiziţionarea de diverse articole de mobilier, echipamente IT, materiale didactice pentru laboratorul de chimie şi fizică şi Echipamente sportive în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru locuitorii oraşului Moldova Nouă din zona adiacentă Şcolii Gimnaziale Sofia Arcan”.

191/08.11.2023 – Hotărâre privind susţinerea din bugetul local al oraşului Moldova Nouă a diferenţei rezultate ca urmare a actualizării valorii estimate a dotărilor care fac obiectul procedurii de achiziţie Achiziţionarea de diverse articole de mobilier, echipamente IT, echipamente de bucătărie şi spălătorie şi Echipamente sportive în cadrul proiectului Reabilitarea, modernizarea şi extinderea Gradinitei cu Program Prelungit „Licuricii” Moldova Nouă şi amenajarea spaţiilor publice adiacente.

192/08.11.2023 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi a devizului general actualizat ca urmare a atribuirii contractului de execuţie pentru obiectivul de investiţie „REABILITARE ŞI MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAŞUL MOLDOVA NOUĂ – OBIECT NR.1 „REABILITARE CAROSABIL ŞI TROTUARE LA STRĂZI BETONATE LOT 1”.

193/08.11.2023 – Hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului ,,Reabilitare, modernizare Scoala Gimnaziala „Alexandru Moisi” Moldova Noua, Sala de sport si dependințe” și a cheltuielilor legate de proiect.

194/08.11.2023 – Hotărâre privind aprobarea dării  în folosinţă cu titlu gratuit a punctului de consum de energie electrică (contor EN 62053-21), situat în punctul vamal Moldova Nouă, județul Caraș Severin către S.C. Caraș Serv S.R.L.

195/08.11.2023 – Hotărâre privind aprobarea bugetului proiectului – Centrul de Zi- „Împreuna pentru viitor” în cadrul  Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C 13/ I1 derulat prin programul de finanțare în vederea creării unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie.

196/10.11.2023 – Hotărâre privind depunerea și implementarea proiectului ,,Dezvoltarea unei centrale fotovoltaice pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile în vederea asigurării autoconsumului în Orașul Moldova Nouă, Județul Caraș-Severin”.

197/10.11.2023 – Hotărâre privind aprobarea solicitării constituirii unui drept real de administrare cu titlu gratuit, temporar, asupra  bunurilor imobile (având categoria de folosință drum) aflate în domeniul public  Orașului Moldova Nouă în vederea realizării obiectivului de investiții „ Modernizare DJ 571 – Intersecţie DN 57 – Moldova Nouă – Cărbunari – Sasca Montană – Ciuchici (intersecţie DN 57)”.

198/16.11.2023Hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului ,,Înființarea Centrului Cultural pentru Tineret în cadrul clădirii existente a Bibliotecii prin schimbarea funcțiunii acesteia, modernizarea și dotarea Centrului Cultural de Tineret cât și a spațiilor publice adiacente” și a cheltuielilor legate de proiect.

199/28.11.2023 – Hotărâre privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului în cadrul  Programului Regional Vest 2021-2027 în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului   „Modernizarea, extinderea și creșterea eficienței energetice a rețelei de iluminat public din orașul Moldova Nouă”, cod SMIS 123227.

200/28.11.2023 – Hotărâre privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului în cadrul  Programului Regional Vest 2021-2027 în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului ,,Îmbunatățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România”, cod SMIS 125793.

201/28.11.2023 – Hotărâre privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului în cadrul  Programului Regional Vest 2021-2027 în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului ”Îmbunătățirea calității vieții pentru locuitorii orașului Moldova Nouă din zona adiacentă Școlii Gimnaziale Sofia Arcan”, cod SMIS 125798.

202/28.11.2023 – Hotărâre privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului în cadrul  Programului Regional Vest 2021-2027 în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului ”Reabilitare, modernizare Scoala Gimnazială Alexandru Moisi Moldova Nouă, Sala de sport și dependințe”, cod SMIS 118446.

203/28.11.2023 – Hotărâre privind aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate aferente proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea și extinderea grădiniței cu program prelungit ,,Licuricii” Moldova Nouă și amenajarea spațiilor publice adiacente”, cod SMIS 126394, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii.

204/28.11.2023 – Hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „REABILITARE ŞI MODERNIZARE SPAŢII VERZI ŞI ZONE PIETONALE ÎN ORAŞUL MOLDOVA NOUĂ”.

205/28.11.2023 – Hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Asigurarea infrastructurii pentru transport verde în Orașul Moldova Nouă- Realizarea de piste pentru biciclete la nivel local pe Traseul Str. Dunării- PTF Moldova Nouă”.

206/28.11.2023 – Hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Asigurarea infrastructurii pentru transport verde în Orașul Moldova Nouă- Realizarea de piste pentru biciclete la nivel local pe Traseul Str. Nicolae Titulescu- Piața de cereale și animale Moldova Nouă”.

207/29.11.2023 – Hotărâre privind privind  aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2022 ca măsură de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare aferente bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2023.

208/29.11.2023 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2023.

209/29.11.2023 – Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului de Salubrizare Moldova Nouă pe anul 2023.

210/29.11.2023 – Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă pe anul 2023.

211/29.11.2023 – Hotărâre privind alocarea unor sume de bani din bugetul local al orașului Moldova Nouă pe anul 2023.

212/29.11.2023 – Hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al orasului Moldova Noua.

213/29.11.2023 – Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui  teren  aparţinând domeniului public al oraşului Moldova Nouă.  

214/29.11.2023 – Hotărâre privind aprobarea scutirii impozitului/taxei pe clădiri datorate, pentru clădirile noi sau reabilitate, cu destinaţia de locuinţă, pentru care proprietarii, persoane fizice, execută, pe cheltuiala proprie, lucrări pentru instalarea de sisteme de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice.

215/29.11.2023 – Hotărâre privind valorificarea masei lemnoase fasonată la drum auto pentru populație și nevoi locale, pentru partida nr. 3260, U.P.I. Moldova Nouă, u.a. 27R; 28R1; 28R2; 29R1; 29R2; 31R3; 31R4; 34R, cu un volum totul de 167,57 mc din care, lemn de lucru, 37,04 mc, și lemn de foc, 130,53 mc, accedentale II, produse extraordinare.

216/29.11.2023 – Hotărâre pentru aprobarea actului adiţional nr. 1 la contractul nr. 3950/2023 privind administrarea în regim silvic a fondului forestier, proprietatea U.A.T. Moldova Nouă, de către R.P.L Ocolul Silvic Banatul Montan R.A. Reşiţa.

217/29.11.2023 – Hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor teritoriale din orașul Moldova Nouă. 

218/29.11.2023 – Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 186/28.11.2022 privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al oraşului Moldova Noua.                         

219/29.11.2023 – Hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului pentru obiectivul de investiție ,,REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT ,,LICURICII” MOLDOVA NOUĂ ȘI AMENAJAREA SPAȚIILOR PUBLICE ADIACENTE” și a cheltuielilor legate de proiect.

220/12.12.2023 – Hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 773.180 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2023 privind aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, prin acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului.

221/12.12.2023 – Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a cofinanţării şi a contractului pentru cofinaţare aferente realizării obiectivului de investiţii „Extinderea reţelei electrice de distribuţie în zona Măceşti, Parva Reca-38 locuri consum, loc. Moldova Nouă, jud. Caraş-Severin” 

222/12.12.2023 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2023.

223/20.12.2023 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Moldova Nouă pe anul 2023.

224/20.12.2023 – Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Orăşenesc Moldova Nouă pe anul 2023.

225/28.12.2023 – Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă pe anul 2023.

226/28.12.2023 – Hotărâre privind modificarea Statului de functii al Spitalului Orasenesc Moldova Noua.

227/28.12.2023 – Hotărâre privind acordarea  scutirii de la plata  impozitului   pe  cladirea folosita  ca  domiciliu, terenurile  aferente  cladirii  de  domiciliu, alte  terenuri   aflate  in  proprietate  sau  coproprietate  si  pentru  un  singur  mijloc  de  transport  la  alegerea   contribuabilului  Busioc  Costel, cu  domiciliul in oraşul Moldova Nouă,  localitatea  Macesti, nr.157, Jud. Caras Severin.   

228/28.12.2023 – Hotărâre privind aprobarea radierii din CF 30943, 31240 și 31239  UAT Moldova Nouă a Contractului de parteneriat public – privat nr. 3459 din 29.05.2008.

229/28.12.2023 – Hotărâre privind validarea dispozitiilor primarului orasului Moldova Noua nr.767/06.12.2023 şi nr.778/14.12.2023 privind rectificarea bugetului local al orasului Moldova Noua pe anul 2023.

230/28.12.2023 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2023.

231/28.12.2023 – Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, Proiectului Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Construire platforme din beton pentru proiectul „ Înființarea de sisteme TIC-stații de transport public intern SMART în orașul Moldova Nouă.  

232/28.12.2023 – Hotărâre privind aprobarea radierii din CF 30380, 30395, 30394, 30385, 30393, 30401, 30384, 30383, 30399, 30400, 30382, 30381, 30386, 30387, 30398, 30388, 30402, 30403, 30397, 30404, 30396, 30389, 30390 și 30405 ale UAT Moldova Nouă a Contractului de parteneriat public – privat autentificat prin încheierea de autentificare nr. 586/04.12.2009 de Biroul Notarial Public Stoianovici Adriana – Iuliana Constanta.